100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Talent management

Talent management
Talent management

Sylabus předmětu -  Talent management

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem předmětu se seznámíte s problematikou talent managementu v organizacích, důležitosti identifikace talentů, jejich vzděláváním a rozvojem v rámci strategického managementu lidských zdrojů. Dozvíte se, v čem je klíčová schopnost nastavit a implementovat spravedlivý způsob vzdělávání a rozvoje s cílem využít potenciál talentovaných zaměstnanců. Správná aplikace talent managementu napomůže organizaci dosáhnout konkurenční výhody a budovat značku zaměstnavatele. Naučíte se identifikovat a hodnotit přístupy organizací k jeho aplikaci a vztahu na další personální činnosti v managementu lidských zdrojů. Budete umět identifikovat a ovlivňovat faktory, které mají vliv na aplikaci talent managementu a naučíte se nastavovat personální procesy pro podporu talentů. V průběhu studia se zamyslíte nad tím, proč je oblast práce s lidmi a jejich kontinuální rozvoj důležitý, včetně využití vhodných nástrojů hodnocení talent programů a jejich využití ve specifických podmínkách organizací.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBSAH PŘEDMĚTU V BODECH
  • Vymezení základních pojmů v dané problematice – pojem talent a talent management.
  • Cíle a pojetí talent managementu.
  • Proces talent managementu.
  • Faktory ovlivňující nastavení talent programu.
  • Identifikace a získávání talentů.
  • Rozvoj talentů.
  • Udržení talentů s důrazem na motivační faktory.
  • Důvody odchodu talentů z organizace a ukončení jejich rozvoje.
  • Práce s diverzitními týmy.
  • Trendy v talent managementu s důrazem na globální talent management.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Nastavení talent programu v konkrétní organizaci.
Oblast 2 - Přístupy k práci s talenty.
Oblast 3 - Přínosy a limity z motivačních programů pro samotné účastníky programu.
Oblast 4 - Kariérní plány talentů a specifika jejich rozvoje.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1.  Identifikace faktorů ovlivňující nastavení talent programu v organizaci.          
2.  Charakteristika jednotlivých kroků procesu talent managementu ve vybrané organizaci.
3.  Výhody a nevýhody talent managementu a nastavených programů ve vybrané organizaci.
4.  Metody identifikace talentů v organizaci a práce s nimi.
5.  Nastavení talent programu v konkrétní organizaci.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

Urbancová, H., Vrabcová, P. (2023). Strategický management lidských zdrojů: moderní trendy v HR. Praha: GRADA Publishing, a. s., ISBN: 978-80-271-3675-9. (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Urbancová, H., Vnoučková, L., Smolová, H. (2016). Talent management v organizacích v České republice. Praha: Edice Monografie VŠEM, 242 s. ISBN 978-80-87839-64-5.

Urbancová, H., Hudáková, M. (2017). Benefits of employer brand and the supporting trends. Economics & Sociology, 10(4), 41–50.

Horváthová, P. Talent Management: Základy moderní personalistiky. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-665-3.

Jooss, S., Burbach, R., Ruël, H. (2021) Examining talent pools as a core talent management practice in multinational corporations, The International Journal of Human Resource Management, 32:11, 2321-2352, DOI: 10.1080/09585192.2019.1579748.

Kong, H., Okumus, F., & Bu, N. (2020). Linking organizational career management with Generation Y employees’ organizational identity: The mediating effect of meeting career expectations. Journal of Hospitality Marketing & Management, 29(2), 164–181.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Meyers, M. C., van Woerkom, M., & Dries, N. (2013). Talent—Innate or acquired? Theoretical considerations and their implications for talent management. *Human Resource Management Review*, 23(4), 305-321. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/258726721_Talent_-_Innate_or_acquired_Theoretical_considerations_and_their_implications_for_talent_management

Mouton, H., & Bussin, M. (2019). Effectiveness of employer branding on staff retention and compensation expectations. South African Journal of Economic and Management Sciences, 22(1), 1–8.

Další zdroje na Web of Science.

Další zdroje v databázi Scopus.

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.