100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Etika ve zdravotnictví a farmacii

Etika ve zdravotnictví a farmacii
Etika ve zdravotnictví a farmacii

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu - Etika ve zdravotnictví a farmacii

PharmDr.Dominika Žigrayová, MBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Absolvování tohoto předmětu vás vybaví etickým kompasem, který potřebujete k tomu, abyste se mohli orientovat ve složitém světě farmacie a zdravotní péče s integritou, empatií a profesionalitou. Studiem etické stránky farmacie získáte hlubší pochopení etických principů, které jsou základem péče zaměřené na pacienta.

Naučíte se, jak upřednostnit pohodu a autonomii pacientů/klientů a zajistit, aby každé rozhodnutí, které činíte ve své lékárenské praxi, bylo vedeno jejich nejlepšími zájmy. Prozkoumáte případové studie, které odrážejí etická dilemata, se kterými se setkáte ve své profesi (od otázek důvěrnosti až po střet zájmů) a naučíte se, jak tyto výzvy řešit s grácií a profesionalitou.

Zjistíte, jak si udržet důvěru svých klientů, kolegů a širší zdravotnické komunity, pochopíte důležitost upřímnosti, integrity a transparentnosti ve vaší profesi a vybudujete si pevné vztahy postavené na vzájemném respektu a důvěře.

Prozkoumáte otázky rovnosti v oblasti zdraví, přístupu k péči a sociálních determinantů zdraví, což vám umožní stát se hlasitým zastáncem těch, kteří to nejvíce potřebují. Studiem tohoto předmětu docílíte toho, že budete vždy dodržovat nejnovější zákony, předpisy a profesní standardy a budete chránit sebe i své klienty/ pacienty. Získáte pocit osobního naplnění s vědomím, že pozitivně měníte životy svých klientů/pacientů a přispíváte k většímu dobru společnosti.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBSAH PŘEDMĚTU V BODECH
Oblast 1 - Základy etiky ve farmacii
Oblast 2 - Profesní kódy
Oblast 3 - Autonomie souhlasu pacienta
Oblast 4 - Bezpečnost a kvalita léčivých přípravků
Oblast 5 - Profesionalita ve farmacii
Oblast 6 - Střet zájmů
Oblast 7 - Globální zdravotní etika
Oblast 8 - Neustálé vzdělávání a rozvoj
Oblast 9 - Management paliativní péče
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
PŘÍKLADY OBLASTÍ A TÉMAT, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTOREM/LEKTORKOU KONZULTOVAT
  • Etické principy ve farmaceutickém výzkumu
  • Úloha lékárníka při poskytování lékárenské péče
  • Etika zdravotnických informačních technologií
  • Etické výzvy v řízení a vedení
  • Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Lékařské chyby: etické aspekty a prevence
2. Rovnost v oblasti zdraví a přístup k lékům
3. Etika farmaceutické reklamy a propagace
4. Etické důsledky automatizace a technologie ve farmacii
5. Profesionální integrita a zodpovědnost ve farmacii
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
PTÁČEK, Radek; BARTŮNĚK, Petr a MACH, Jan. Lege artis v medicíně. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-5126-9. (Online ZDE)
PTÁČEK, Radek a BARTŮNĚK, Petr. Etika a komunikace v medicíně. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. Praha: Grada, c2011. ISBN 978-80-247-3976-2. (Online ZDE)
PTÁČEK, Radek; BARTŮNĚK, Petr a kolektiv. Soucit v medicíně. Praha: Grada, 2023. ISBN 978-80-247-4926-6. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
GOLDMANN, Radoslav a CICHÁ, Martina. Etika zdravotní a sociální práce. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-244-0907-0.
ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Praha: Zvon, 1994. ISBN 80-7113-111-3
IVANOVÁ, Kateřina. Základy etiky a organizační kultury v managementu zdravotnictví. Brno: NCONZO, 2006. ISBN 80-7013-442-9.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

MUDr. Zbyněk Mlčoch [online]. 6. 1. 2008 [cit. 2024-04-21, 21:15 SEČ]. Hipokratova přísaha - kompletní text. Dostupné z:
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/medicina/administrativa/hipokratova-prisahakompletni-text

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.