100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Zakládání a provozování malých a středních zdravotnických zařízení

Zakládání a provozování malých a středních zdravotnických zařízení
Zakládání a provozování malých a středních zdravotnických zařízení

Sylabus předmětu - Zakládání a provozování malých a středních zdravotnických zařízení

MUDr. Ondřej Felix, MBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Cílem předmětu je získat komplexní znalosti a praktické dovednosti nezbytné pro úspěšné založení a provozování malých a středních zdravotnických zařízení. V průběhu studia se seznámíte s legislativními požadavky na zdravotnická zařízení, naučíte se zajišťovat vysokou kvalitu péče o pacienty a jejich bezpečnost, a zjistíte, jak díky kvalitnímu marketingu budovat pozitivní vztahy s pacienty i veřejností. Seznámíte se také s problematikou finančního řízení a plánování, personálním managementem či využitím moderních technologií a informačních systémů ve zdravotnictví.

Absolvováním předmětu si osvojíte následující kompetence a znalosti:

 • Schopnost založit a úspěšně řídit malé a střední zdravotnické zařízení.

 • Znalost právních a regulačních požadavků na provoz zdravotnických zařízení.

 • Dovednost finančního plánování a optimalizace nákladů.

 • Efektivní nábor a řízení zdravotnického personálu.

 • Implementace a řízení kvality péče o pacienty.

 • Marketingové strategie a komunikace s veřejností.

Nabyté znalosti můžete uplatnit v praxi při zakládání a řízení vlastních zdravotnických zařízení, nebo při práci na manažerských pozicích ve stávajících zdravotnických organizacích.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBSAH PŘEDMĚTU V BODECH
Oblast 1 - Úvod do zdravotnických zařízení
Oblast 2 - Typy a role zdravotnických zařízení
Oblast 3 - Právní požadavky a legislativa
Oblast 4 - Regulační a licenční požadavky
Oblast 5 - Finanční plánování a management
Oblast 6 - Zdroje financování a finanční plánování
Oblast 7 - Nábor a řízení personálu
Oblast 8 - Vzdělávání a rozvoj personálu
Oblast 9 - Provozní management
Oblast 10 - Organizace pracovních procesů
Oblast 11 - Řízení kvality a bezpečnosti pacientů
Oblast 12 - Strategie zlepšování kvality
Oblast 13 - Marketing zdravotnického zařízení
Oblast 14 - Budování značky a vztahů s pacienty
Oblast 15 - Praktické dovednosti a případové studie
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
PŘÍKLADY OBLASTÍ A TÉMAT, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTOREM/LEKTORKOU KONZULTOVAT
 • Legislativní požadavky a regulace

 • Finanční plánování a management

 • Personální management a HR strategie

 • Řízení kvality a bezpečnosti pacientů

 • Marketing a komunikace

ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Analýza legislativních požadavků pro založení zdravotnického zařízení v ČR
2. Finanční plánování pro malé a střední zdravotnické zařízení: Případová studie
3. Efektivní nábor a výběr zdravotnického personálu: Strategie a výzvy
4. Strategie zlepšování kvality péče ve zdravotnickém zařízení
5. Plánování a organizace pracovních procesů ve zdravotnickém zařízení
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
POKORNÁ, Andrea; DOLANOVÁ, Dana; ŠTROMBACHOVÁ, Veronika; BÚŘILOVÁ, Petra; KUČEROVÁ, Jana et al. Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví: metodika prevence, identifikace a analýza. Sestra (Grada). Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0720-9. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

MACH, Jan. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování: Zákon o specifických zdravotních službách. 2. vydání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2023. ISBN 978-80-7676-653-2.

KLÍMOVÁ, Marie a BRABCOVÁ, Iva. Management zdravotnických služeb. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2019. ISBN 978-80-7394-777-4.

SOUKUP, Ladislav a SAVELJEV, Jaroslav. Medicína a paragrafy: [právní předpisy ve zdravotnictví]. Praha: Alberta, c1996. ISBN 80-85792-11-7.

BOROVSKÝ, Juraj a SMOLKOVÁ, Eva. Marketing ve zdravotnictví. 2., přeprac. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2013. ISBN 978-80-01-05413-0.

John Doe: "Introduction to Healthcare Management", Springer, 2018, ISBN: 978-3-319-67850-2

Mary Smith: "Healthcare Finance: An Introduction to Accounting and Financial Management", Jones & Bartlett Learning, 2017, ISBN: 978-1-284-10337-6

Richard B. Saltman, Reinhard Busse, Josep Figueras: "Social Health Insurance Systems in Western Europe", Open University Press, 2004, ISBN: 978-0-335-21333-5

George E. Stevens: "Human Resource Management in Healthcare: Principles and Practice", McGraw-Hill Education, 2019, ISBN: 978-1-260-04502-0

Philip Kotler, Joel Shalowitz, Robert J. Stevens: "Strategic Marketing For Health Care Organizations: Building A Customer-Driven Health System", Jossey-Bass, 2020, ISBN: 978-1-118-41537-1

David B. Nash, William Faber, Alexis Skoufalos: "Connecting with the New Healthcare Consumer: Defining Your Strategy", Jones & Bartlett Learning, 2016, ISBN: 978-1-284-03921-7

Jane S. Jones: "Quality Management in Health Care: Principles and Methods", Prentice Hall, 2015, ISBN: 978-0-132-86499-4

Michael A. Gertz: "Health Information Systems: Architectures and Strategies", Elsevier, 2019, ISBN: 978-0-323-41623-5

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Zdravotnický deník (www.zdravotnickydenik.cz) - aktuality a analýzy z oblasti zdravotnictví

Medicínské právo (www.medicinallaw.cz/blog) - blog o právních otázkách ve zdravotnictví

YouTube kanál Lékařská fakulta UK v Plzni - vzdělávací videa z oblasti zdravotnictví

YouTube kanál Nemocnice Na Homolce - přednášky a vzdělávací videa

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.