100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Competition Policies for Business

Competition Policies for Business
Competition Policies for Business

Sylabus předmětu -  Competition Policies for Business

Bc. Alvaro Aznar, MBA/ Tomas Andres Hernandez
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studium tohoto předmětu Vám poskytne:

 1. Znalost regulace hospodářské soutěže v EU i jinde.
 2. Získání hlubokých znalostí o regulaci kartelových dohod
 3. Získání hlubokých znalostí o regulaci zneužití dominantního postavení
 4. Získání hlubokých znalostí o regulaci koncentrací
 5. Získání hlubokých znalostí v oblasti regulace státních podpor
 6. Schopnost bezpečně působit při práci s velkými společnostmi i při obchodování s nimi jako s klienty, dodavateli nebo partnery.

Po absolvování tohoto předmětu budete schopni:

 1. Porozumět zásadám hospodářské soutěže a příslušným pojmům, jako je soutěžitel, relevantní trh, tržní síla, omezení hospodářské soutěže
 2. Porozumět a být schopni definovat a kriticky analyzovat všechny hlavní typy porušení pravidel hospodářské soutěže (tj. kartely, zneužití dominantního postavení, státní podpory), porovnat standardní přístupy EU a USA
 3. Aplikovat pravidla hospodářské soutěže na reálné obchodní situace a vyvarovat se chování, které by mohlo společnost dostat do hledáčku antimonopolních úřadů
 4. Posuzovat, analyzovat a řešit typické antimonopolní případy podle zásad a norem soutěžního práva EU a USA
 5. Stanovit si téma výzkumu
 6. Provést průzkum literatury
 7. Vyvodit a obhájit vhodné závěry

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Původ a zdůvodnění zásad hospodářské soutěže
Oblast 2 - Co je relevantní trh
Oblast 3 - Zásady týkající se dohod mezi společnostmi
Oblast 4 - Zásady týkající se zneužívání dominantního postavení
Oblast 5 - Zásady týkající se koncentrací
Oblast 6 - Zásady týkající se státních podpor
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Koncept relevantního trhu a jeho aplikace.
2. Co je to dohoda , kartelová politika
3. Kdo je zneuživatel a zásady zneužití dominantního postavení
4. Různé postupy koncentrací
5. Úloha státu v ekonomice
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:

Charles W. L. Hill and G. Tomas M. Hult (2019): International Business: Competing in the Global Marketplace, 12th Edition
Whish, R. and Bailey, D., Competition Law, Oxford University Press, 2015
Monti, G., EC Competition Law, Cambridge University Press, 2007
Ezrachi A., EC Competition Law – An Analytical Guide to the Leading Cases, Hart Publishing Oxford, 2008

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

https://ec.europa.eu/competition-policy/index_en

Ovládněte tržní cykly https://www.bookport.cz/kniha/ovladnete-trzni-cykly-6084/

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.