100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Psychologie spotřebitelského chování v marketingu

13. prosinec 2023
Psychologie spotřebitelského chování v marketingu

Spotřebitelské chování je složitý a mnohorozměrný fenomén, který zahrnuje vše od motivací a potřeb, které vedou lidi k nákupům, až po kognitivní a emocionální procesy spojené s rozhodováním. Jako takové je klíčovou oblastí studia pro marketéry, kteří chtějí lépe porozumět svým zákazníkům a vytvářet efektivnější marketingové strategie. V tomto článku se budeme zabývat psychologií spotřebitelského chování a tím, jak ovlivňuje marketing, a podíváme se na klíčové teorie, koncepty a strategie, které mohou marketéři využít k lepšímu pochopení a zapojení svých zákazníků.

Pochopení spotřebitelského chování

Aby marketéři porozuměli chování spotřebitelů, musí nejprve pochopit různé faktory (vnitřní a vnější), které ho ovlivňují. Mezi vnitřní faktory patří motivace, emoce, přesvědčení a postoje člověka, zatímco mezi vnější faktory patří například společenské normy, kulturní hodnoty a ekonomické podmínky. Pochopení obou skupin faktorů je nezbytné pro marketéry, kteří chtějí porozumět rozhodovacím procesům svých zákazníků a vytvořit efektivní marketingové strategie, které tyto faktory zohledňují.

Jednou z klíčových psychologických teorií, která se často používá k pochopení chování spotřebitelů, je Maslowova hierarchie potřeb. Tato teorie předpokládá, že lidé jsou motivováni řadou potřeb, které musí být uspokojeny, aby dosáhli seberealizace. Na základně hierarchie jsou základní fyziologické potřeby, jako je potrava, voda a přístřeší, následují potřeby bezpečí, lásky a sounáležitosti, potřeby úcty a nakonec potřeby seberealizace. Pokud marketéři pochopí, které potřeby jsou pro jejich zákazníky nejdůležitější, mohou vytvářet marketingová sdělení, která k těmto potřebám přímo promlouvají a podněcují je k nákupu.

Úloha emocí ve spotřebitelském chování

Emoce hrají významnou roli ve spotřebitelském chování, přičemž výzkumy naznačují, že lidé se při nákupu často rozhodují na základě svých emocionálních reakcí na výrobek nebo službu. Člověk si například pravděpodobněji koupí výrobek, pokud se díky němu cítí šťastný nebo spokojený, nebo pokud mu pomáhá vyhnout se negativním emocím, jako je smutek nebo úzkost. Pochopení těchto emočních faktorů je zásadní pro obchodníky, kteří chtějí vytvářet efektivní marketingové kampaně, jež budou mít u zákazníků odezvu.

Jednou z klíčových strategií pro využití emocí v marketingu je používání emocionálních apelů. Jedná se o vytváření marketingových sdělení, která v zákazníkovi vyvolávají konkrétní emocionální reakci, například radost, vzrušení nebo nostalgii. Například značka limonád může vytvořit reklamu, která zobrazuje skupinu přátel, jak se skvěle baví při pití jejich výrobku, s cílem vyvolat pocit štěstí a sociálního spojení. Další klíčovou strategií je využití vyprávění příběhů, které může pomoci vytvořit emocionální spojení mezi zákazníkem a značkou tím, že vypráví přesvědčivý a srozumitelný příběh, který se dotýká jeho emocí a hodnot.

Kognitivní procesy ve spotřebitelském chování

Důležitou roli ve spotřebitelském chování hrají také kognitivní procesy, kdy se lidé spoléhají na řadu mentálních zkratek a heuristik, aby se rozhodovali rychle a efektivně. Lidé se například mohou spoléhat na známost značky nebo cenu jako na zkratku pro rychlé rozhodnutí o nákupu, místo aby věnovali čas a úsilí vyhodnocování různých možností. Pochopení těchto kognitivních procesů je zásadní pro marketéry, kteří chtějí vytvářet efektivní marketingové kampaně, jež budou mít u zákazníků ohlas.

