100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje
Management osobního rozvoje

Sylabus předmětu -  Management osobního rozvoje

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Získáte možnost seznámit se, pochopit a poradit si s významnou oblastí managementu zaměřeného na vlastní osobu. Má-li totiž kdokoli řídit jiné, měl by především dobře znát sebe sama a umět se sebou cíleně a efektivně zacházet. Znamená to nejprve naučit se dobře rozpoznat podmínky, možnosti a způsoby, které vám usnadní dlouhodobě si udržet fyzické a duševní zdraví. Dále dostanete prostor k pokroku v oblasti sebepoznání, a to jak v rovině dokonalejší sebereflexe osobnostních dispozic nezbytných pro úspěšné profesní a manažerské uplatnění, tak i pro dosažení vyrovnaného osobního, partnerského a posléze i rodinného života. Absolvování předmětu vám také umožní osvojit si některé dovednosti a techniky sebeřízení, jednání s lidmi a komunikace s nimi v nejrůznějších situacích, jakož i poradit si se všemi kontakty a vztahy v běžných, ale i v náročnějších sociálních souvislostech. Patří sem přirozeně i ovládnutí efektivnějších forem a způsobů zacházení s časem (time management), a to jak v individuální, tak sdílené podobě. Naučíte se také zvládat zvýšenou životní a pracovní zátěž a poradit si i s dalšími nepříznivými jevy a skutečnostmi, s nimiž se setkáváte. Obecně byste si měli osvojit optimalizační postupy v jakékoli oblasti práce a života a vytvořit si na tomto základě harmonický životní program.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Duševní hygiena a její uplatňování v práci a denním životě (životní a pracovní rytmy, režim práce a odpočinku, zdravá životospráva, práce a volný čas). 
Oblast 2 - Neuropsychická a psychická zátěž – charakteristika a možnosti jejího zvládání, stres management (zátěž a stres, zdroje a příčiny, obranné mechanismy, možnosti a způsoby relaxace, hromadná zátěž, psychické poruchy – příčiny a možnosti terapie).
Oblast 3 - Základy sebeřízení a time management (pozitivní myšlení, životní cíle a priority, profesní zaměření a uplatnění, optimalizace režimu studia a duševní práce, podstata a význam time managementu, jeho vývoj, jednotlivé generace, důležitost a naléhavost zvládaných úkolů, analýza času, programy života a práce)
Oblast 4 - Člověk mezi lidmi a zásady efektivní komunikace (osobnost a společnost, pravidla soužití lidí obecně a ve speciálních případech, sociální styk, kontakty a vztahy z hlediska míry sociální blízkosti, vertikálních, horizontálních a dalších typů vztahů, asertivita).
Oblast 5 - Sociální zakotvení a rozvoj sociálních vztahů ( sociální percepce, interakce a komunikace, komunikační styl, podporující a limitující  komunikace, sociální útvary – pozice a role jedinců v nich, pracovní skupiny a týmy, partnerské vztahy, rodina a přátelé v našem životě).
Oblast 6 - epříznivé psychické a sociální jevy, a možnosti jejich zvládání (ohrožující faktory, workholismus a burn out syndrom, konflikty – jejich druhy, specifika a možnosti jejich zvládání, mobbing, stalking apod.).
Oblast 7 - Optimalizace pracovního a životního uplatnění a efektivní životní styl (pracovní činnost a formy pracovního uplatnění, volný čas, partnerské vztahy, rodina a výchova dětí, smysl života a jeho etické a extetické aspekty, radost a štěstí).
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Zvládání režimu práce a odpočinku – zásady a aplikace individuální či v týmu.
2. Time management – charakteristika a analýza vlastního času, časový snímek.
3. Analýza možností a způsobů optimalizace duševní práce.
4. Kritická analýza vlastních přístupů k sebeřízení se zaměřením na úspěchy a nezdary.
5. Kariéra – principy a konkrétní způsoby jejího budování i s ohledem na rodinné zázemí.
6.Analýza zdrojů, příčin a konkrétních dopadů neuropsychické zátěže a stresu
7.Analýza možností a technik relaxace, nejlépe s využitím vlastních zkušeností.
8.Psychické poruchy z hlediska jejich vymezení, třídění, příčin vzniku a možné terapie.
9.Specifika a problémy komunikace obecně a v konkrétních podmínkách.
10.Gender v práci a životě – specifika uplatňování žen v pracovním procesu.
11.Úloha a význam etiky, etikety a image v rozvoji osobnosti.
12.Workholismus – jeho příčiny, projevy a možnosti zvládání.
13.Syndrom vyhoření – stádia rozvoje, příčiny, projevy a možnosti terapie.
14.Domácí násilí – příčiny výskytu a možnosti řešení.
15.Mobbing či některé další sociálně psychické nepříznivé jevy v pracovním procesu.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

NOVÁK, Tomáš a Věra CAPPONI. Sám sobě psychologem. 4., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2014. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-4825-2. (Online ZDE)

