100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Mobbing na pracovišti a jak ho řešit

9. listopad 2023
Mobbing na pracovišti a jak ho řešit

Mobbing je závažný problém na pracovišti, který negativně ovlivňuje fyzické i duševní zdraví zaměstnanců a také jejich pracovní výkony. V tomto článku se dozvíme, jak se mobbing projevuje a také čím se liší od dalších forem šikany na pracovišti, jako jsou bossing a staffing.

Co je mobbing?

Mobbing, známý také jako šikana na pracovišti, je rozšířeným problémem v mnoha organizacích po celém světě. Zahrnuje opakované negativní chování zaměřené na jednotlivce nebo skupinu, jehož cílem je podkopat jejich pověst, autoritu nebo postavení na pracovišti. Termín "mobbing" poprvé použili švédští výzkumníci na konci 80. let 20. století k popisu formy skupinového obtěžování zaměstnanců.

Mobbing je charakterizován agresivním chováním, které je často skryté, zákeřné a obtížně identifikovatelné. Může mít různé podoby, jako je slovní napadání, sociální izolace, šíření pomluv a vyhrožování fyzickým násilím. Cíle mobbingu jsou obvykle svými kolegy vnímány jako slabé nebo zranitelné a toto šikanózní chování je vedeno snahou o jejich ovládnutí nebo odstranění. Na rozdíl od jiných forem obtěžování na pracovišti, jako je bossing nebo staffing, se mobbing týká spíše skupiny než jednotlivého pachatele. Proto je zákeřnější a obtížněji řešitelný, protože tato kolektivní forma šikany může být často využita k ospravedlnění nebo omluvě tohoto chování. Navíc mobbing často není ze strany zodpovědných pracovníků organizace považován za závažný problém, protože je často odmítán jako "politikaření v kanceláři" nebo "prostě součást práce".

Dopady mobbingu na jednotlivce však mohou být závažné a dlouhodobé. Oběti mohou trpět úzkostí, depresí, nespavostí, a dokonce posttraumatickou stresovou poruchou. Mohou také trpět fyzickými příznaky, jako jsou bolesti hlavy, žaludku a vysoký krevní tlak. Dopad na jejich kariéru a osobní život může být zničující, což vede ke ztrátě motivace, produktivity a sebeúcty.

Projevy mobbingu

Mobbing může mít různé projevy, mezi nejčastější však patří:

  • Verbální šikana: Nepřiměřené komentáře, urážky, ponižování na pracovišti.

  • Izolace: Oběti mobbingu mohou být vyloučeny z kolektivu, ignorovány a izolovány od svých kolegů.

  • Násilí: Hrozby fyzickým násilím, spíše výjimečně i opravdové fyzické násilí.

  • Diskriminace: Zaměstnanci mohou být diskriminováni na základě pohlaví, rasového nebo náboženského původu, sexuální orientace atd.

  • Šíření dezinformací: Záměrné šíření nepřesných informací o oběti mobbingu, což může poškodit její reputaci.

Rozdíly mezi mobbingem, bossingem a staffingem

I když mobbing, bossing a staffing jsou všechno formy šikany na pracovišti, existují mezi nimi významné rozdíly.

1. Mobbing:
 - Mobbing se vyskytuje mezi kolegy na stejné úrovni v hierarchii.
 - Zároveň se obvykle jedná o kolektivní šikanu, kdy oběť není napadána pouze jedním pracovníkem, ale více členy pracovního kolektivu.

2. Bossing:
 - Bossing je forma šikany, kde nadřízený šikanuje podřízeného.
 - Jedná se obvykle o individuální formu šikany na pracovišti (jeden podřízený x jeden nadřízený)

3. Staffing:
 - Staffing je forma šikany na pracovišti ze strany podřízených s cílem poškodit zaměstnavatele, manažery organizace, eventuálně sabotovat veškerou personální a podnikovou politiku.
-  Obětí staffingu jsou nejčastěji manažeři, kteří jsou výrazně mladší než jejich podřízení.
- Jedná se o kolektivní formu šikany skupinou zaměstnanců.

Jak mobbing řešit z pohledu manažera

Je velmi důležité, aby manažeři byli schopni řešit problémy mobbingu na pracovišti. Zde je několik rad, jak se s mobbingem z pohledu manažera vypořádat:

1. Vytvořte jasné politiky a postupy: Prvním krokem je vytvořit jasné a transparentní politiky a postupy pro prevenci a řešení mobbingu. Tyto politiky by měly být známé všem zaměstnancům a měly by obsahovat informace o tom, jak nahlásit případy mobbingu a jakou odezvu mohou zaměstnanci očekávat od manažerů a HR oddělení.

2. Základem je prevence: Školení zaměstnanců a manažerů ohledně mobbingu a jeho prevence může být klíčové. Zaměstnanci by měli být informováni o tom, co mobbing zahrnuje, jak ho rozpoznat a jak ho nahlásit. Manažeři by měli být proškoleni v tom, jak efektivně řešit případy mobbingu a jak vytvářet pozitivní pracovní prostředí kladoucí důraz na spolupráci a respekt

3. Aktivně naslouchejte: Manažeři by měli být vnímaví k signálům mobbingu a měli by věnovat pozornost stížnostem a obavám zaměstnanců. Aktivně komunikujte s lidmi ve svém týmu a buďte otevřeni jejich zpětné vazbě. Důvěra a otevřená komunikace jsou pro řešení mobbingu klíčové.

4. Proveďte vyšetřování: Pokud obdržíte stížnost ohledně mobbingu, proveďte důkladné vyšetřování. To by mělo být provedeno nezávisle a důkladně, zároveň však s respektem ke všem zúčastněným stranám. Zajistěte, aby bylo vyšetřování důvěrné a oběti mobbingu se tak nebály následné odvety.

5. Uchovávejte záznamy: Uchovávání záznamů o případech mobbingu může být důležité pro pozdější vyšetřování a prevenci. Zaznamenávejte všechny stížnosti, kroky, které byly přijaty, a výsledky vyšetřování.

6. Stanovte sankce: Pokud se mobbing prokáže, manažeři by měli přijmout vhodná opatření, jako jsou disciplinární postihy pro viníky a ochrana oběti.

7. Podpora obětí: Poskytněte podporu a pomoc obětem mobbingu. Může jít o psychologickou pomoc, možnost změny pracovního prostředí nebo jiná opatření, která jim umožní návrat k normálnímu fungování.

8. Sledujte vývoj situace: Po řešení případu mobbingu je důležité sledovat, zda se situace zlepšuje a zda se nevyskytují další případy. Pokud ano, je třeba opětovně zasáhnout a prověřit, zda jsou zavedená preventivní opatření účinná.

Mobbing, bossing a staffing jsou vážné problémy na pracovišti, které mohou mít závažné dopady na zdraví a pohodu zaměstnanců. Je důležité, aby organizace měly politiky a postupy pro prevenci a řešení těchto forem šikany. Zaměstnanci by měli být informováni o svých právech a měli by mít možnost obrátit na své nadřízené nebo personální oddělení, pokud se stanou obětí šikany. Posilování povědomí o těchto problémech a vytváření zdravého pracovního prostředí může přispět k tomu, aby se mobbing, bossing a staffing staly na pracovišti výjimkou, nikoli pravidlem.

Jak tyto problémy řešit a předcházet jim se můžete naučit také v rámci online MBA studia, například v MBA oboru HR management.

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.