100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Facility management

Facility management
Facility management

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Facility management

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s činnostmi realitního makléře. Seznámíte se s předmětem správy nemovitostí a aktivitami správy nemovitostí dle Zákona č. 39/2020 o realitním zprostředkování. Získáte znalosti z oblasti investic do rezidenčních nemovitostí. Seznámíte se se smluvní dokumentací. Pochopíte problematiku správy vlastní nájemní nemovitosti v oblasti technického servisu, administrativy a ekonomického servisu. Seznámíte se s komplexní činností správy nemovitostí pro společenství vlastníků, družstva. Seznámeni budete s problematikou krátkodobého ubytování – Airbnb. Po absolvování předmětu porozumíte činnosti „správa nemovitostí“, budete schopni tuto činnost vykonávat jako vlastník nájemní nemovitosti.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Vymezení základních pojmů a předmětu správy nemovitostí (investice do residenčních nemovitostí, trh s nájemním bydlením, výnos z pronájmu, vlastní správa vs. správce nemovitosti)  
Oblast 2 - Smluvní dokumentace (smlouva o zprostředkování pronájmu, smlouva o správě nemovitosti, nájemní smlouva, podnájemní smlouva)
Oblast 3 - Správa vlastní nájemní nemovitosti – technický servis (provoz, údržba, opravy, havárie, rekonstrukce a modernizace spravovaných objektů, správa klíčů a čipů, odečty měřidel, řešení pojistných událostí, úklid)
Oblast 4 - Správa vlastní nájemní nemovitosti – administrativa a ekonomický servis (předpisy záloh a příspěvků, kontrola úhrad a upomínky plateb, rozúčtování topných nákladů, vyúčtování záloh na služby, vedení daňové evidence a daňového přiznání (FO), vyúčtování služeb, archiv dokumentace)
Oblast 5 - Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků, družstva (činnost správce nemovitostí, funkce profesionálního předsedy SVJ, domovní řád, stanovy, smlouva se správcovskou společností, organizace schůzí shromáždění, hlasování mimo zasedání, zastoupení při jednání s úřady, hlídaní katastru a rejstříků, převod bytů do osobního vlastnictví, prohlášení vlastníka budovy, pojištění nemovitostí a odpovědnosti, úklidový servis, revize)
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Nájemní smlouva (náležitosti, praktické zpracování, komentář)
2. Podnájemní smlouva (náležitosti, praktické zpracování, komentář)
3. Trh s nájemním bydlením (analýza zvoleného regionu)
4. Projekt investice do residenčních nemovitostí
5. Podnikatelský plán výkonu správy nemovitostí
6. Podnikatelský plán krátkodobého pronájmu nemovitostí (Airbnb)
7. Projekt technického/ekonomického servisu správy nemovitostí
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

RONOVSKÁ, Kateřina. Jak správně pronajmout, prodat, koupit dům či byt. Praha: Grada, 2012. Profi & hobby. ISBN 978-80-247-4204-5. (Online ZDE)

TARABA, Milan a Lenka VESELÁ. Rádce nájemníka bytu. 8., zcela přepracované vydání. Praha: Grada, 2015. Právo pro každého (Grada). ISBN 978-80-247-5030-9. (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

KUDA, František, Václav BERAN a Petr DLASK. Management ekonomiky správy majetku. [Průhonice]: Professional Publishing, 2018. ISBN 978-80-88260-03-5.

VYSKOČIL, Vlastimil K. Facility management: procesy a řízení podpůrných činností. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-86946-97-9.

SOMOROVÁ, Viera. Facility management. Praha: Professional Publishing, 2014. ISBN 978-80-7431-141-3.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
 

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.