100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY JEN DO 30. 9. 2023
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Evropské mezinárodní právo soukromé

Evropské mezinárodní právo soukromé
Evropské mezinárodní právo soukromé

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Evropské mezinárodní právo soukromé

Doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem předmětu získáte základní, avšak rozhodně nikoli pouze teoretické, informace o mechanismech a prioritách mezinárodní spolupráce v bezpečnostní oblasti. S lektorem můžete konzultovat jako současnou „architekturu“ konkrétních mezinárodních organizací (Evropská unie, Organizace spojených národů, Severoatlantická aliance, Rada Evropy a další), tak perspektivu jejího dalšího směřování, stejně jako roli bezpečnostních otázek v prioritách těchto organizací (institucí, konkrétních agentur či jiných platforem). Studentům neuniknou aktuální či perspektivní budoucí bezpečnostní výzvy, které tyto organizace řeší. Zmapovat budete moci i kanály a způsoby zapojení České republiky do fungování výše sledovaných organizací.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Předběžné otázky českých soudů týkající se aplikace nařízení Brusel I (bis)
Oblast 2 - Evropský platební rozkaz a řízení o drobných nárocích
Oblast 3 - Aplikace pravidel evropského mezinárodního práva soukromého českými a slovenskými soudy
Oblast 4 - Vztah nařízení Brusel I (bis) k rozhodčímu řízení
Oblast 5 - Volba španělského práva jako rozhodného práva pro konkrétní smluvní typy.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Konkrétní součást bezpečnostní agendy Evropské unie, související návrhy a dosahování kompromisu.
2. Pozitiva a přínosy versus závazky a náklady, plynoucí České republice ze členství v Severoatlantické alianci.
3. Konkrétní zahraniční mise za účasti zástupců České republiky a její zhodnocení.
4. Jakým způsobem vytěžit maximum z regionální přeshraniční spolupráce. Možnosti kofinancování relevantních projektů.
5. Perspektivy zefektivnění přínosu spolupráce zemí Visegrádské skupiny.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

GRMELOVÁ, Nicole. Vybrané kapitoly z Evropského obchodního práva. Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2015. ISBN 978-80-245-2118-3.

PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-504-6.
BŘÍZA, Petr. Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě. V Praze: C.H. Beck, 2012. Právní praxe. ISBN 978-80-7179.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
Blog Jiné právo - http://jinepravo.blogspot.com/
Video v angličtině o revizi nařízení Brusel I: https://www.youtube.com/watch?v=S7zq10sbJik
Video v angličtině o dopadu Brexitu na EMPS: https://www.youtube.com/watch?v=-WGXBaGF1GM  

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.