100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 77.900 KČ JEN DO 12. BŘEZNA 2021!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Projektový management

Projektový management
Projektový management

Sylabus pro MBA studium (Veřejná správa)

 • Název předmětu: Projektový management
 • Lektor:  Ing. Jana Krbová, Ph.D.
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Seminární práce složená ze čtyř částí. Zadání seminární práce bude studentům sděleno na úvodním soustředění.

Cíl předmětu: Cílem předmětu je v rámci MBA studia podat posluchačům teoretické a praktické základy z oblasti projektového management (tvorby projektů do Evropských fondů) a seznámit je se základními parametry a podmínkami výběrových řízení vč. veřejných zakázek. Po úspěšném zvládnutí kurzu budou absolventi schopni se orientovat v problematice projektového řízení, získají konceptuální rámec potřebný pro tvorbu projektů (neinvestičních a investičních) a budou seznámeni s metodami a techniky jejich tvorby.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Vymezení základních pojmů a souvislostí projektového řízení
  Projektové řízení, projekt, projektový cyklus, trojimperativ projektů, udržitelnost projektů, monitorovací indikátory, způsobilé a nezpůsobilé výdaje, způsoby financování – ex ante financování, průběžné financování, ex post financování, oprávněnost žadatele.
 • 2. kapitola: Tvorba projektové žádosti
  Typy projektů a jejich význam pro regionální projektování, trojimperativ projektů, projektová příprava a tvorba projektů dle obecných metodik; výzva k podávání projektů, struktura projektů a jejich náležitosti.
 • 3. kapitola: Studie proveditelnosti a další součástí projektů
  Význam a struktura studie proveditelnosti, LOGFRAME, SWOT analýza projektu, CBA a finanční analýza.
 • 4. kapitola: Hodnocení a výběr projektů
  Etapy hodnocení; formální hodnocení, hodnocení přijatelnosti, věcné hodnocení, výběrová komise, rozhodnutí; techniky a metody hodnocení a výběru projektů; horizontální témata; monitorovací ukazatele. Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 • 5. kapitola: Veřejné výdajové programy jako zdroj financování projektů
  Struktura národních veřejných výdajových programů, proces vyhlašování veřejných výzev k předkládání projektů; struktura mezinárodních výdajových programů; veřejné výdajové programy jako jeden z nástrojů regionální politiky.
 • 6. kapitola: Výběrová řízení
  Základní legislativní rámec, směrnice a metodiky na zakázky malého rozsahu nespadající pod režim zákona o veřejných zakázkách; proces výběrových řízení; veřejné zakázky v režimu zákona o veřejných zakázkách.
 • 7. kapitola: Realizace projektů
  Zásady správné realizace projektů – řízení projektů, projektový tým, administrace projektů, publicita projektů, pojištění výstupů projektů, vyúčtování projektů, monitorovací zprávy (závěrečná a udržovací).

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Krbová, J. 2015. Projekty do evropských fondů a veřejné zakázky. Elektronický studijní text (pdf)

Skalický, J., Jermár, M., Svoboda, J. 2010. Projektový management a potřebné kompetence. Plzeň: Západočeská univerzita. ISBN 978-80-7043-975-3

Svozilová, A.: Projektový management. Grada Publishing, 2006, ISBN 80-247-1501-5.

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (v platném znění)

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.