100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Strategic Planning

Strategic Planning
Strategic Planning

Sylabus předmětu -  Strategic Planning

Bc. Alvaro Aznar, MBA/Tomas Andres Hernandez
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studium tohoto předmětu posílí manažerské dovednosti v oblasti strategického plánování, poskytne vám pokročilé znalosti procesu strategického plánování a hlavních strategických nástrojů používaných při tvorbě strategických plánů v reálných společnostech.

Po absolvování tohoto předmětu budete schopni vypracovat ve své společnosti strategickou analýzu stávající situace a přijít s novou inovativní strategií k překonání stávajících slabých stránek a využití silných stránek a příležitostí, které situace v odvětví nabízí.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Zaměření eseje na vybranou společnost: Například: Globální zaměření nebo zaměření na národní / obchodní linii.
Oblast 2 - Strategické nástroje, které lépe korespondují s výzvami pro společnost. Správný výběr bude rozhodující pro praktický význam úkolu. 
Oblast 3 - Ucelenost eseje a celková integrace případu.
Oblast 4 - Správná integrace ve fázi přípravy mezi stávající šablonou Canvas, hodnotovou inovací pomocí nástrojů strategie modrého oceánu a novým Business modelem Canvas.
Oblast 5 - Odpovídající anglická slovní zásoba pro formální zadání.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Představení zkoumané společnosti. Pouze jedna stránka.
2. Strategická analýza s využitím strategických nástrojů, které jsou pro podnik relevantní. Například: Analýza portfolia je relevantní pouze v případě, že vaše společnost má velký rozsah produktů nebo služeb.
3. Stávající obchodní model Canvas
4. Nástroje strategie modrého oceánu, jejichž cílem je přijít s inovativní nabídkou hodnoty, která přiláká zákazníky.
5. Nový obchodní model Canvas založený na hodnotové inovaci uvedené v předchozím bodě.
6. Nová vize: Věta o 20 slovech, která shrnuje novou strategii uvedenou v bodech 4–5.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:

Johnson, G & Scholes, 2008. K. Exploring Corporate Strategy. FT Prentice Hall

De Wit, B & Meyer, R. 2010. Strategy: Process, content and context. South-western - Cengage learning

Strategy past; Strategy futures. McKiernan. Long term planning. 1997

What is strategy – M. Porter.Harvard Business Review. 1996

Chan Kim and Renée Mauborgne, 2005. Blue Ocean Strategy.

Canvas Business Model - Alex Osterwalder. AbeBooks. 2009.

The Business Model Navigator: 55 Models That Will Revolutionise Your Business. Gassmann Oliver, Frankenberger Karolin. FT Publishing. 2014.

Tvorba strategie a strategické plánování https://www.bookport.cz/kniha/tvorba-strategie-a-strategicke-planovani-778/

Úspěšná realizace strategie a strategického plánu https://www.bookport.cz/kniha/uspesna-realizace-strategie-a-strategickeho-planu-4212/

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Using the Business Model Canvas for Social Enterprise Design: https://www.socialenterpriseauckland.org.nz/wp-content/uploads/2020/02/social-enterprise-business-canvas.pdf

Business Model Innovation An interview with Alex Osterwalder. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08956308.2019.1613114?journalCode=urtm20

What is strategy? Porter:  https://www.youtube.com/watch?v=tyUw0h5i9yI                   

https://www.youtube.com/watch?v=tyUw0h5i9yI

Tools and materials of Blue Ocean Strategy: https://www.blueoceanstrategy.com/

 

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.