100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Financování projektů a inovací

Financování projektů a inovací
Financování projektů a inovací

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu - Financování projektů a inovací

Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Vstupte do světa transformačního leadershipu, kde Vám bude umožněno pochopit svůj potenciál týkající se vedení lidí a dále jej rozvíjet. Tento předmět Vám poskytne nejen teoretické základy, ale i praktické dovednosti potřebné k tomu, abyste se stali transformačními vůdci, kteří inspirují, motivují, vedou prostřednictvím změn a vizí. Naučte se využívat základní nástroje tohoto přístupu, mezi které patří idealizovaný vliv, inspirování následovníků, intelektuální stimulace a individuální přístup. Získejte nástroje, které Vám pomohou lépe vést Váš tým a dosahovat vynikajících výsledků.

Po absolvování tohoto předmětu bude mít student následující odborné znalosti. Bude schopen: - objasnit smysl inovačních aktivit pro zajištění vysoké konkurenceschopnosti firem v dnešním globálním byznysu, - vyhodnotit podmínky pro úspěšné inovativní projekty, - porozumět roli manažerů firmy při implementaci obchodních strategií založených na inovacích, - znát vhodné procesy a postupy související s řízením změn ve firmách. V průběhu kurzu student získá následující odborné dovednosti. Bude schopen: - zajistit rentabilitu investic do plánu implementace inovací, - pracovat s informačními zdroji, analyzovat získaná data a na jejich základě stanovit cíle pro jednotlivé manažerské činnosti, - najít příklady dobré praxe, přínosy úspěšných manažerů pro organizační rozvoj, - připravit podnikatelskou inovační strategii.

V následné vlastní praxi budou studenti umět posoudit výhody a nevýhody jednotlivých způsobů financování rozvojových projektů, budou umět vybrat pro rozvojový projekt ve firmě domácí a především evropské granty (například financované z Evropského sociálního fondu). Budou znát a umět využívat základní metody a nástroje (software) vhodné pro řízení projektů, korektně ukončit projekt v souladu s požadavky aktuální metodiky.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
PŘÍKLADY OBLASTÍ A TÉMAT, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTOREM/LEKTORKOU KONZULTOVAT
  • Úvod do managementu inovací a projektového managementu

  • Inovace jako konkurenční výhoda

  • Podnikání inovace a strategie

  •  Podnikatelské prostředí a podniková inovační strategie

  • Management změn a znalostí

  • Metody a techniky využitelné v managementu inovací

  • Financování a měření ekonomické efektivnosti inovací

  • Controlling a audit inovačních aktivit

  • Duševní majetek a jeho ochrana

  • Inovační projekt - Průmysl 4.0

ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Financování inovací ve start-upech: Akcelerátory a možnosti grantových projektů, investoři, půjčky, crowd funding, výběr vhodného investora a oslovování. Faktory mající vliv na úspěch – PR, visibility, sociální sítě apod.
2. Inovace v obchodě – nové trendy
3. Proces plánování a získávání zdrojů pro projekt, vytváření rezerv, konkrétní případ
4. Překážky projektového řízení, analýza překážek a vliv překážek na realizaci projektu, konflikty a jejich zdroje, návrh řešen
5. Měření ekonomické efektivnosti inovací: Investice do inovací, ekonomická efektivnost, rentabilita, bod zvratu, vlastní a cizí kapitál, controlling a audit financování inovačních aktivit, měření návratnosti.
6. Financování firemních inovace: Firemní procesy a oddělení pro vznik inovací, inovační oddělení a centra, firemní rozpočty na R&D, možnosti ovlivnění a získání interních firemních prostředků pro vývoj inovací
7.  Využití umělé inteligence v řízení vztahů se zákazníkem  - financování nových projektů
8. Analýza rizik projektů – aplikace v konkrétním podniku
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
DOLEŽAL, Jan. Projektový management. 2. vydání. Expert (Grada). Praha: Grada Publishing, 2023. ISBN 978-80-271-3619-3. (Online ZDE)
FOTR, Jiří a SOUČEK, Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů: jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. Expert (Grada). Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3293-0. (Online ZDE)
 
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

DOCKERY, Doug a Laureen KNUDSEN. Modern business management: creating a built-to-change organization. [2018]. ISBN 978-1-4842-3261-3.

VEBER, Jaromír a kol. Management inovací. Praha: Management Press, 2016. 288 s. ISBN 978-80-7261-423-3.

MAUBORGNE, Renée a Chan W. KIM. Strategie modrého oceánu. Praha: Management Press, 2015. 240 s. ISBN 978-80-7261-295-6.

HARRINGTON, H. J. Innovative change management (ICM): preparing your organization for the new innovative culture. [2018]. ISBN 978-0-8153-7078-9.

BŘEČKOVÁ, Pavla a Karel HAVLÍČEK. Inovace a jejich financování v malé a střední firmě. Praha: VŠFS, 2016. 118 s. ISBN 978-80-7408-137-8.

BLAŽEK, Lukáš, PAVLÁK, Miroslav, PETRŮ, Naděžda, PÍSAŘ, Přemysl a Jaroslav ŠMÍD. Řízení inovací a změn (studijní texty předmětu). Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018

JANATKA, František. Podnikání v globalizovaném světě. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 336 s. ISBN 978-80-7552-754-7.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

 

Asociace českého tradičního obchodu https://www.acto.cz/

Agentura CzechTrade  -   https://www.czechtrade.cz/

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR) -  https://amsp.cz/

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR - http://www.socr.cz/

BusinessInfo.cz -  https://www.businessinfo.cz/

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.