100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Organization & Process Management

Organization & Process Management
Organization & Process Management

Sylabus předmětu -   Organization and Process Management

Bc. Alvaro Aznar, MBA/Tomas Andres Hernandez
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studium tohoto předmětu Vám poskytne úplné porozumění různým typům organizačních struktur existujících v podnikání a tomu, jak je společnosti musí přizpůsobovat při svém růstu, a také tomu, jak propojit svou organizaci s vašimi procesy a strategií.

Po absolvování tohoto předmětu budete schopni zjistit organizační typ každé společnosti a analyzovat, zda je vhodný pro její cyklus a stávající strategii. Budete schopni vytvořit integrovaný model, který bude uvádět, kdo co dělá, a to v jakékoliv společnosti.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Zaměření eseje na vybranou společnost: Například: Globální zaměření nebo zaměření na národní / obchodní linii.
Oblast 2 - Strategické nástroje, které lépe korespondují s výzvami pro společnost. Správný výběr bude rozhodující pro praktický význam úkolu. 
Oblast 3 - Ucelenost eseje a celková integrace případu.
Oblast 4 - Správná integrace ve fázi přípravy mezi stávající šablonou Canvas, hodnotovou inovací pomocí nástrojů strategie modrého oceánu a novým Business modelem Canvas.
Oblast 5 - Odpovídající anglická slovní zásoba pro formální zadání.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Uveďte organizační typ vybrané společnosti.
2. Znázorněte organizační schéma vybrané společnosti.
3. Zakreslete do grafu hlavní procesy společnosti a dílčí procesy jednoho procesu, který podrobně znáte.
4. Vytvořte popis práce na jedné klíčové pozici ve vaší společnosti.
5. Vytvořte mřížku zaměstnanec-proces z dílčích procesů procesu vybraného v bodě 3.
6. Uveďte a analyzujte, zda organizační schéma vybrané společnosti dobře odpovídá její strategii.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:

Naomi Stanford. Guide to organization design. 2007. The economist.

Hatch, 2013.Organizational theory. Oxford University Press

Hammer & Champy. Reingeneering the corporation.  2009. HarperCollins.

Organizační kultura a její změna https://www.bookport.cz/kniha/organizacni-kultura-a-jeji-zmena-384/

Řízení změn ve firmách a jiných organizacích https://www.bookport.cz/kniha/rizeni-zmen-ve-firmach-a-jinych-organizacich-988/

Procesně řízená organizace https://www.bookport.cz/kniha/procesne-rizena-organizace-737/

Velká kniha o řízení firmy https://www.bookport.cz/kniha/velka-kniha-o-rizeni-firmy-747/

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
Is your company a learning organization: Is Yours a Learning Organization? (hbr.org)
Benefits from Business Process management:  9 Benefits of Business Process Management (BPM) and Why You’ll Love It | Process Street | Checklist, Workflow and SOP Software

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.