Jedním z klíčových pojmů kognitivní psychologie, který se často používá v marketingu, je koncept kognitivní disonance. Ten označuje nepříjemný pocit, který lidé zažívají, když jsou jejich přesvědčení nebo chování ve vzájemném rozporu. Například člověk, který si cení ekologické udržitelnosti, může zažívat kognitivní disonanci, když si uvědomí, že výrobek, který si koupil, má negativní dopad na životní prostředí. Pochopením tohoto konceptu mohou marketéři vytvořit marketingová sdělení, která pomohou tuto disonanci vyřešit a ujistit zákazníky, že jejich nákupní rozhodnutí jsou v souladu s jejich přesvědčením a hodnotami.

Sociální vlivy na chování spotřebitelů

Důležitou roli ve spotřebitelském chování hrají také sociální vlivy, kdy se lidé při svém rozhodování často spoléhají na názory a chování ostatních. Jednou z klíčových teorií sociální psychologie, která se často používá v marketingu, je sociální důkaz. Jedná se o tendenci lidí dívat se na chování druhých, aby se mohli řídit svým vlastním chováním. Například člověk si pravděpodobněji koupí výrobek, pokud vidí, že má mnoho pozitivních recenzí, nebo pokud vidí, že je oblíbený v jeho sociální skupině. Využitím síly sociálních důkazů mohou obchodníci vytvářet marketingové kampaně, které využívají sociálního vlivu svých zákazníků a vytvářejí pocit sounáležitosti a sociálního potvrzení.

Dalším důležitým sociálním vlivem na chování spotřebitelů jsou kulturní hodnoty. Různé kultury mají různé hodnoty, přesvědčení a normy, které utvářejí způsob, jakým se lidé rozhodují a reagují na marketingová sdělení. V některých kulturách může být například vysoce ceněn koncept individualismu, zatímco v jiných může být důležitější kolektivismus. Pochopením těchto kulturních hodnot a přizpůsobením marketingových strategií podle nich mohou marketéři vytvářet kampaně, které budou se zákazníky rezonovat na hlubší úrovni, a budovat silnější vztahy s cílovou skupinou.

Vliv technologií na chování spotřebitelů

Technologie mají zásadní vliv na chování spotřebitelů, protože vzestup digitálních platforem a sociálních médií změnil způsob, jakým lidé komunikují se značkami a činí nákupní rozhodnutí. Například rostoucí využívání platforem sociálních médií, jako jsou Instagram a TikTok, vedlo k nárůstu influencer marketingu, kdy influenceři využívají své příznivce na sociálních sítích k propagaci produktů a služeb svým následovníkům. Vzestup platforem elektronického obchodování, jako je Amazon, navíc vedl ke změně způsobu nakupování, kdy mnoho spotřebitelů nyní dává přednost nákupům online před nákupy v kamenných obchodech.

Aby se obchodníci přizpůsobili těmto změnám v chování spotřebitelů, musí přijmout nové technologie a platformy a vytvářet marketingové kampaně, které jsou přizpůsobeny specifickým potřebám a preferencím jejich cílové skupiny. To může zahrnovat investice do reklamy v sociálních médiích, vytváření webových stránek a aplikací vhodných pro mobilní zařízení a využívání analýzy dat k lepšímu pochopení chování a preferencí zákazníků.

Psychologie spotřebitelského chování je komplexní a mnohorozměrný fenomén, který hraje zásadní roli při utváření způsobu, jakým lidé činí nákupní rozhodnutí. Pochopením různých faktorů, které ovlivňují chování spotřebitelů, včetně emocí, kognitivních procesů, sociálních vlivů a technologií, mohou marketéři vytvářet efektivnější marketingové kampaně, které budou rezonovat s cílovou skupinou a povedou k větší angažovanosti a loajalitě zákazníků. Využitím síly psychologie v marketingu mohou marketéři vytvářet marketingová sdělení, která přímo oslovují potřeby, přání a touhy zákazníků, a dlouhodobě budovat pevnější vztahy s cílovou skupinou.

Chcete se stat experty na marketing? Pak právě pro vás je vhodné online MBA studium v oborech Marketingový management nebo Digitální marketing, kde zdokonalíte své znalosti v této oblasti.

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.