100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Strategic Marketing & Product Management

Strategic Marketing & Product Management
Strategic Marketing & Product Management

Sylabus předmětu -  Strategic Marketing and Product Management

Dr Kester Osahenye

CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studium tohoto předmětu vám poskytne. Rozšíření obzorů o prvky marketingu a marketingového mixu „4 P“ Product (produkt), Place (místo), Pricing (cena), Promotion (propagace). Student se také dozví, jak se společnosti rozhodují, kdy a kolik investovat do nových produktů a služeb. Kurz se bude zabývat technikami plánování produktů, včetně produktových a technologických plánů, a pokročilým vývojem. Zavedené techniky porovnáme s tím, jak zavedené nebo začínající podniky odhadují své kapitálové potřeby a velikost pro vývoj produktů. Tento kurz se bude zabývat také metodami identifikace a stanovení velikosti tržních příležitostí a různými druhy segmentace trhu. Student by měl znát a používat rámce jako PESTEL, SWOT a PORTERS Five Forces atd.

Každý student by měl znát koncepci marketingového procesu nového produktu, jako je identifikace příležitosti, výběr koncepce, návrh produktu, předtestovací a testovací marketing, uvedení na trh a řízení zisku.
Prokázat užitečnost formálních modelů / rámců a přístupů při řešení relevantních problémů týkajících se nových produktů s větším důrazem na použití těchto modelů, např. SWOT, PESTEL, PORTERŮV model 5 sil. (c) Zdokonalit dovednosti studenta při řešení problémů a seznámení se s výzvami, kterým čelí organizace s více produkty a více trhy při vývoji a segmentaci svých produktů / služeb. Student by měl vědět, jak jsou výrobky navrhovány pro různé trhy? Jaká je povaha distribučních kanálů úspěšných a neúspěšných produktů?  Kurz je velmi užitečný pro studenty, kteří mají zájem o kariéru v oblasti marketingu, poradenství a obecného produktového managementu.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Přehled kurzu, role produktového manažera, strategie řízení produktů a životní cyklus produktu
Oblast 2 - Čtyři C vývoje produktu: Customers, Competitors, Collaborators, Company (Zákazníci, Konkurenti, Spolupracovníci, Společnost)
Oblast 3 - Tvorba strategie v rychle se měnícím podnikatelském prostředí, v měnícím se podnikatelském prostředí: Stanovení poslání produktu, které se hodí pro různé trhy a odvětví, s využitím teoretických rámců: PESTEL (politické, ekonomické, sociální, technologické, environmentální a právní faktory ovlivňující vývoj produktu), Porterův model 5 sil a SWOT
Oblast 4 - Strategie: modely PEST a Porter, role konkurence skrze inovace. Lze se dohodnout na dalších tématech v oblasti odborné způsobilosti přednášejícího.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Vývoj nových produktů a segmentace trhu pro začínající podniky v módním průmyslu
2. Vývoj modelů potřeb, produktů a trhů pro rychloobrátkové zboží
3. SWOT analýza luxusních značek v segmentu trhu zaměřeném na mládež
4. Vývoj produktu v éře po covidu, jaká je strategie vstupu na nový trh?
5. Vývoj ziskových distribučních kanálů pro produkty v oblasti vzdělávání.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:

The Product Management Reference Desk, Stevens Haines (2012)

Consumer Insight Maps: The Map As Story Platform In The Design

“Turn Customer Input Into Innovation”, http://hbswk.hbs.edu/archive/2815.html

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Sara Beckman & Michael Barry. “Innovation as a Learning Process: Embedding Design Thinking”

John Kolko, “Design Thinking Comes of Age,” Harvard Business Review

https://hbr.org/2015/09/design-thinking-comes-of-age

Crossing The Chasm: Marketing and Selling High-Tech Products to Mainstream Customers by GGeoffrey Moore

How to Build Habit-Forming Products – By Nir Eyal

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.