100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Prezentační a komunikační dovednosti

Prezentační a komunikační dovednosti
Prezentační a komunikační dovednosti

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu - Sylabus předmětu -  Prezentační a komunikační dovednosti

Ing. Helena Smolová, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Staňte se dobrým, autentickým řečníkem. Zdokonalte své schopnosti efektivního a přesvědčivého vystupování před publikem.  Tento předmět Vám poskytne nejen praktické informace v oblasti tvorby a prezentace obsahu, ale také Vám napomůže v rozvoji komunikačních schopností a Vašeho sebevědomí v této oblasti. Seznámíte se s moderními technikami prezentací, prací s vizuálními prostředky či strategiemi pro efektivní komunikace. Poznáte tajemství poutavého vyprávění i pohotové reakce na otázky z publika, získáte dovednosti vedoucí ke zlepšení Vašeho verbálního i neverbálního projevu i zvládnutí trémy. Pojďte se mnou objevit svůj skrytý potenciál v umění přesvědčivého vyjadřování.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBSAH PŘEDMĚTU V BODECH
Oblast 1 - Úvod do problematiky prezentačních dovedností.
Oblast 2 - Vymezení základní terminologie z oblasti komunikace, rétoriky, prezentace, neverbální komunikace.
Oblast 3 - Tvorba prezentací v praxi – volba tématu, cíle, struktura, logická návaznost, grafické zpracování.
Oblast 4 - Role sebepoznání a sebemonitorování při rozvoji prezentačních dovedností.
Oblast 5 - Rozvoj rétorických schopností – paralingvistické složky mluveného projevu, dechová cvičení.
Oblast 6 - Neverbální komunikace a její využití při prezentování. Nejčastější chyby v projevu a jak je napravit.
Oblast 7 - Jak poznat své publikum a pracovat s ním, význam emoční inteligence a empatie v mezilidské komunikaci.
Oblast 8 - Jak překonat stres a zvládnout trému, relaxační techniky.
Oblast 9 - Řešení nečekaných situací.
Oblast 10 - Práce s otázkami a argumentace.
Oblast 11 - Specifika prezentace v online prostředí.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
PŘÍKLADY OBLASTÍ A TÉMAT, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTOREM/LEKTORKOU KONZULTOVAT
  • Verbální komunikace, rétorické dovednosti
  • Využití neverbální komunikace a její rozvoj
  • Specifika online prezentací
  • Efektivní struktura prezentací
  • Sebehodnocení a zpětná vazba
  • Interakce s publikem
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Komunikace bez slov: Umění neverbálního projevu v prezentacích
2. Analýza účinnosti prezentace: Hodnocení a zpětná vazba
3. Prezentace v digitálním věku: Výzvy a příležitosti v online prostředí
4. Psychologie úspěšného vyjadřování: Emoční inteligence a prezentace
5. Inovace v prezentacích: Využití moderních technologií a interaktivních prvků
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
TELLÉUS, Annika. Naslouchat je umění: jak účinně a pozitivně komunikovat. Přeložil Helena STIESSOVÁ. Praha: Portál, 2022. ISBN 978-80-262-1869-2. (Online ZDE)
BILINSKI, Wolfgang. Velká kniha rétoriky: jak s jistotou a přesvědčivě vystupovat při každé příležitosti. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3905-2. (Online ZDE)
NAVARRO, Joe a KARLINS, Marvin. Jak prokouknout druhé lidi: příručka bývalého experta FBI. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3350-0. (Online ZDE)
BRUNO, Tiziana a ADAMCZYK, Gregor. Řeč těla: jak rozumět signálům řeči těla a cíleně je používat. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4592-3. (Online ZDE)
BORG, James. Umění přesvědčivé komunikace: jak ovlivňovat názory, postoje a činy druhých. 3., rozš. vyd. Přeložil Radek BLAHETA. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4821-4. (Online ZDE)
ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Rétorika: vážnost mluveného slova. 2., aktualiz. vyd. Psyché (Grada). Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3031-8. (Online ZDE)
KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2652-6. (Online ZDE)
MATSCHNIG, Monika. Úspěšná řeč těla: není rozhodující, co říkáme, ale jak to říkáme. Přeložil Tomáš MACH. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-2894-5. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
THEOBALD, Theo. Develop your presentation skills. Kogan Page Publishers, 2022. 184 s. ISBN  9781398605947.
GIVENS, David B.; WHITE, John. The Routledge dictionary of nonverbal communication. Routledge, 2021. 394 s. ISBN  9781000391404.
BURGOON, Judee K.; MANUSOV, Valerie; GUERRERO, Laura K. Nonverbal communication. Routledge, 2021. 570 s. ISBN  9781000427738.
CRICK, Nathan. Rhetorical Public Speaking: Social Influence in the Digital Age. Routledge, 2022. 172 s. ISBN  9781000738629.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

https://www.odprezentuj.cz/blog/

http://www.skolaretoriky.cz/blog

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.