100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Transformační leadership

Transformační leadership
Transformační leadership

Sylabus předmětu - Transformační leadership

Ing. Helena Smolová, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Vstupte do světa transformačního leadershipu, kde Vám bude umožněno pochopit svůj potenciál týkající se vedení lidí a dále jej rozvíjet. Tento předmět Vám poskytne nejen teoretické základy, ale i praktické dovednosti potřebné k tomu, abyste se stali transformačními vůdci, kteří inspirují, motivují, vedou prostřednictvím změn a vizí. Naučte se využívat základní nástroje tohoto přístupu, mezi které patří idealizovaný vliv, inspirování následovníků, intelektuální stimulace a individuální přístup. Získejte nástroje, které Vám pomohou lépe vést Váš tým a dosahovat vynikajících výsledků.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBSAH PŘEDMĚTU V BODECH
Oblast 1 - Úvod do transformačního leadershipu: Koncept, historie a klíčové charakteristiky.
Oblast 2 - Vymezení základní terminologie z oblasti komunikace, rétoriky, prezentace, neverbální komunikace.
Oblast 3 - Vize a strategické plánování: Vytváření inspirativní vize a formulování strategií.
Oblast 4 - Etika a hodnoty ve vedení.
Oblast 5 - Strategie pro efektivní řízení změn.
Oblast 6 - Komunikace a zapojení: Komunikační dovednosti a techniky pro efektivní sdílení vize a získávání podpory.
Oblast 7 - Mentoring a rozvoj talentů: Podpora rozvoje osobního růstu a talentů..
Oblast 8 - Konflikty a řešení problémů: Identifikace konfliktních situací, strategie pro konstruktivní řešení problémů.
Oblast 9 - Vůdcovská adaptabilita: Flexibilita a adaptabilita v různých situacích a prostředích.
Oblast 10 - Měření úspěchu: Metody a nástroje pro hodnocení výsledků transformačního vedení.
Oblast 11 - Reflexe a osobní rozvoj: Hodnocení vlastního vedení, identifikace silných stránek a oblastí pro osobní růst.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
PŘÍKLADY OBLASTÍ A TÉMAT, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTOREM/LEKTORKOU KONZULTOVAT
  • Vedení sebe sama.
  • Identifikace a rozvoj klíčových vůdcovských dovedností.
  • Budování a sdílení inspirativní vize.
  • Řízení konfliktů.
  • Hodnocení výkonu.
  • Mentoring.
  • Řešení etických dilemat.
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Analýza konkrétního leadera z hlediska aspektů transformačního leadershipu.
2. Vliv komunikace a storytellingu na úspěch transformačního vedení.
3. Etika a hodnoty ve vedení: Zajištění integrity a důvěryhodnosti v transformačních procesech.
4. Hodnocení výkonnosti vůdců v procesu změny: Měření úspěchu a zpětná vazba.
5. Motivace a angažovanost zaměstnanců jako klíčový faktor úspěchu.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
PROCHÁZKA, Jakub; VACULÍK, Martin a SMUTNÝ, Petr. Psychologie efektivního leadershipu. Psyché (Grada). Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4646-3. (Online ZDE)
BLAŽEK, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 2., rozš. vyd. Expert (Grada). Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4429-2. (Online ZDE)
RADCLIFFE, Steve. Leadership: lídrem jednoduše a přirozeně. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4163-5. (Online ZDE)
TURECKIOVÁ, Michaela. Klíč k účinnému vedení lidí: odemkněte potenciál svých spolupracovníků. Vedení lidí v praxi. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-0882-9. (Online ZDE)
GOLEMAN, Daniel. Jak se stát skutečným leaderem. Praha: Metafora, 2015. ISBN 978-80-7359-453-4. (Online ZDE)
VODA, Jan. Jaký leader chcete být?: pro co se rozhodnout a jak se to naučit. Praha: Wolters Kluwer, 2023. ISBN 978-80-7676-707-2. (Online ZDE)
PILAŘOVÁ, Irena. Leadership & management development: role, úlohy a kompetence managerů a lídrů. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5721-6. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
JAROŠOVÁ, Eva; PAUKNEROVÁ, Daniela a LORENCOVÁ, Hana. Nové trendy v leadershipu: koncepce, výzkumy, aplikace. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-479-0.
BASS, Bernard M. a RIGGIO, Ronald E. Transformational leadership. 2nd ed. New York: Psychology Press, 2006. ISBN 978-0-8058-4762-8.
MAYBERRY, Matt. The transformational leader: How the world's best leaders build teams, inspire action, and achieve lasting success. John Wiley & Sons, 2024. 288 s. ISBN 9781394220328.
SHELTON, Edward J. Transformational leadership: Trust, motivation and engagement. Trafford Publishing, 2012. 236 s. ISBN 9781466958494.
NONGARD, Richard. Transformational leadership: How to lead from your strengths and maximize your impact. Lulu.com, 2014. 128 s. ISBN 9781312143401.
ROACHE, Darcia A. M. Transformational leadership styles, management strategies, and communication for global leaders. IGI Global, 2023. 532 s. ISBN 9781668488249.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

https://hbr.org/topic/subject/leadership

https://www.ccl.org/articles/

https://www.youtube.com/@genesiseakesinternationalc8939

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.