100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

ESG: Jak povinné měření udržitelnosti a společenského dopadu ovlivní firmy?

17. srpen 2022
ESG: Jak povinné měření udržitelnosti a společenského dopadu ovlivní firmy?

Dopady environmentálních, sociálních a správních otázek (ESG) na podnikání společnosti vyvolávají rostoucí obavy – a to jak investorů, tak spotřebitelů, vlád a dalších zúčastněných stran. Většina společností je vystavena mnoha otázkám ESG, proto je důležité určit, které z nich jsou nejpodstatnější, a pochopit, jak ovlivňují podnikání.

Firmy – nehledě na velikost nebo odvětví – jsou vystaveny nefinančním faktorům, které mohou ovlivnit jejich podnikání. Mezi ně patří zejména environmentální, sociální a řídící faktory (ESG), které se používají k měření udržitelnosti a společenského dopadu společnosti.

Neznalost toho, které faktory podnikání jsou podstatné, může vést k neefektivnímu řízení a v konečném důsledku negativně ovlivnit provoz společnosti, fluktuaci zaměstnanců i finanční výkonnost.

Co přesně se skrývá pod zkratkou ESG, proč je ESG pro firmy nyní důležitější než kdykoli předtím, jaký je význam environmentálních, sociálních a řídících faktorů podnikání a jak je efektivně řídit?

Co je to ESG?

Zkratka ESG v podnikovém kontextu znamená „Environmental, Social and Corporate Governance“ – a týká se otázek životního prostředí, společnosti a řízení. V překladu do srozumitelné češtiny se jedná o zodpovědné chování firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik.

Environmentální, sociální a správní záležitosti každého podniku jsou vzájemně propojeny a mezi investory, tvůrci politik a dalšími klíčovými zúčastněnými stranami v poslední době získaly větší význam. Jsou totiž považovány za způsob, jak ochránit podniky před budoucími riziky a rovněž slouží jako způsob, jakým sociálně uvědomělí investoři prověřují potenciální investice.

Základní faktory ESG

ESG označuje tři hlavní faktory, které ovlivňují udržitelnost společnosti:

  • Environmentální faktor („E“) se zabývá dopadem spotřeby zdrojů jakéhokoli podniku na životní prostředí, jako je uhlíková stopa, vypouštění odpadních vod a další činnosti ovlivňující životní prostředí. Environmentální aspekt je obzvláště důležitý v současné době, kdy se společnosti po celém světě snaží splnit environmentální požadavky Pařížské dohody a zastavit nevratné změny klimatu. Ty, které své emise snižují, zaznamenávají v průběhu času nárůst výnosů.

  • Sociální faktor („S“) se soustředí na to, jak podnik spolupracuje s komunitami, v nichž působí. Zkoumá také interní politiky týkající se například inkluze, vztahů společnosti se zaměstnanci, zákazníky a dalšími zainteresovanými stranami. Zdraví a bezpečnost na pracovišti, bezpečnost a kvalita výrobků a ochrana spotřebitele jsou další z mnoha sociálních ukazatelů, které se berou v úvahu.

  • Faktor řízení rizik („G“ ) z anglického Governance, se týká interních postupů a politik, které vedou k efektivnímu rozhodování a dodržování právních předpisů. Do správy a řízení spadá například složení správní rady, odměňování a dohled nad vedoucími pracovníky společnosti, dodržování práv akcionářů a další.

Jaký je význam ESG?

ESG je vnímáno jako alternativní přístup k řízení rizik. Vzhledem k nárůstu poptávky po environmentálních a sociálních změnách během několika příštích desetiletí investoři stále častěji vkládají kapitál do společností, o kterých si myslí, že se jim podaří tyto změny vytvořit. Jedná se tedy o jeden z významných faktorů při rozhodování investorů, ale také bank.

Reportování ESG mimo jiné zamezí nekalým praktikám, jako je greenwashing – tedy vytváření falešného dojmu nebo poskytování zavádějících informací o tom, že výrobky společnosti jsou šetrnější k životnímu prostředí.

ESG rovněž dlouhodobě usnadňuje růst obratu, přitahuje talenty, snižuje náklady a vytváří pocit důvěry mezi spotřebiteli.

Jak ESG ovlivní podnikání?

Vzhledem k tomu, že je ESG relativně nový pojem, který se poprvé objevil teprve v roce 2006 jako součást Principů o odpovědném investování vydaných OSN, české firmy o kritériích ESG zatím příliš nevědí.

Nicméně bude-li schválena novelizace evropské směrnice týkající se sociální odpovědnosti podniků (Corporate Social Responsibility Directive (CSRD)), pak budou muset společnosti začít informovat o tom, jak se jejich činnost projevuje na životním a sociálním prostředí a jaké přístupy aplikuje k zajištění podnikové udržitelnosti.

Velké společnosti s obratem nad 50 milionů eur a s více než 250 zaměstnanci budou muset podávat tzv. ESG reporting – a to již od 1. ledna 2023. Tato povinnost by se od roku 2026 měla rozšířit i na malé a střední firmy. Je tedy načase začít se připravovat. Administrativní zátěž zpracování reportů může být velká – a to zejména právě pro malé a střední podniky. Nicméně jejich včasná implementace může na druhou stranu znamenat konkurenční výhodu a posílit důvěru jak zákazníků, tak obchodních partnerů.

Jak účinně řídit ESG?

Způsob, jakým společnosti řeší konkrétní významné otázky ESG, závisí na jejich provozním prostředí, zdrojích, lokaci a dalších aspektech podnikání. Existují však některá společná opatření, která mohou všechny společnosti přijmout, aby identifikovaly a účinně řídily ESG ve svém podnikání:

  • Vytvoření vzdělávacích a školicích programů v oblasti ESG pro management a zaměstnance.

  • Stanovení referenčních hodnot pro své klíčové ukazatele výkonnosti a vytyčení relevantních cílů pro zlepšení

  • Zavedení dohledu na dodržováním ESG, která mají největší dopad na firmu a zainteresované strany.

  • Vytvoření příslušných zásad a programů ESG a usilování o externí certifikaci (např. certifikace ISO) nebo o pozitivní ESG Rating.

  • Využívání nástrojů udržitelného financování k rozvoji aktiv a projektů s pozitivním environmentálním a sociálním přínosem.

  • Důsledné zveřejňování informací o souvisejících strategiích ESG a pokroku v plnění cílů ve výročních zprávách CSR (Společný reportovací standard), ESG nebo integrovaných zprávách.

Závěrem

Bez ohledu na obchodní model nebo odvětví činnosti se každá firma potýká s otázkami ESG, které jsou podstatné pro její finanční výkonnost, dopad na společnost a nejdůležitější zainteresované strany. Efektivní řízení těchto otázek a s nimi spojených rizik přispěje k vyšší dlouhodobé hodnotě podniku. Na řešení otázek spojených s ESG se můžete zaměřit například ve své diplomové práci v rámci online MBA studia.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.