100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Projektový management

Projektový management
Projektový management

Sylabus pro MBA studium (Veřejná správa)

 • Název předmětu: Projektový management
 • Lektor:  Ing. Jana Krbová, Ph.D.
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Seminární práce složená ze čtyř částí. Zadání seminární práce bude studentům sděleno na úvodním soustředění.

Cíl předmětu: Cílem předmětu je v rámci MBA studia podat posluchačům teoretické a praktické základy z oblasti projektového management (tvorby projektů do Evropských fondů) a seznámit je se základními parametry a podmínkami výběrových řízení vč. veřejných zakázek. Po úspěšném zvládnutí kurzu budou absolventi schopni se orientovat v problematice projektového řízení, získají konceptuální rámec potřebný pro tvorbu projektů (neinvestičních a investičních) a budou seznámeni s metodami a techniky jejich tvorby.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Vymezení základních pojmů a souvislostí projektového řízení
  Projektové řízení, projekt, projektový cyklus, trojimperativ projektů, udržitelnost projektů, monitorovací indikátory, způsobilé a nezpůsobilé výdaje, způsoby financování – ex ante financování, průběžné financování, ex post financování, oprávněnost žadatele.
 • 2. kapitola: Tvorba projektové žádosti
  Typy projektů a jejich význam pro regionální projektování, trojimperativ projektů, projektová příprava a tvorba projektů dle obecných metodik; výzva k podávání projektů, struktura projektů a jejich náležitosti.
 • 3. kapitola: Studie proveditelnosti a další součástí projektů
  Význam a struktura studie proveditelnosti, LOGFRAME, SWOT analýza projektu, CBA a finanční analýza.
 • 4. kapitola: Hodnocení a výběr projektů
  Etapy hodnocení; formální hodnocení, hodnocení přijatelnosti, věcné hodnocení, výběrová komise, rozhodnutí; techniky a metody hodnocení a výběru projektů; horizontální témata; monitorovací ukazatele. Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 • 5. kapitola: Veřejné výdajové programy jako zdroj financování projektů
  Struktura národních veřejných výdajových programů, proces vyhlašování veřejných výzev k předkládání projektů; struktura mezinárodních výdajových programů; veřejné výdajové programy jako jeden z nástrojů regionální politiky.
 • 6. kapitola: Výběrová řízení
  Základní legislativní rámec, směrnice a metodiky na zakázky malého rozsahu nespadající pod režim zákona o veřejných zakázkách; proces výběrových řízení; veřejné zakázky v režimu zákona o veřejných zakázkách.
 • 7. kapitola: Realizace projektů
  Zásady správné realizace projektů – řízení projektů, projektový tým, administrace projektů, publicita projektů, pojištění výstupů projektů, vyúčtování projektů, monitorovací zprávy (závěrečná a udržovací).

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Krbová, J. 2015. Projekty do evropských fondů a veřejné zakázky. Elektronický studijní text (pdf)

Skalický, J., Jermár, M., Svoboda, J. 2010. Projektový management a potřebné kompetence. Plzeň: Západočeská univerzita. ISBN 978-80-7043-975-3

Svozilová, A.: Projektový management. Grada Publishing, 2006, ISBN 80-247-1501-5.

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (v platném znění)

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.