100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Event management

Event management
Event management

Sylabus předmětu - Sylabus předmětu -  Event management

Ing. Helena Smolová, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Staňte se dobrým, autentickým řečníkem. Zdokonalte své schopnosti efektivního a přesvědčivého vystupování před publikem.  Tento předmět Vám poskytne nejen praktické informace v oblasti tvorby a prezentace obsahu, ale také Vám napomůže v rozvoji komunikačních schopností a Vašeho sebevědomí v této oblasti. Seznámíte se s moderními technikami prezentací, prací s vizuálními prostředky či strategiemi pro efektivní komunikace. Poznáte tajemství poutavého vyprávění i pohotové reakce na otázky z publika, získáte dovednosti vedoucí ke zlepšení Vašeho verbálního i neverbálního projevu i zvládnutí trémy. Pojďte se mnou objevit svůj skrytý potenciál v umění přesvědčivého vyjadřování.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBSAH PŘEDMĚTU V BODECH
Oblast 1 - Úvod do event managementu.
Oblast 2 - Plánování událostí (cíle, cílová skupina, strategie, rozpočet, časový harmonogram, hodnocení).
Oblast 3 - Kreativita a design událostí.
Oblast 4 - Marketing a propagace událostí.
Oblast 5 - Řízení dodavatelů, technické a provozní aspekty.
Oblast 6 - Řízení rizik a krizové situace: Identifikace rizik, plánování nouzových scénářů.
Oblast 7 - Technologické inovace v event managementu.
Oblast 8 - Správa účastníků a registrace, komunikace a péče o účastníky.
Oblast 9 - Hodnocení a vyhodnocení událostí, zpětná vazba a analýza výsledků.
Oblast 10 - Udržitelnost v event managementu
Oblast 11 - Mezinárodní a kulturní aspekty, právní a etické otázky v event managementu.
Oblast 12 - Nové trendy a výzvy v oboru.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
PŘÍKLADY OBLASTÍ A TÉMAT, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTOREM/LEKTORKOU KONZULTOVAT
  • Strategické plánování události.
  • Řízení rizik v event managementu.
  • Udržitelný event management.
  • Využití moderních nástrojů v event managementu.
  • Metody hodnocení eventů a zpětná vazba.
  • Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Event management v interní marketingové komunikaci podniku
2. Event management vybrané akce – příprava a realizace eventového projektu
3. Technologické inovace v event managementu: Využití AI pro zlepšení zážitku účastníků
4. Identifikace klíčových faktorů úspěšných eventů
5. Evaluace a hodnocení událostí: Metody měření úspěchu a zpětná vazba jako nástroje pro zlepšení budoucích akcí
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
KARLÍČEK, Miroslav. Jak na marketingovou komunikaci. Praha: Grada, 2023. ISBN 978-80-271-5013-7. (Online ZDE)
DOLEŽAL, Jan a KRÁTKÝ, Jiří. Projektový management v praxi: naučte se řídit projekty!. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-247-5693-6. (Online ZDE)
BLAŽEK, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 2., rozš. vyd. Expert (Grada). Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4429-2. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
CAPELL, Laura. Event management for dummies. John Wiley & Sons, 2013. 336 s. ISBN 9781118591109.
CONWAY, Des G. The Event Manager's Bible 3rd Edition: The complete guide to planning and organising a voluntary or public event. Hachette UK, 2014. 320 s. ISBN 9781848033399.
ALLEN, Judy. Event planning: The ultimate guide to successful meetings, corporate events, fundraising galas, conferences, conventions, incentives and other special events. John Wiley & Sons, 2008. 448 s. ISBN 9780470156186.
ALLEN, Judy. The business of event planning: behind-the-scenes secrets of successful special events. John Wiley & Sons, 2010. 352 s. ISBN 9780470963791.
ŠINDLER, Petr. Event marketing: jak využít emoce v marketingové komunikaci. Manažer. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0646-6.
SHONE, Anton a PARRY, Bryn. Successful event management: a practical handbook. Fifth edition. Hampshire: Cengage, [2019]. ISBN 978-1-4737-5911-4.
LATTENBERG, Vivien. Event, aneb, Úspěšná akce krok za krokem: příručka pro organizátory. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2397-3.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

https://sveteventu.com/

https://www.theeventexpert.co.uk/

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.