NOVÁK, Tomáš a Věra CAPPONI. Asertivně do života. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-3869-7. (Online ZDE)
NÜRNBERGER, Elke. Jak získat sebedůvěru: klíč k životu podle vlastních představ. Praha: Grada, 2011. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-3903-8.(Online ZDE)
NÜRNBERGER, Elke. Jak získat vnitřní klid a rovnováhu. Praha: Grada, 2011. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-3904-5. (Online ZDE)
NÜRNBERGER, Elke. Jak získat sebedůvěru: klíč k životu podle vlastních představ. Praha: Grada, 2011. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-3903-8. (Online ZDE)
PAULÍK, Karel. Psychologie lidské odolnosti. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2017. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-5646-2.  (Online ZDE)

LOJA, Radka. Emoce pod kontrolou: 5 kroků ke zvládání emocí. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2217-2. (Online ZDE)

LUDWIG, Petr. Konec prokrastinace: prokrastinace = chorobné odkládání úkolů a povinností. V Brně: Jan Melvil, 2013. Briquet. ISBN 978-80-87270-51-6. (Online ZDE)
FRANKOVÁ, Emilie. Kreativita a inovace v organizaci. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3317-3. (Online ZDE)
HADFIELD, Sue. Pozitivní myšlení: jak změnit svůj přístup a dívat se na život optimisticky. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4848-1. (Online ZDE)
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie moudrosti a dobrého života. Praha: Grada, 2009. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2362-4. (Online ZDE)
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat depresi. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-4774-3. (Online ZDE)
SVOBODOVÁ, Lenka. Nenechte se šikanovat kolegou: mobbing - skrytá hrozba. Praha: Grada, 2008. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-2474-4. (Online ZDE)
VENDEL, Štefan. Kariérní poradenství. Praha: Grada, 2008. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-1731-9. (Online ZDE)
VENGLÁŘOVÁ, Martina. Sestry v nouzi: syndrom vyhoření, mobbing, bossing. Praha: Grada, 2011. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3174-2. (Online ZDE)
WALSH, Becky. Intuice a bezchybné rozhodování: ve skutečnosti už to víte. Přeložil Ester VČELIŠOVÁ. Praha: Alferia, 2015. ISBN 978-80-247-5422-2. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
BEDRNOVÁ, Eva a Daniela PAUKNEROVÁ. Management osobního rozvoje: duševní hygiena, sebeřízení, efektivní životní styl. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-381-6.

BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ. Moc, vliv, autorita. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-053-8.

BEDRNOVÁ, Eva, Ivan NOVÝ a Eva JAROŠOVÁ. Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-239-0.

CAUNT, John. Time management: jak hospodařit s časem. 2. vyd. Brno: Computer Press, c2007. Rozvoj osobnosti (Computer Press). ISBN 978-80-251-1538-1.
COVEY, Stephen R. 7 návyků skutečně efektivních lidí: zásady osobního rozvoje, které změní váš život. 3. rozšířené vydání. Přeložil Aleš LISA. Praha: FC Czech, zastoupení FranklinCovey v ČR a SR, 2016. ISBN 978-80-7261-403-5.
COVEY, Stephen R. 8. návyk: od efektivnosti k výjimečnosti. 2. vydání. Přeložil Aleš LISA. Praha: FC Czech, zastoupení FranklinCovey v ČR a SR, 2015. ISBN 978-80-7261-359-5.
CUNGI, Charly a Serge LIMOUSIN. Relaxace v každodenním životě. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-948-8.
ČAKRT, Michal. Typologie osobnosti: volba povolání, kariéra a profesní úspěch. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-220-8.
NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. 5., rozšířené vydání. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1357-4.
NEŠPOR, Karel. Duševní pružnost v každodenním životě. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0778-8.
NEŠPOR, Karel. Sebeovládání: stres, rizikové emoce a bažení lze zvládat!. Vyd. 2. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0827-3.
PLZÁK, Miroslav. Klíč k výběru partnera pro manželství. Vyd. 5., V nakl. Motto 3. Praha: Motto, 2010. ISBN 978-80-7246-505-7.

PEASE, Allan a Barbara PEASE. Rady pro život: jak udělat příznivý dojem a jednat s lidmi. Vydání druhé. Přeložil Hana ANTONÍNOVÁ. Praha: Euromedia, 2019. ISBN 978-80-7549-688-1.

PRAŠKO, Ján. Poruchy osobnosti. Vydání třetí. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0900-3.
RUSH, Myron D. Syndrom vyhoření. Praha: Návrat domů, 2003. Moudrost do kapsy. ISBN 80-7255-074-8.
NEŠPOR, Karel. Uvolněně a s přehledem: relaxace a meditace pro moderního člověka. Praha: Grada, 1998. Psychologie pro každého. ISBN 80-7169-652-8.
HENNIG, Gudrun a Georg PELZ. Transakční analýza: terapie a poradenství. Praha: Grada, 2008. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-1363-2.
HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace: 7., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2008. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2423-2.
KRASKA-LÜDECKE, Kerstin. Nejlepší techniky proti stresu. Praha: Grada, 2007. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-1833-0.
PACOVSKÝ, Petr. Člověk a čas: time management IV. generace. Praha: Grada, c2006. Cesty k osobní prosperitě (Grada). ISBN 80-247-1701-8.
ŠTĚPANÍK, Jaroslav. Umění jednat s lidmi: [cesta k úspěchu]. Praha: Grada, 2003. Psychologie pro každého. ISBN 80-247-0530-3.
UHLIG, Beatris. Time management: staňte se pánem svého času. Praha: Grada, 2008. Praxe & kariéra. ISBN 978-80-247-2661-8.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

 

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.