Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem

Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem
Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium

  • Název předmětu: Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem
  • Lektor: Ing. Eva Matoušková
  • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Seminární práce v rozsahu minimálně 4 strany textu (práce musí vycházet z  vlastní zkušenosti a praxe)

Cíl předmětu: Obsah předmětu je rozdělen do 3 hlavních části  - 1. Manažerská kultura, 2. Manažerská etika a 3. Společenská odpovědnost firem.

V 1. části bude studentům objasněn rozdíl mezi manažerská kultura/organizační kultura, firemní kultura. Studenti se seznámí s prvky, strukturou a zdroji manažerské kultury. Bude vysvětlena souvislost firemní kultury se strategií firmy a vliv organizační kultury na výkonnost organizace. Významné místo bude věnováno typologii firemní kultury ve vztahu k organizační struktuře, k prostředí, ve kterém působí, k fázi vývoje organizace a k různým národním kulturám. Dále bude popsán proces utváření firemní kultury v nejrůznějších souvislostech.

2. část je věnovaná manažerské etice. Zde bude vysvětlen vztah morálky a etiky. Bude představen obsah etiky v podnikání a etického řízení. Součástí je i uvedení příkladu aplikace manažerské etiky do praxe. Samostatná kapitola je věnována vývoji, významu a procesu tvorby etického kodexu.

3. závěrečná část modulu v rámci MBA studia je věnována tématu společenská odpovědnost firem, vysvětlíme pojem, obsah, klíčové oblasti, různé přístupy k problematice CSR a objasníme výhody a příp. rizika, která CSR přináší pro firmy.


Obsah předmětu:

  • 1. kapitola: Kultura – pojem, obsah, druhy, rozdíl mezi organizační, firemní a manažerskou kulturou, definice, obsah, síla, zdroje a prvky manažerské kultury (Scheinův model)
  • 2. kapitola: Vztah organizační kultury a strategie, Vliv organizační kultury na výkonnost organizace
  • 3. kapitola: Typologie manažerské kultury – ve vztahu k organizační struktuře (např. rodinná firma, mezinárodní firma atd.), k vlivu prostředí (tj. oboru, ve kterém působí), ve vztahu k fázi vývoje organizace, ve vztahu k různým národním kulturám
  • 4. kapitola: Utváření žádoucí organizační kultury – důvody změny, postup, rizika, implementace, vyhodnocení změny
  • 5. kapitola: Manažerská etika - vztah morálky a etiky, etika v podnikání, aplikace manažerské etiky do praxe, etické řízení, etický leadership
  • 6. kapitola: Etický kodex (nástroj manažerské etiky) -  vývoj, význam, obsah, postup při sestavení
  • 7. kapitola: Společenská odpovědnost firem – historický vývoj, definice pojmu, klíčové oblasti, pro a proti zavedení, přístupy k SOF (CSR), praktické aplikace SOF

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 

Manažerská kultura

BLAŽEK, Ladislav a Alena ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ. Nadnárodní společnosti v České republice: vývojové trendy, organizace a řízení, kultura a odpovědnost. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013, 240 s. ISBN 978 -80-7400-478-0

HAJEROVÁ – MŰLLEROVÁ L., ŠIMEK Z. Podniková kultura. 1. vyd. VŠEM, 2011. 132 s. ISBN 978-80-867-3065-3.

LUKÁŠOVÁ R. Organizační kultura a její změna, Praha: Grada Publishing 2010, 240 s.  ISBN 978-80-2951-0

LUKÁŠOVÁ, Růžena.Organizační kultura a její změna [online]. Praha: Grada Publishing, 2012 [cit. 2017-07-18]. 240 s.ISBN 978-80-247-7332-9. Dostupné z: https://www.bookport.cz/e-kniha/organizacni-kultura-a-jeji-zmena-2376/

MÜLLEROVÁ, Lenka a Zdeněk ŠIMEK -  Podniková kultura 2. Aktualit. vydání Praha: VŠEM 2012, 132 s. ISBN 978-80-86730-84-4.

STÝBLO, Jiří - Řízení týmové a firemní kultury organizace, Praha: VŠFS 2010, 62 s. ISBN 978-80-7408-032-6.

Manažerská etika

BLÁHA, Jiří a Martin ČERNEK. Podnikatelská etika a CSR. SOET, vol. 20. Ostrava: VSB-TUO, 2015. ISBN 978-80-248-3828-1.

BLÁHA, Jiří a Zdeněk DYTRT. Manažerská etika. 1. Vyd. Praha: Management Press, 2003. 155 s. ISBN 80-7261-084-8.

BOWIE, E. Norman. Business Ethics in the 21st Century. New York: Springer, 2013. ISBN 978-94-007-6222-0.

COLLINS, Denis. Business Ethics: How to Design and Manage Ethical Organizations. West Sussex: John Wiley, 2012. ISBN 13-978-470-639-948.

