100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Management farmaceutických firem

Management farmaceutických firem
Management farmaceutických firem

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu - Management farmaceutických firem

PharmDr. Dominika Žigrayová, MBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Po absolvování tohoto předmětu získáte komplexní přehled o fungování farmaceutického sektoru a porozumíte principům a postupům managementu specifickým pro farmaceutický průmysl. Zjistíte, jakým výzvám a příležitostem čelí farmaceutické společnosti (včetně regulačních požadavků, výzkumu a vývoje, marketingu a distribuce), a jak je využít k obchodnímu úspěchu.

Naučíte se strategicky řídit cenotvorbu léků a logistiku, vytvářet efektivní marketingové kampaně a chránit duševní vlastnictví farmaceutických firem, nejen s ohledem na český a slovenský trh, ale i v rámci globálních trhů, na nichž se většina farmaceutických firem pohybuje. Pochopíte také, jaký význam má pro farmaceutický sektor etika a společenská odpovědnost.

Po absolvování tohoto předmětu se stanete odborníkem, vybaveným znalostmi a dovednostmi, potřebnými k tomu, abyste uspěli v dynamickém sektoru farmacie.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBSAH PŘEDMĚTU V BODECH
Oblast 1 - Přehled farmaceutického sektoru
Oblast 2 - Strategické plánování
Oblast 3 - Marketingová strategie
Oblast 4 - Regulační mechanismy
Oblast 5 - Řízení distribuce
Oblast 6 - Práva k duševnímu vlastnictví
Oblast 7 - Dynamika globálního trhu
Oblast 8 - Cenotvorba léků
Oblast 9 - Výzkum a vývoj
Oblast 10 - Etická a společenská odpovědnost
Oblast 11 - Zavádění a dodržování zásad správné výrobní praxe a zabezpečování kvality léčivých přípravků
Oblast 12 - Dodržování etických standardů a směrnic ve farmaceutickém výzkumu
Oblast 13 - Hodnocení nových technologií a vědeckých objevů týkajících se vývoje léčiv
Oblast 14 - Řešení regulatorních otázek
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
PŘÍKLADY OBLASTÍ A TÉMAT, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTOREM/LEKTORKOU KONZULTOVAT
  • Zavádění a dodržování zásad správné výrobní praxe a zabezpečování kvality léčivých přípravků
  • Dodržování etických standardů a směrnic ve farmaceutickém výzkumu
  • Hodnocení nových technologií a vědeckých objevů týkajících se vývoje léčiv
  • Regulatorní řešení regulatorních otázek
  • Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Podmínky vstupu léku na trh
2. Zásady správné výrobní praxe
3. Reklama na léky
4. Farmakoekonomika a klinické hodnocení léčiv
5. Výzkum a vývoj léčiv, správná klinická praxe
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
ŠKRLA, Petr; ŠKRLOVÁ, Magda. Řízení rizik ve zdravotnických zařízení.  Edice celoživotního vzdělávání ČLK. Praha: Grada, c2008. ISBN 978-80-247-2616-(Online ZDE)
ŘEPA, Václav. Podnikové procesy. Procesní řízení a modelování, 2., aktualizované a rozšířené vydání.  Edice celoživotního vzdělávání ČLK. Praha: Grada, 2007. (Online ZDE)
FOTR, Jiří; VACÍK, Emil; SOUČEK, Ivan; ŠPAČEK, Miroslav; HÁJEK, Stanislav. Tvorba strategie a strategické plánování. Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3985-4. (Online ZDE)
ZUZÁK, Roman. Strategické řízení podniku. Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4008-9. (Online ZDE)
PLAMÍNEK, Jiří, 2015. Tajemství motivace: Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. 3., rozšířené vydání. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-9744-1  (Online ZDE)
MIKULÁŠTÍK, Milan, 2015. Manažerská psychologie. 2., přepracované vydání. Praha: Grada. Manažer. ISBN 978-80-247-4221-2. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Jacobs, A. (2015). Pharmaceutical Supply Chain Management: Strategies for Optimizing Cost, Quality, and Speed. ISBN: 978-1606498587
Siegel, D., & Egelhoff, W. (2014). Developing New Business Models in the Pharmaceutical Industry. ISBN: 978-3319083304
DiMasi, J. A., Grabowski, H. G., & Hansen, R. W. (2016). Innovation in the pharmaceutical industry: New estimates of R&D costs. Journal of Health Economics, 47, 20-33.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

"WHO Good Manufacturing Practices for Pharmaceutical Products: Main Principles"

"EudraLex - Volume 4 - Good Manufacturing Practice (GMP) guidelines"

"ISO 9001:2015 - Quality management systems - Requirements"

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.