100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Management malých a středních zdravotnických zařízení

Management malých a středních zdravotnických zařízení
Management malých a středních zdravotnických zařízení

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -   Management malých a středních zdravotnických zařízení

Doc. MUDr. David Slouka, Ph.D., MBA 

CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Předmět předkládá studentům interaktivní formou teoretické i praktické spektrum problematiky vedení privátních i státních zdravotnických zařízení (ZZ) malé a střední velikosti. Studiem předmětu se student dozví, jak pohlížet na vedení ordinace jako malé firmy, bude mu přiblížena problematika pořízení a prodeje ordinace včetně stanovení její ceny. Zorientuje se v oblasti marketingu ZZ (jeho přínosnost, potřebnost, aplikaci na konkrétních případových studiích). Naučí se zanalyzovat si podnikatelské prostředí ordinace a v neposlední řadě se naučí základy práce s týmem, plánovaní a firemních strategií. Nabyté znalosti student prokáže sepsáním vlastní kvalitní seminární práce.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Vedení zdravotnického zařízení jako firmy
Oblast 2 - Marketing zdravotnického zařízení
Oblast 3 - Vedení zdravotnického personálu (lékařského i nelékařského)
Oblast 4 - Analytické postupy při vedení zdravotnického zařízení
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Vedení lékařského /nelékařského personálu nemocničního oddělení
2. Rozdíly v presentaci/filozofii vedení privátních a státních zdravotnických zařízení
3. Vedení personálu privátní ordinace
4. Marketing ve zdravotnictví (privátní malá ZZ, střední ZZ, problematika farmaceutických firem)
5. Pořízení privátního zdravotnického zařízení
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
SLOUKA, David. Vedení a marketing malých zdravotnických zařízení: příručka pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0469-7. (Online ZDE)

KRABEC, Tomáš. Oceňování a prodej privátní zubní a lékařské praxe. 2., aktualiz., dopl. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4866-5. (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

BEDRNOVÁ, Eva, Ivan NOVÝ a Eva JAROŠOVÁ. Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-239-0.

SOUČEK, Zdeněk a Jan BURIAN. Strategické řízení zdravotnických zařízení. Praha: Professional Publishing, 2006. ISBN 80-86946-18-5.

ZLÁMAL, Jaroslav. Marketing ve zdravotnictví. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. ISBN 80-7013-441-0.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.