100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Korporace, obchodní společnosti a jejich formy

21. únor 2019
Korporace, obchodní společnosti a jejich formy

Korporace je typ právnické osoby složený ze společenství lidí či několika právnických osob vystupujících jako samostatná jednotka. Korporace lze rozdělit na veřejnoprávní a soukromoprávní (zahrnující obchodní společnosti).

Jedná se o právnickou osobu, v jejímž čele obvykle stojí statutární orgán. Jako právnický subjekt může vlastnit majetek, uzavírat smlouvy, jednat vlastním jménem atd. 

Veřejnoprávní vs. soukromoprávní korporace

Veřejnoprávní korporace má udělenou pravomoc plnit vymezené úkoly veřejné správy. Člení se dále na:

  1. Územní (na úrovni kraje, obce i státu) 
  2. Osobní (spojující vlastnost či profesi - advokátní komory, vysoké školy, lékařské komory apod.) 
  3. Věcné (vzniklé za účelem obstarávání společných záležitostí, například svazky obcí)

Naopak pod soukromoprávní korporace spadají typicky obchodní společnosti, družstva, sdružení, společenství vlastníků jednotek, politické strany a obdobné subjekty.

Obchodní společnosti a její formy

Obchodní korporace, jak se také říká obchodním společnostem, mají společných hned několik náležitostí: Vznikají primárně za účelem zisku, zakládají se společenskou či zakladatelskou smlouvou, vznikají dnem zápisu do Obchodního rejstříku (a naopak zanikají výmazem z něj) a jejich činnost podléhá Zákonu o obchodních korporacích. Rozdělit je můžeme následovně:

  • Akciová společnost - Založit ji může jedna právnická osoba, případně dvě a více fyzických osob. Základní jmění se skládá z akcií (cenných papírů) představující podíl na tomto základním kapitálu.
  • Veřejná obchodní společnost - Skládá se z minimálně 2 osob, které ručí za závazky korporace společně a nerozdílně.
  • Komanditní společnost - Tvořena minimálně dvěma společníky (jedním komplementářem a jedním komanditistou), kteří mohou mít formu právnické či fyzické osoby. 
  •  Společnost s ručením omezeným - V ČR nejrozšířenější typ společnosti. Založit jej může minimálně 1 osoba, která ručí za závazky pouze do výše nesplacených vkladů základního kapitálu.

Více o obchodních korporacích se můžete dozvědět v rámci právnicky zaměřeného LLM studia v oboru Korporátní právo.

 

Více o studiu LLM

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.