100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Management projektů, změn a inovací

Management projektů, změn a inovací
Management projektů, změn a inovací

Sylabus předmětu -  Management projektů, změn a inovací

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s hlavními procesy řízení projektu. Získáte znalosti o projektovém managementu a osvojíte si dovednosti a schopnosti pro praktické uplatnění projektového managementu v systému řízení podniků a jiných institucionálních organizací. Seznámíte se s nejdůležitějšími pojmy a specifikací klíčových rysů inovací a inovačního podnikání. Získáte znalosti o významu inovačních aktivit pro zajištění konkurenceschopnosti firem. Po absolvování budete ovládat problematiku nezbytnou pro úspěšné zhodnocení inovačních záměrů. V průběhu studia bude objasněna charakteristika manažerských procesů zajišťujících rozvoj podnikání firmy využitím úspěšných inovací při současném zajištění rentability investic vložených do realizace inovačního záměru. Dozvíte se, jaká je úloha manažerů firmy při implementaci podnikatelské strategie opírající se o využití inovací. Seznámíte se s procesy a vhodnými postupy, které souvisí s řízením změn ve firmách.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Řízení – procesní řízení – projektové řízení
Oblast 2 - Definice a fáze projektu, životní cyklus projektu, zásady, principy a pravidla projektování, operativní řízení projektů
Oblast 3 - Ekonomické hodnocení investičního projektu, riziko projektu, projektový tým
Oblast 4 - Invence a inovace, inovace jako konkurenční výhoda, typy inovací (produkt/proces, postupné/skokové), management inovací, životní cyklus inovace, controlling inovace, komercializace inovace
Oblast 5 - Inovační strategie podniku (NIS, podpora financování inovací), ochrana duševního vlastnictví
Oblast 6 - Řízení změn (potřeba, příprava, realizace, vyhodnocení a stabilizace)
Oblast 7 - Metody managementu změny (TOC, PDCA, kaizen)
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Aplikace procesního řízení ve zvoleném podniku.
2. Aplikace inovačního řízení ve zvoleném podniku.
3. Aplikace řízení restrukturalizace ve zvoleném podniku.
4. Aplikace řízení transferu technologií ve zvoleném podniku.
5. Ekonomické hodnocení reálného investičního projektu.
6. Příklad budování konkurenční výhody inovací produktu.
7. Příklad budování konkurenční výhody inovací procesu.
8. Aplikace ochrany duševního vlastnictví ve zvoleném.
9. Analýza potřeby změny ve zvoleném podniku.
10. Aplikace zvolené metody managementu změny ve zvoleném podniku
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů: jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3293-0. (Online ZDE)
FIŠER, Roman. Procesní řízení pro manažery: jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli, uměli i mohli. Praha: Grada, 2014. Manažer. ISBN 978-80-247-5038-5. (Online ZDE)
JANIŠOVÁ, Dana a Mirko KŘIVÁNEK. Velká kniha o řízení firmy: [praktické postupy pro úspěšný rozvoj]. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4337-0. (Online ZDE)
KORECKÝ, Michal a Václav TRKOVSKÝ. Management rizik projektů: se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3221-3. (Online ZDE)
KŘIVÁNEK, Mirko. Dynamické vedení a řízení projektů: systémovým myšlením k úspěšným projektům. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0408-6. (Online ZDE)
KUBÍČKOVÁ, Lea a Karel RAIS. Řízení změn ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4564-0. (Online ZDE)
SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management: systémový přístup k řízení projektů. 3., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-0075-0. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
BŘEČKOVÁ, Pavla a Karel HAVLÍČEK. Inovace a jejich financování v malé a střední firmě. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2016. Eupress. ISBN 978-80-7408-137-8.
HAVLÍČEK, Karel. Management & controlling: malé a střední firmy. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. Eupress. ISBN 978-80-7408-056-2.
KIM, W. Chan a Renée MAUBORGNE. Strategie modrého oceánu: umění vytvořit si svrchovaný tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry. 2. rozšířené a aktualizované vydání. Přeložil Irena GRUSOVÁ, přeložil Petr SOMOGYI. Praha: Management Press, 2015. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-295-6
NOVÁK, Adam: Inovace je rozhodnutí. Praha: Grada Publishing, a.s. 2016, 208 s. ISBN 978-80-271-0333-1.
PITRA, Zbyněk a Hana MOHELSKÁ. Management transferu znalostí: od prvního nápadu ke komerčně úspěšné inovaci. Praha: Professional Publishing, 2015. ISBN 978-80-7431-145-1.
VEBER, Jaromír. Management inovací. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-423-3.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
 
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.