100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Maslowova pyramida potřeb – může MBA studium pomoci k jejímu naplnění?

30. květen 2024
Maslowova pyramida potřeb – může MBA studium pomoci k jejímu naplnění?

Maslowova pyramida potřeb je klíčovým modelem v oblasti psychologie a motivace, který se zaměřuje na postupné uspokojování lidských potřeb od základních po nejvyšší.

Tento model je univerzálně aplikovatelný a může být účinně využit i manažery při vedení týmů a řízení projektů. Skrz Maslowovu pyramidu potřeb je možné lépe pochopit, jak motivovat a podporovat nejen sebe, ale i své týmy, aby dosáhly svého plného potenciálu.

Maslowova pyramida potřeb

Americký psycholog Abraham Maslow představil v roce 1943 svou teorii hierarchie potřeb, která se stala základem pro pochopení lidské motivace. Podle Maslowa lidé postupují v uspokojování svých potřeb v pěti hlavních úrovních:

1. Fyziologické potřeby: Základní potřeby, jako je jídlo, voda, spánek.

2. Potřeba bezpečí: Fyzická a psychická bezpečnost, stabilita.

3. Potřeba lásky a sounáležitosti: Sociální vztahy, přátelství, láska.

4. Potřeba uznání: Sebedůvěra, úcta a respekt od ostatních.

5. Potřeba seberealizace: Dosažení svého plného potenciálu, rozvoj osobnosti a osobnostní růst.

Maslowova teorie tvrdí, že vyšší úrovně potřeb mohou být uspokojeny až poté, co jsou alespoň částečně uspokojeny nižší potřeby. To znamená, že bez základního zabezpečení a sociálního přijetí je obtížné dosáhnout seberealizace.

MBA studium jako prostředek k dosažení nejvyšší úrovně Maslowovy pyramidy – seberealizace

Studium MBA nabízí odborné znalosti a praktické dovednosti, a zároveň přispívá k seberealizaci i osobnímu rozvoji na více úrovních. MBA studium tak pomáhá studentům dosáhnout jejich plného potenciálu. Jak?

Rozvoj odborných a manažerských dovedností

Studium MBA v různých oborech je navrženo tak, aby poskytovalo hluboké znalosti v oblasti podnikání, financí, marketingu a dalších klíčových oblastí. Tyto znalosti jsou základem pro efektivní řízení a rozhodování ve společnostech. Studenti se učí z teorie i praxe v různých oblastech, což z nich činí komplexní odborníky schopné řešit různé problémy v reálném světě podnikání a businessu, disponující širokým spektrem znalostí. Studium MBA také zahrnuje praktické projekty a možnost zpracovávat v seminárních nebo diplomových prací témata blízká studentově praxi a následně aplikovat teoretické poznatky v reálném světě.

Sebedůvěra a osobní růst

Během MBA studia studenti čelí výzvám, vystupují ze své komfortní zóny a překonávají osobní limity. Tento proces posiluje jejich sebevědomí a víru ve vlastní schopnosti.

Studenti, kteří se MBA studiu často věnují při náročném zaměstnání, se musí naučit skloubit pracovní náplň se studiem, stanovovat si priority a řešit více komplexních problémů najednou. A to často pod tlakem nebo v časové tísni.

Networking a sociální vazby

MBA programy přitahují profesionály z různých oborů a regionů, což poskytuje jedinečnou příležitost k navazování hodnotných kontaktů a budování profesní sítě se zkušenými lektory i ostatními kolegy z řad studentů, kteří se pohybují v různých odvětvích a na rozličných pracovních pozicích.

Inovace a kreativita

MBA studium představuje inspirativní prostředí, ve kterém mohou studenti rozvíjet vlastní podnikatelské nápady a projekty. Studenti jsou vedeni ke kreativnímu myšlení, využívání moderních technologií a inovativnímu přístupu k řešení problémů, což je klíčové pro osobní i profesní růst.

Kariérní růst a nové pracovní příležitosti

MBA titul je často klíčem k vyšším manažerským pozicím a lepším kariérním příležitostem, což přispívá k dlouhodobé seberealizaci. Řada absolventů po ukončení MBA studia zaznamená vyšší příjmy a kariérní růst.

Studium MBA rovněž otevírá dveře do různých odvětví a rolí, což umožňuje absolventům lépe se rozhodovat o své profesní dráze.

Sečteno, podtrženo

Studium MBA nabízí komplexní a strukturovaný přístup k osobnímu rozvoji a seberealizaci. Poskytuje nejen odborné znalosti a praktické dovednosti, ale také podporuje sebevědomí, sociální vazby a kariérní růst. Absolventi MBA programů jsou tak lépe připraveni čelit výzvám a přispívat k rozvoji svých firem a regionů, čímž naplňují svůj plný potenciál.

Navíc těm, kteří před studiem MBA ještě nedosáhly na čtvrtou úroveň Maslowovy pyramidy a nemají tak uspokojenou potřebu uznání a respektu ze svého okolí, může studium MBA poskytnout příležitosti ke zlepšení sebevědomí a získání respektu od kolegů, což přispívá k celkovému osobnímu a profesionálnímu růstu.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.