100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

IT management

IT management
IT management

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  IT management

Ing. Herbert Heissler
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Modul IT management se zaměřuje se na rozvoj dovedností a znalostí v oblasti řízení IT v podniku. Cílem tohoto modulu je poskytnout studentům teoretické a praktické znalosti v oblasti IT managementu a učinit je schopnými zapojovat IT do podnikové strategie a rozhodování. V rámci tohoto modulu se seznámíte se základními pojmy a koncepty v oblasti IT managementu, naučíte se efektivně řídit IT projekty a IT týmy. Dokážete analyzovat a navrhnout IT infrastrukturu a související procesy. Naučíte se jak řádně spravovat a udržovat IT systémy a plánovat a rozvíjet IT strategii. Modul IT management je určen pro studenty, kteří se chtějí stát odborníky v oblasti IT managementu a pro ty, kteří chtějí rozšířit své dovednosti v oblasti řízení IT v podniku. Tento modul je vhodný zejména pro studenty, kteří již jsou nebo se chtějí stát IT řediteli nebo IT manažery, nebo pro ty, kteří chtějí pracovat na pozicích s vysokou mírou odpovědnosti za IT v organizaci.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Specifika managementu v IT
Oblast 2 - Trendy a změny v řízení IT
Oblast 3 - CIO Leadership
Oblast 4 - Řízení IT - metodiky a standardy v IT - ITIL, CMDB, CMS
Oblast 5 - Provoz, údržba a správa IT systémů
Oblast 6 - Agilní přístup v IT
Oblast 7 - Specifika řízení projektů v IT
Oblast 8 - Snižování nákladů. Jde to do nekonečna?
Oblast 9 - Ne/outsourcovat?
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Zavádění nových IT systémů ve vybrané firmě
2. Přechod na zcela nový systém a náhrada stávajícího
3. Snížení nákladů firmy v důsledku implementace nového IS 
4. Podpora inovací pomocí IS
5. Lidské zdroje pro IT oddělení
6. Specifika řízení IT zaměstnanců
7. Stanovení míry outsourcingu v IT
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
PROCHÁZKA, Jaroslav a Cyril KLIMEŠ. Provozujte IT jinak: agilní a štíhlý provoz, podpora a údržba informačních systémů a IT služeb. Praha: Grada, 2011. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-247-4137-6. (Online ZDE)
GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. 3., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-5457-4. (Online ZDE
DOHNAL, Jan a Oldřich PŘÍKLENK. CIO a podpora byznysu: s případovými studiemi CIO v ČR a SR. Praha: Grada, 2011. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-4050-8. (Online ZDE)
TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. Praha: Grada, 2008. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-2728-8. (Online ZDE)
KŘIVÁNEK, Mirko. Dynamické vedení a řízení projektů: systémovým myšlením k úspěšným projektům. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0408-6. (Online ZDE)
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
SCHWALBE, Kathy. Řízení projektů v IT: kompletní průvodce. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2882-4.
LUKÁČ, Ľubomír. IT management: jak na úspěšnou kariéru. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 8025133788.
KEŘKOVSKÝ, Miloslav. IS/IT strategie krok za krokem: teorie pro praxi. V Praze: C.H. Beck, 2015. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-272-4.
https://www.databazeknih.cz/knihy/swarmwise-takticka-prirucka-jak-zmenit-svet-238433

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.