100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Industry 4.0

Industry 4.0
Industry 4.0

Sylabus předmětu -  Industry 4.0

Mgr. Jana Mocák, MBA, LL.M.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s Průmyslem 4.0. Po absolvování předmětu získáte přehled o Industry 4.0. V průběhu studia bude objasňována koncepce Průmyslu 4.0, seznámíme se s historií průmyslových revolucí, vyjasníme si základní pojmy, jako jsou: Internet věcí (IoT), Internet služeb (Cloud computing), Big Data či rozšířená realita. Budeme se věnovat moderním trendům např. Smart factory, 3D tisku či prediktivní údržbě. Podíváme se na konkrétní příklady z českých i světových firem, které mohou být inspirací pro Vaši firmu. Nezapomeneme ani na novou dimenzi Průmyslu 4.0 – na Průmysl 5.0 a to, jakým způsobem ovlivňuje naše životy.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Smart factory
Oblast 2 - Internet věcí
Oblast 3 - Cloud computing
Oblast 4 - Digitalizace – ERP systémy
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Návrhy uplatnění Průmyslu 4.0 ve vybrané společnosti
2. Využití 3D tisku ve vybrané společnosti
3. Vliv Průmyslu 4.0 na další oblasti lidské činnosti
4. Big Data ve vybrané společnosti
5. Průmysl 5.0 jako doplněk Průmyslu 4.0
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
 
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Alasdair, Gilchrist. Industry 4.0: The Industrial Internet of Things, 2016, ISBN 978-1484220467.
Mařík, Vladimír. Průmysl 4.0: výzva pro Českou republiku, Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-440-0.
Tomek, Gustav a Vávrová, Věra. Průmysl 4.0 aneb Nikdo sám nevyhraje, Professional Publishing, 2017, ISBN 978-80-906594-4-5.
Ustundag, Alp and Cevickan, Emre. Industry 4.0: Managing The Digital Transformation, Springer-Verlag, 2017, ISBN 978-3319578699.
Ministerstvo průmyslu a obchodu. Iniciativa Průmysl 4.0: Průmysl 4.0, 2016 0 (Online ZDE).
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Národní centrum Průmyslu 4.0 (Online ZDE)

How to Turn a Regular Factory into a Smart Factory (Online ZDE)

BMW Car Factory ROBOTS (Online ZDE)

Big Data Analytics (Online ZDE)

Cloud Computing Explained (Online ZDE)

Virtuální realita x rozšířená realita (Online ZDE)

IOT Tutorial (Online ZDE)

The 3D printing revolution (Online ZDE)

Umělá inteligence (Online ZDE)

Další zajímavé přednášky v češtině (Online ZDE)

Industry 5.0 (Online ZDE)

 

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.