100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 77.900 KČ JEN DO 15. DUBNA 2021!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Makléř a realitní trh

Makléř a realitní trh
Makléř a realitní trh

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Makléř a realitní trh

PhDr. Ing. Josef Macas
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte znalosti pro povolání realitního makléře, což většině současných makléřů chybí, a to včetně znalostí souvisejících předpisů. Bez těchto znalostí nelze odhalit rizika obchodu, nastavit správné ceny obchodovaných nemovitostí a uspokojit očekávání klientů. Seznámíte se s návazností realitního trhu na efektivní marketing, naučíte se prodejní a komunikační dovednosti, bez kterých se dobré obchody s nemovitostmi dělat nedají.

Naučíte se, jaký bude makléř budoucnosti, jak musí klienty přitahovat, budit důvěru v dobrou spolupráci s klientem, což dnes není úplně běžné.

Makléř budoucnosti by měl klienty přitahovat, budit důvěru v dobrou spolupráci s klientem, což dnes není úplně běžné. 

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Makléř a jeho úloha na trhu s nemovitostmi.
Oblast 2 - Tržní prostředí, struktura trhu s nemovitostmi.
Oblast 3 - Nabídka a poptávka na trhu.
Oblast 4 - Technické zabezpečení realitní činnosti.
Oblast 5 - Etická stránka obchodování s nemovitostmi.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Obchody s nemovitostmi, jejich druhy a postupy
2. Postavení makléře v procesu obchodování
3. Makléř a jeho metodika oceňování
4. Realitní trh
5. Právní podklady pro práci makléře
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
LALÍK, Michal. Jak jednat se stavebním úřadem. Praha: Grada, 2011. Profi & hobby. ISBN 978-80-247-3970-0. (Online ZDE) 

Štěpán Klein, Petra Kesslerová: Jak prodat nemovitost v době krize, GRADA, ISBN: 978-80-247-3200-8,  (Online ZDE

Kateřina Ronovská a kol.: Jak správně pronajmout, prodat, koupit dům či byt, DRADA, ISBN: 978-80-247-4204-5, (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

J.Gregorová, P.Průcha. Stavební zákon - Praktický komentář podle stavu k 1. 1. 2017: LEGES, ISBN: 978-80-7502-180-9

JANKŮ,  M.  a  kolektiv:  Základy  práva  pro  posluchače  neprávnických  fakult,  Praha: C.H. Beck, 2015, 5. přeprac. a dopl. vydání, 493 s., ISBN 978-80-7400-078-2

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.