100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Diverzity management

Diverzity management
Diverzity management

Sylabus předmětu -  Diverzity management

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem předmětu se seznámíte s problematikou diverzity managementu a mezigenerační spolupráce v organizacích. Důraz je kladen na důležitost podpory diverzity a inkluze v rámci strategického managementu lidských zdrojů. Dozvíte se, v čem je klíčová schopnost nastavit a implementovat diverzity management pro podporu diverzity na pracovišti, work-life balance a potřeby místního trhu práce. Správná aplikace diverzity managementu a podpora mezigenerační spolupráce napomůže organizaci dosáhnout konkurenční výhody a budovat značku zaměstnavatele. Naučíte se identifikovat a hodnotit přístupy organizací k jeho aplikaci a vztahu na další personální činnosti v managementu lidských zdrojů. Budete umět identifikovat přínosy a rizika nastavení diverzity managementu a spolupráce s generacemi zaměstnanců. V průběhu studia se zamyslíte nad tím, proč je oblast práce s lidmi a jejich důraz na podporu diverzity důležitý a může napomoci k řešení problémů s nedostatkem kvalifikovaných a talentovaných zaměstnanců.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBSAH PŘEDMĚTU V BODECH
  • Vymezení základních pojmů v dané problematice – pojem diverzita, diverzity management, inkluze.
  • Cíle a pojetí diverzity managementu.
  • Dimenze rozmanitosti.
  • Faktory ovlivňující nastavení diverzity managementu.
  • Výhody a nevýhody podpory diverzity managementu.
  • Mezigenerační spolupráce a práce s generacemi X, Y, Z.
  • Globální trh práce a jeho specifika.
  • Genderové obsazení pracovních pozic.
  • Práce s diverzitními týmy.
  • Hodnocení přínosů diverzity managementu.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Nastavení diverzity managementu v konkrétní organizaci.
Oblast 2 - Přístupy k práci s diverzitními týmy.
Oblast 3 - Přínosy a limity globálního trhu práce.
Oblast 4 - Důležitost komunikace v diverzitních týmech.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Identifikace faktorů ovlivňující nastavení diverzity managementu v organizaci.       
2.  Hodnocení diverzity managementu ve vybrané organizaci.
3.  Přínosy a rizika diverzity managementu ve vybrané organizaci.
4.  Nastavení strategie diverzity a inkluze v dané organizace.
5.  Globální trendy v diverzity managementu.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

Urbancová, H., Vrabcová, P. (2023). Strategický management lidských zdrojů: moderní trendy v HR. Praha: GRADA Publishing, a. s., ISBN: 978-80-271-3675-9. (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

Maříková, H., Formánková, L., Křížková, A., & Čermáková, M. (2015). Diversita v praxi/ Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti. Sociologický ústav AV ČR. ISBN 978-80-7330-266-5.

Van den Brink, M. (2020). “Reinventing the wheel over and over again”. Organizational learning, memory and forgetting in doing diversity work. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 39(4), 379–393.

Horváthová, P. Talent Management: Základy moderní personalistiky. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-665-3.

Moroukian, M. Diversity, Equity, and Inclusion for Trainers: Fostering DEI in the Workplace. USA: Association for Talent Development; 1st edition, 2022. 320 s. ISBN: 1- 953946-05-4.

Mullins, F. (2018). HR on board! The implications of human resource expertise on boards of directors for diversity management. Human Resource Management, 57(5), 1127–1143.

Nielsen, M. W., & Börjeson, L. (2019). Gender diversity in the management field: Does it matter for research outcomes? Research Policy, 48(7), 1617–1632.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Evropská charta diverzity (2016). Charta diverzity v Česku. [online]. Dostupné z WWW: https://diverzita.cz/cs/charta-diverzity.

Další zdroje na Web of Science.

Další zdroje v databázi Scopus.

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.