100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Evropské mezinárodní právo soukromé

Evropské mezinárodní právo soukromé
Evropské mezinárodní právo soukromé

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Evropské mezinárodní právo soukromé

prof. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem předmětu získáte základní, avšak rozhodně nikoli pouze teoretické, informace o mechanismech a prioritách mezinárodní spolupráce v bezpečnostní oblasti. S lektorem můžete konzultovat jako současnou „architekturu“ konkrétních mezinárodních organizací (Evropská unie, Organizace spojených národů, Severoatlantická aliance, Rada Evropy a další), tak perspektivu jejího dalšího směřování, stejně jako roli bezpečnostních otázek v prioritách těchto organizací (institucí, konkrétních agentur či jiných platforem). Studentům neuniknou aktuální či perspektivní budoucí bezpečnostní výzvy, které tyto organizace řeší. Zmapovat budete moci i kanály a způsoby zapojení České republiky do fungování výše sledovaných organizací.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Předběžné otázky českých soudů týkající se aplikace nařízení Brusel I (bis)
Oblast 2 - Evropský platební rozkaz a řízení o drobných nárocích
Oblast 3 - Aplikace pravidel evropského mezinárodního práva soukromého českými a slovenskými soudy
Oblast 4 - Vztah nařízení Brusel I (bis) k rozhodčímu řízení
Oblast 5 - Volba španělského práva jako rozhodného práva pro konkrétní smluvní typy.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Konkrétní součást bezpečnostní agendy Evropské unie, související návrhy a dosahování kompromisu.
2. Pozitiva a přínosy versus závazky a náklady, plynoucí České republice ze členství v Severoatlantické alianci.
3. Konkrétní zahraniční mise za účasti zástupců České republiky a její zhodnocení.
4. Jakým způsobem vytěžit maximum z regionální přeshraniční spolupráce. Možnosti kofinancování relevantních projektů.
5. Perspektivy zefektivnění přínosu spolupráce zemí Visegrádské skupiny.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

GRMELOVÁ, Nicole. Vybrané kapitoly z Evropského obchodního práva. Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2015. ISBN 978-80-245-2118-3.

PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-504-6.
BŘÍZA, Petr. Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě. V Praze: C.H. Beck, 2012. Právní praxe. ISBN 978-80-7179.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
Blog Jiné právo - http://jinepravo.blogspot.com/
Video v angličtině o revizi nařízení Brusel I: https://www.youtube.com/watch?v=S7zq10sbJik
Video v angličtině o dopadu Brexitu na EMPS: https://www.youtube.com/watch?v=-WGXBaGF1GM  
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.