100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Proč je důležité, aby měla firma pevné vize a hodnoty?

13. červenec 2022
Proč je důležité, aby měla firma pevné vize a hodnoty?

Představte si následující scénář – každý den do své firmy přijíždíte plni nadšení. Víte, kam vaše firma směřuje (vize), máte plán, jak se tam dostat (poslání), a normy (hodnoty), jak firmu provozovat. Jste motivováni a svůj zápal předáváte i svým zaměstnancům.

Bohužel ne každý majitel firmy jasně definuje hlavní pilíře svého počínání. Někteří z nich mají určitou představu o směřování firmy alespoň díky podnikatelském plánu. Nicméně pochopení toho, jak důležité jsou jasná vize, poslání a hodnoty v podnikání, se podceňuje.

Co přesně si pod pojmem vize, poslání a hodnoty představit?

Jedná se o slova, kterými vedoucí pracovníci vysvětlují účel a směřování firmy. Jsou-li vyjádřena jasně a stručně, mohou motivovat nejen pracovní tým a podnik jako celek, ale také zákazníky.

Co je to poslání?                                                              

Definuje účel podnikání a hlavní cíle. Poslání se formuluje v přítomném čase a vysvětluje, proč firma existuje, a to jak členům firmy, tak lidem mimo ni. Prohlášení o poslání bývají krátká, jasná a silná.

Co je to vize?

Definuje účel firmy, zaměřuje se na její cíle a budoucí aspirace a měla by být povznášející a inspirující. Rovněž bývá nadčasová – ačkoliv podnik změní svou strategii, vize často zůstane stejná.

Co jsou to hodnoty?

Tvoří základ vize i poslání a představují hlavní přesvědčení nebo „DNA“ podniku. Jsou to „standardy“ toho, jak chce majitel firmy podnikat.

Jaký je význam poslání, vize a hodnot firmy?

Poslání, vize i hodnoty hrají v organizaci důležitou roli:

  • Definují účel firmy a vytvářejí u zaměstnanců pocit sounáležitosti a společnou identitu. To je motivuje k usilovné práci s cílem dosáhnout úspěchu.

  • Poskytují správné myšlení pro rozvoj podnikání. Poslání udává směr, kterým se má organizace ubírat, zatímco vize udává cíl, kterého má být dosaženo následováním tohoto směru. Hodnoty pak pomáhají informovat zaměstnance i zákazníky o tom, co podnik představuje a co od něj mohou očekávat.

  • Jsou cenné z hlediska náboru a udržení zaměstnanců. Všichni ve firmě proto musí rozumět poslání, vizím i hodnotám.

  • Pomáhají správně sladit zdroje firmy k dosažení úspěšné budoucnosti. Poslání poskytuje organizaci jasné a účinné vodítko při rozhodování, zatímco vize zajišťuje, že všechna přijatá rozhodnutí jsou řádně sladěna s tím, čeho chce organizace dosáhnout.

  • Zajišťují, že všichni pracují na jednom cíli. To pomáhá zvýšit efektivitu a produktivitu firmy.

Jak vytvořit poslání, formulovat vize a určit hodnoty firmy?

Definujte cíl firmy

Před sepsáním poslání, vize a hodnot byste si měli být zcela vědomi cíle (cílů) své firmy. Cíl společnosti vychází výhradně ze základních hodnot a firemní filozofie.

Identifikujte své silné stránky

Abyste se stali úspěšnými, musíte znát své silné stránky. Poznáním silných stránek se můžete ještě více zlepšovat a získat lepší vizi pro svou firmu. Podle toho můžete stanovit své další cíle.

Určete hodnoty

Hodnoty společnosti se musí zakládat na pravdě. Použijete-li prázdná slova, mohou podkopat vaši firmu a její značku. Pokud se nezakládají na realitě, riskujete vysokou fluktuaci. Je totiž nepravděpodobné, že si zákazníky a zaměstnance dlouhodobě udržíte v prostředí, které neodpovídá tomu, co jste slíbili.

Zvolte vhodná slova

Nyní znáte cíl i silné stránky své společnosti. Na základě jejich analýzy můžete formulovat poslání, vizi i soubor hodnot. Ty musí být konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené. Důležitá je také stručnost, jednoduchost a snadná zapamatovatelnost.

Zajímají vás podobná témata? Pak by pro vás mohl být přínosný například předmět Manažerská kultura a etika, vyučovaný jako mezioborový volitelný předmět na našem institutu v rámci MBA studia.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.