DOLISTA, J. Etika zaměstnance veřejné správy. 1. vydání. České Budějovice: VŠERS 2006, 122 s. ISBN 978-80-86708-20-9.

DOLISTA, Josef. Profesní etika. 1. vyd. České Budějovice: VŠERS 2007, 188 s. ISBN 978-80-86708-33-1.

DYTRT Z. a kolektiv. Manažerská etika v otázkách a odpovědích Brno: Computer Press 2012, 208 s ISBN 978-80-251-3344-6

FERRELL, Linda. Business Ethics: Ethical Decision Making & Cases. 10th Ed. Stamford: Cengage Learning, 2012. ISBN 978-1285423-715.

FIALA, Bohumil. Podnikatelská etika. 1. Vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 200 s. ISBN 978-80-244-1241-1.

FIALA, Bohumil. Etika. 2. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2012, 108 s. ISBN 978-80-7248-752-3

GEFFERT, R. - Etika vo verejnej sprave. 1. vydání. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 2010, 131 s. ISBN 978-80-7097-826-9

KACETL,Jaroslav. Obchodní a podnikatelská etika. 1. Vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. 98 s. ISBN 978-80-7435-095-5.

PUTNOVÁ, Anna a Pavel SEKNIČKA. Etické řízení ve firmě. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing 2007, 166 s. ISBN 978-80-247-1621-3.

PUTNOVÁ, Anna;  SEKNIČKA, Pavel.  Etika v podnikání a hodnoty trhu.1.vydanie Praha: Grada Publishing. 2016,  200 s. ISBN 978-80-247-5545-8 

RADVAN, Eduard. Úvod do filosofie a etiky. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2012. 155 s. ISBN 978-80-87182-23-9.

REMIŠOVÁ Anna a kol.: Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí. 1. Vydanie Bratislava: Wolters Kluwer 2015, 164 s. ISBN 978-80-8168-199-8

REMIŠOVÁ, Anna. Etika a ekonomika Bratislava: Kaligram 2011, 496 s., ISBN 978-80-8101-402-4

REMIŠOVÁ, Anna. Súčasné trendy podnikateĺskej etiky. 1. Vyd. Bratislava:Wolters Kluwer, 2015, 260 s. ISBN 978-80-8168-213-1

ROLNÝ, Ivo. Etika v podnikové strategii.  3., rouš. Vyd. Ostrava: Key Publishing, 2007. 111 s. ISBN 978-80-87071-45-8.

SEKNIČKA P., PUTNOVÁ A. Etika v podnikání a hodnoty trhu Praha: Grada Publishing 2016, 200 s. ISBN 978-80-247-5545-8

ŠMAJS, Josef a kol. Podnikatelská a environmentální etika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 184 s. ISBN 978-80-210-4564-4.

Společenská odpovědnost firem

COOMBS, W a Sherry J HOLLADAY. Managing corporate social responsibility: Malden, MA: Wiley-Blackwell 2012, 180 p. ISBN 9781444336450

ČERNOHORSKÁ, Lenka a Anna PUTNOVÁ. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit? Brno: CERM, 2012. ISBN 978-80-7204-806-9.

KAŠPAROVÁ, Klára. Reportování o společenské odpovědnosti podniku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita 2011, 188 s. ISBN  978-80-210-5694-7

KAŠPAROVÁ, Klára a Vilém KUNZ. Moderní přístupy ke SOF a CSR reportování. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing 2013, 160 s., ISBN 978-80-247-4480-3.

KULDOVÁ, Lucie. Nový pohled na SOF: strategická CSR. 1. vyd. Plzeň: NAVA, 2012, 173 s. ISBN 978-80-721-1408-5

KULDOVÁ, Lucie. SOF (etické podnikání a sociální odpovědnost v praxi) 1. vyd. Kanina: OPS 2010, 194 s. ISBN  978-80-87269-12-1

KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost firem. Praha: Grada Publishing 2012, 208 s. ISBN 978-80-247-3983-0

PAVLÍK, Marek a Marek BĚLČÍK - SOF: CSR v praxi a jak s ním dál. 1.vydání Praha: Grada Publishing 2010, 169 s. ISBN: 978-80-247-3157-5              

PÍCHA, Kamil. SOF v aktuálních trendech a souvislostech. 1. vyd. Praha: Alfa nakladatelství, 2012, 103 s. Ekonomie studium. ISBN 978-808-7197-554.

POKORNÁ, Dana. Koncept společenské odpovědnosti: obsah, podstata, rozsah. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3348-6.

PUTNOVÁ, ČERNOHORSKÁ. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit Praha: CERM 2012, 130 s. ISBN 978-80-7204-806-9

ZADRAŽILOVÁ Dana. SOF – transparentnost a etika podnikání Praha: C.H.Beck 2010,192 s. ISBN 978-80-7400-192-5

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup