100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Bezpečnostní a krizový management

Bezpečnostní a krizový management
Bezpečnostní a krizový management

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Bezpečnostní a krizový management

Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Při studiu tohoto předmětu se setkáte a seznámíte s procesem řízení bezpečnosti a rizik v území. Naučíte se orientovat v právní úpravě vymezující bezpečnostní systém České republiky, úkoly a působnost jeho jednotlivých prvků. Porozumíte principům a systému řízení a řešení situace v území (na úrovni stát – kraj – obec – místo zásahu) při řešení mimořádné události i při vyhlášení krizového stavu, fungování orgánů krizového řízení a jejich působnosti. Vytvoříte si představu o velmi aktuální problematice ochrany kritické infrastruktury na národní i mezinárodní úrovni, o nadnárodní spolupráci v oblasti krizového řízení a plánování, řešení krizí a ochrany obyvatelstva. Předmět pracuje se základními strategickými dokumenty z oblasti bezpečnosti a navazujícími právními předpisy ústavního charakteru, krizovou a brannou legislativou, v níž se také naučíte orientovat.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Bezpečnost a proces řízení bezpečnosti, řízení rizik
Oblast 2 - Bezpečnostní systém České republiky, jeho komponenty, právní úprava
Oblast 3 - Řešení mimořádných událostí a krizové řízení
Oblast 4 - Postavení jednotlivce v krizové situaci a jeho ochrana
Oblast 5 - Ochrana kritické infrastruktury
Oblast 6 - Mezinárodní spolupráce v oblasti krizového řízení
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Civilní nouzové plánování ve vazbě na struktury NATO
2. Řešení problematiky „Civil Protection“ a „Crisis Management“ na úrovni Evropské unie
3. Ochrana kritické infrastruktury v podmínkách České republiky
4. Bezpečnostní systém ČR a řízení bezpečnosti
5. Havarijní a krizové plánování jako nástroj k zajištění bezpečnosti
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4644-9 (Online ZDE)

EICHLER. Jan. Mezinárodní bezpečnost v době globalizace. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-540-0 (EICHLER. Jan. Mezinárodní bezpečnost v době globalizace. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-540-0 (Online ZDE)

 
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

ANTUŠÁK, Emil a Josef VILÁŠEK. Základy teorie krizového managementu. Praha: Karolinum, 2016.131 s. ISBN 978-80-246-3443-2

Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: skripta. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2015. ISBN 8086466620

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
Bezpečnostní strategie České republiky 2015. Praha: MV ČR, 2015.
Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.