100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Farmaceutický management v systému zdravotního pojištění

Farmaceutický management v systému zdravotního pojištění
Farmaceutický management v systému zdravotního pojištění

Sylabus předmětu - Farmaceutický management v systému zdravptního pojištění

PharmDr. Ľudmila Kraus, MBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem předmětu získáte znalosti z oblasti farmacie, v kontextu řízení konkrétních farmaceutických činností lékárenské praxe, případně farmaceutického průmyslu v systému zdravotního pojištění. Během studia se seznámíte s ekonomickými aspekty jednotlivých činností v oblasti farmacie se zaměřením na zdravotní pojišťovny, řízení lékáren, doplněné o odborné informace z praxe, probíhající digitalizaci či nové výzvy v oblasti farmacie.

Cílem předmětu je získání znalostí a poznatků o medicíně z pohledu zdravotního systému pojišťovny, o zdravotních aspektech v lékárenské péči a farmaceutickém průmyslu. Zároveň získáte kreativní přístup k řešení a řízení projektů v oblasti farmacie, farmakoekonomiky z pohledu zdravotní pojišťovny. Jako manažer lékárny absolvováním kurzu získáte znalosti pro efektivní řízení procesů, kvality a řízení lékárenské péče v procesním systému zdravotního pojištění. Procesy farmaceutického podniku těží z absolvování kurzu Řízení procesů ekonomiky, legislativy a cenového řízení v oblasti léčiv nebo zdravotní politiky a jejího dopadu na zdravotní systém a úhrady zdravotních pojišťoven.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBSAH PŘEDMĚTU V BODECH
Oblast 1 - Řízení farmacie ve zdravotnictví se zaměřením na zdravotní pojišťovny
Oblast 2 - Farmacie a její postavení ve zdravotnictví
Oblast 3 - Financování zdravotní péče v systému úhrad pojišťoven z pohledu farmacie
Oblast 4 - Farmakoekonomické faktory a vliv na hospodaření zdravotní pojišťovny
Oblast 5 - Cenová politika, kategorizace léčiva, zdravotnického prostředku
Oblast 6 - Lékárenská péče v procesu zdravotnictví a zdravotní pojišťovny
Oblast 7 - Léčiva, medicína, zdravotnický prostředek v procesu lékového řetězce ve zdravotnictví
Oblast 8 - Přeshraniční, plánovaná, nezbytná zdravotní péče se zaměřením na farmacii
Oblast 9 - Specifika manažerských postupů pro farmacii, management pacientů v lékárenské péči
Oblast 10 - Postavení farmacie a pohyb medicíny ve společnosti.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
PŘÍKLADY OBLASTÍ A TÉMAT, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTOREM/LEKTORKOU KONZULTOVAT
  • Léčivý přípravek a jeho postavení ve zdravotní pojišťovně
  • Cenová politika, odkazování, kategorizace
  • Problematika dostupnosti, užitečnosti a monitoringu lékového řetězce
  • Farmakoekonomika a její vliv v řízení zdravotních pojišťoven
  • Efektivita poskytování zdravotní péče z pohledu pojišťovny
  • Medicína v procesu zahraniční péče
  • Další témata v rámci odborné činnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Zdravotní pojišťovna a její vliv na řízení lékáren
2. Management pacientů v procesu lékárenské péče
3. Farmakoekonomické analýzy a dopady na hospodaření zdravotní pojišťovny
4. Právní předpisy a jejich dopad na lékárenství a farmaceutický průmysl
5. Léková politika, kategorizace, cenové reference v procesu léků a zdravotního pojištění
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

SLOUKA, David. Vedení a marketing malých zdravotníckych zařízení. Praha: Grada 2017. ISBN 978-80-271-0469-7. (Online ZDE)

MAAYTOVÁ, Alena, PAVEL, Jan, OCHRANA, František a kolektív. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5561-8. (Online ZDE)

FOTR, Jiří, VACÍK, Emil, SOUČEK, Ivan, ŠPAČEK, Miroslav, HÁJEK, Stanislav. Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-2499-2. (Online ZDE)

ČELEDOVÁ, Libuše, HOLČÍK, Jan a kolektív. Nové kapitoly ze sociálního lékařství a verejného zdravotnictví. Karolínum, 2018. ISBN 978-80-246-3809-6. (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

STRACHOTOVÁ, Dana. Farmakoekonomika. Vydání: první. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2019. ISBN 978-80-7592-032-4.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Legislativa ve zdravotnictví - zákony, vyhlášky, kategorizační seznam

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.