100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Management lékáren

Management lékáren
Management lékáren

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu - Management lékáren

PharmDr. Ľudmila Kraus, MBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem předmětu získáte znalosti z teorie lékárenského managementu s praktickým zaměřením na oblast farmacie a specifika ve zdravotnickém systému lékárenské péče. V průběhu studia se seznámíte s procesem řízení, strategií a problematikou efektivity v jednotlivých činnostech řízení lékárny jako zdravotnického zařízení. Praktickým přístupem k jednotlivým tématům získáte odborné informace pro řízení procesu lékárenské péče, zvýšení efektivity práce zaměstnanců a možnost budování konkurenceschopnosti v prostředí poskytování lékárenské péče. Cílem předmětu je získání vědomostí, znalostí a v neposlední řadě dovedností pro management farmacie. Získáte základy orientace v problematice poskytování kvalitní a bezpečné lékárenské péče. Zároveň získáte kreativní přístup k řešení a řízení projektů pro zvýšení efektivity lékárenské péče v procesu řízení lékárenského řetězce.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBSAH PŘEDMĚTU V BODECH
Oblast 1 - Management ve zdravotnictví
Oblast 2 - Lékárenská péče a její postavení ve zdravotnictví
Oblast 3 - Předměty legislativy ve farmacii
Oblast 4 - Sociální farmacie a řízení procesů
Oblast 5 - Kategorizace léčivých přípravků, dietních potravin a zdravotnických prostředků a její dopad na proces
Oblast 6 - Strategie v organizaci lékárny, vliv vnějších a vnitřních faktorů, recenze
Oblast 7 - Řízení lékárny jako prosperující společnosti, vliv marketingu
Oblast 8 - Farmaceutická politika jako součást zdravotní politiky ve zdravotnictví
Oblast 9 - Pacient v lékárenské péči a specifika procesního řízení
Oblast 10 - Postavení a výzvy ve společnosti v oblasti farmacie
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
PŘÍKLADY OBLASTÍ A TÉMAT, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTOREM/LEKTORKOU KONZULTOVAT
  • Řízení lékárny jako prosperující zdravotnické organizace
  • Medicína, dietní potraviny, zdravotnický prostředek, reference, kategorizace, ceny
  • Lékový řetězec a procesy pro řízení farmaceutické péče
  • Efektivita poskytování lékárenské péče
  • Znalosti, dovednosti, ukazatele kvality lékárenské péče
  • Medicína v procesu zahraniční péče
  • Další témata v rámci odborné činnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Řízení lékáren a kvalita poskytování lékárenské péče
2. Organizační struktura lékárny a její vliv na procesy řízení
3. Proces managementu pacientů v lékárenské péči
4. Předměty legislativy a jejich dopad na lékárnu nebo lékárnu samotnou
5. Vliv sociálních sítí, internetového prodeje na lékárenskou péči
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

ČELEDOVÁ, Libuše a HOLČÍK, Jan. Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3809-6.(Online ZDE)

FOTR, Jiří, VACÍK, Emil, SOUČEK, Ivan, ŠPAČEK, Miroslav, HÁJEK, Stanislav. Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-2499-2. (Online ZDE)

SLOUKA, David. Vedení a marketing malých zdravotníckych zařízení. Praha: Grada 2017. ISBN 978-80-271-0469-7. (Online ZDE)

HAMPLOVÁ, Lidmila. Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-247-5562-5 (Online ZDE)

JUREČKA, Václav a kolektív. Mikroekonomie. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0146-7. (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vyd

 

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Legislativa ve zdravotnictví - zákony, vyhlášky, kategorizační předpisy

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.