Bezpečnostní sbory a jejich úloha v IZS

Bezpečnostní sbory a jejich úloha v IZS
Bezpečnostní sbory a jejich úloha v IZS

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Bezpečnostní a krizový management)

 • Název předmětu: Bezpečnostní sbory a jejich úloha v IZS
 • Lektor: Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D.
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Test

Cíl předmětu: Hlavním cílem předmětu v rámci MBA studia je seznámit studenty s úlohou a působností subjektů se statutem „bezpečnostní sbor“ v integrovaném záchranném systému. Bude vysvětlena jejich činnost vykonávaná podle zvláštních právních předpisů a role, kterou zaujímají jako jedna ze „základních“ či „ostatních“ složek integrovaného záchranného systému. Studenti získají informace o významu integrovaného záchranného systému, poznatky o tom, z jakých složek se skládá a na jakých principech funguje spolupráce mezi těmito složkami. Cílem předmětu je přiblížit studentům také řízení zásahu složek integrovaného záchranného systému, a to na úrovni taktické (na místě zásahu), operativní (činnost operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému) a strategické (na úrovni Ministerstva vnitra České republiky, hejtmana kraje či starosty obce s rozšířenou působností). Seznámí se samozřejmě i se základními právními předpisy, na jejichž základě je tato spolupráce možná, a různými modelovými postupy kooperace složek.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Integrovaný záchranný systém jako součást bezpečnostního systému státu.
  Pojem „integrovaný záchranný systém“. Základní terminologie. Právní úprava integrovaného záchranného systému. Integrovaný záchranný systém jako nástroj spolupráce složek na místě řešení mimořádné události. Základní složky integrovaného záchranného systému (Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby) a principy jejich spolupráce. Ostatní složky integrovaného záchranného systému a poskytování plánované pomoci na vyžádání.
 • 2. kapitola: Policie České republiky jako jedna ze základních složek IZS.
  Policie České republiky (PČR) jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. Právní úprava činnosti PČR. Organizační struktura PČR. PČR jako jedna ze základních složek integrovaného záchranného systému. Účast PČR na provádění záchranných a likvidačních prací. Základní úkoly příslušníků PČR v rámci součinnosti s dalšími složkami IZS při řešení mimořádné události. Základní oprávnění příslušníků PČR při společném zásahu.
 • 3. kapitola: Hasičský záchranný sbor České republiky a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany jako jedna ze základních složek IZS.
  Právní úprava Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR), jeho poslání a role v integrovaném záchranném systému. Struktura Hasičského záchranného sboru České republiky. Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství HZS ČR. Hasičské záchranné sbory krajů. Operační a informační střediska HZS ČR. Úkoly HZS ČR v rámci IZS. Oprávnění a povinnosti příslušníků HZS ČR. Kategorie jednotek požární ochrany.
 • 4. kapitola: Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby jako jedna ze základních složek IZS. Krizové řízení ve zdravotnictví.
  Právní rámec krizového řízení ve zdravotnictví. Podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby (ZZS). Dostupnost zdravotnické záchranné služby. Práva a povinnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby. Zdravotnické operační středisko. Práva a povinnosti členů výjezdové skupiny. Povinnosti poskytovatelů akutní lůžkové péče k zajištění návaznosti jimi poskytovaných zdravotních služeb na ZZS. Podmínky pro zajištění připravenosti poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Pracoviště krizové připravenosti. Traumatologické plány. Financování činnosti poskytovatele ZZS.
 • 5. kapitola: „Ostatní“ složky integrovaného záchranného systému a jejich spolupráce v IZS I.
  Principy činnosti „ostatních“ složek integrovaného záchranného systému. Poskytování plánované pomoci na vyžádání. Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil.
 • 6. kapitola: „Ostatní“ složky integrovaného záchranného systému a jejich spolupráce v IZS II.
  Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (vyjma Policie České republiky), např. Vězeňská služba a justiční stráž. Ostatní záchranné sbory (vyjma Hasičského záchranného sboru České republiky) např. záchranné sbory Báňské záchranné služby. Neziskové organizace a sdružení občanů, které lze využít k záchranným a likvidačním pracím (např. Český červený kříž, Horská služba, Vodní záchranná služba, Svaz záchranných brigád kynologů apod.).
 • 7. kapitola: Vztahy v IZS.
  Koordinace složek integrovaného záchranného systému. Stálé orgány pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému. Dokumentace integrovaného záchranného systému. Modelové postupy spolupráce. Financování integrovaného záchranného systému.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Zdeněk HANUŠKA. Integrovaný záchranný systém: management záchranných prací
MARTÍNEK, Bohumír a Jan TVRDEK. Základy integrovaného záchranného systému. Praha: PAČR v . Ostrava: SPBI, 2005. ISBN 80-866-3465-5. Praze, 2010. ISBN 978
HRIVNÁK, J -80án-7251 , Lenka BURDOVÁ a Lubomír -338-3.
JAKUBCOVÁ, Lenka a Ján ŠUGÁR. Bezpečnost a krizové řízení. 1. vyd. Praha: PAČR v Praze, 2013. 154 s. ISBN 978-
Příslušné právní předpisy vztahující se k jednotlivým kapitolám.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup