Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky

Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky
Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky

Doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studenti se seznámí s konceptem „bezpečnosti nezajišťované státem“ a subjekty, které do této oblasti alespoň částečně spadají (obecní policie, soukromé bezpečnostní služby, veřejné stráže, instituce zřizované kraji, nestátní organizace aktivní v oblasti bezpečnosti). Studentům je demonstrován potenciál konkrétních nástrojů a postupů. Pozornost je věnována i bezpečnostním úvahám na úrovni firmy a jednotlivce (pojem Bezpečná lokalita, přiměřená obrana atd.).

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Definování hranice mezi „státní“ a „nestátní“ bezpečností. Formy, možnosti a limity nestátních bezpečnostních iniciativ a privatizace bezpečnosti.
Oblast 2 - Obecní policie a jejich role. Základní údaje o obecních policiích v rámci České republiky. Koncept koordinačních dohod mezi Policií České republiky a obcemi (důvody jejich uzavírání, slabiny a pozitiva).
Oblast 3 - Bezpečnostní „politika“ vyšších územně samosprávných celků v České republice. Regionální priority v oblasti bezpečnosti a jejich vývoj v čase. Regionální přeshraniční spolupráce a bezpečnost.
Oblast 4 - Soukromé bezpečnostní služby a koncept „dodavatelského zajišťování bezpečnosti“. Prostor pro podnikání v bezpečnostní oblasti. Nevyužité perspektivní možnosti dalších aktivit (soukromé služby vykonávající činnost obecních policií).
Oblast 5 - Dobrovolní hasiči a jejich tradice na území České republiky. Aktuální stav a možnosti dalšího vývoje.
Oblast 6 - Management kontinuity podnikání a jeho role v úvahách soukromých firem a jiných institucí (příklady). Negativní dopady podcenění bezpečnostních úvah.
Oblast 7 - Nevládní organizace, aktivní v oblasti nestátní bezpečnosti (Společně k bezpečí, Bílý kruh bezpečí). Bezpečnostní úvahy jednotlivce.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Regionální priority v bezpečnostní oblasti (v České republice nebo na Slovensku).
2. „Nestátní“ bezpečnostní řešení na úrovni konkrétní obce nebo mikroregionu.
3. Bezpečnostní úvaha firmy, nejlepší a nejhorší praxe.
4. Přidaná hodnota na straně nabídky soukromé bezpečnostní agentury – jak konkurovat jinak než cenou.
5. Potenciál a limity privatizace bezpečnosti v určitých oblastech.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

KRULÍK, Oldřich. Obecní policie a privatizace bezpečnosti v evropských zemích. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-555-5. (Online ZDE)

KRULÍK, Oldřich. Soukromé bezpečnostní agentury a dobrovolnictví v bezpečnostní oblasti: Partneři nebo konkurenti? In: BUREŠ, Oldřich. Privatizace bezpečnosti: české a zahraniční zkušenosti. Praha: Grada, 2013. Politologie (Grada). ISBN 978-80-247-4601-2. (Online ZDE)

 
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

KRULÍK, Oldřich. Obecní policie a privatizace bezpečnosti v evropských zemích. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-555-5.  ISBN 978-80-87956-14-4.

HARAZIN, Lukáš; KRULÍK, Oldřch. Privatizace bezpečnosti v Evropě – nejen optikou soukromých bezpečnostních služeb. 17. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity, Žilina, 30. – 31. V. 2012. ISBN 978-80554-0537-7.

KLOUČKOVÁ, Ilona. Veřejné stráže v České republice. Ochrana & Bezpečnost, 2012, č. 2 (Online ZDE).

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
Asociace Gremium Alarm (Online ZDE).
KRULÍK, Oldřich a kolektiv. Seriál „Rámec podnikání v soukromé bezpečnosti“ (Online ZDE). 
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia