100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Metody manažerského rozhodování

Metody manažerského rozhodování
Metody manažerského rozhodování

Sylabus předmětu -  Metody manažerského rozhodování

Ing. Lukáš Mazánek, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Cílem předmětu je seznámit studenty s racionálními postupy řešení rozhodovacích problémů ve veřejném i soukromém sektoru, získat poznatky o rozhodovacích procesech a jejich struktuře, seznámit s uplatňováním principů týmové práce a volbou stylu rozhodování, vysvětlit základní metody a nástroje rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty, popsat management rizika. V neposlední řadě pak rozvíjet schopnosti tvorby a aplikace teoretických poznatků v souladu se zásadami kritického myšlení a jejich uplatnění pro lepší rozhodování.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBSAH PŘEDMĚTU V BODECH

1. Úvod do problematiky manažerského rozhodování

2. Vymezení základních pojmů a uplatnění rozhodování v managementu

3. Situační analýza a identifikace rozhodovacích problémů.

4. Analýza rozhodovacích problémů, metody kauzální analýzy

5. Určení příčin vzniku rozhodovacího problému

6. Výběr kritérií a tvorba variant rozhodování

7. Hodnocení variant, vícekriteriální rozhodování

8. Specifika rozhodování za rizika a nejistoty

9. Personálně psychologické aspekty rozhodování a kognitivní omyly

10. Skupinové rozhodování, metody, styly, postupy

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Strategická analýza pro rozpoznání rozhodovacích problémů a jejich prioritizace
Oblast 2 - Formulace problému a jeho kořenových příčin (5W+H, Ishikawa, why why analýza)
Oblast 3 - Stanovení kritérií, variant a multikriteriální hodnocení
Oblast 4 - Implementace rozhodnutí pomocí projektového řízení
Oblast 5 - 8D report pro systematické řešení problému
Oblast 6 -Psychologie rozhodování, rozhodovací léčky rozhodování ve stresu a pod časovým tlakem.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Doporučení pro lepší rozhodování na konkrétní pracovní pozici
2. Jakýkoliv vlastní projekt s cílem kvalifikovaného rozhodnutí pomocí multikriteriálního rozhodování
3. Strategická analýza, formulace problémů, prioritizační matice jejich řešení
4. Formulace problému a jeho kořenových příčin (5W+H, Ishikawa, why why analýza) včetně návrhu jejich odstranění
5. Uplatnění 8D reportu pro systematické řešení problému
6. Doporučení pro lepší rozhodování na konkrétní pozici
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

KAHNEMAN, Daniel. Myšlení: rychlé a pomalé. Pod povrchem. V Brně: Jan Melvil, 2012. ISBN 978-80-87270-42-4. (Online ZDE

PLAMÍNEK, Jiří. Řešení problémů a rozhodování: jak přinutit problémy, aby pracovaly ve váš prospěch. Manažer. Management. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2437-9. (Online ZDE

 
SHOTTON, Richard. Anatomie rozhodování: 25 skrytých faktorů, které ovlivňují to, jak nakupujeme. Via. Praha: Dobrovský, 2020. ISBN 978-80-7642-548-4. (Online ZDE  
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
 
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
 
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.