Bezpečnostní a krizový management

Bezpečnostní a krizový management
Bezpečnostní a krizový management

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Bezpečnostní a krizový management)

 • Název předmětu: Bezpečnost a krizový management
 • Lektor: Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D.
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Test

Cíl předmětu: Hlavním cílem předmětu v rámci MBA studia je seznámit studenty s platnou právní úpravou krizového řízení v České republice, strukturou a jednotlivými prvky bezpečnostního systému České republiky, včetně jejich úkolů a působnosti, a to i v návaznosti na nadnárodní úroveň. Studenti porozumí principům a systému řízení a řešení situace v území (na úrovni stát – kraj – obec – místo zásahu) při vyhlášení krizového stavu, fungování orgánů krizového řízení a jejich působnosti, a seznámí se s řešením následků např. živelních pohrom při vyhlášení krizového stavu. Získají přehled o zásadách krizového plánování i plánování na podporu řešení mimořádných událostí, o možnostech a způsobech řešení mimořádných událostí na jednotlivých úrovních veřejné správy i z pohledu integrovaného záchranného systému, jehož nedílnou součástí jsou právě bezpečnostní sbory. Studenti si také vytvoří představu o velmi aktuální a skloňované problematice ochrany kritické infrastruktury na národní i mezinárodní úrovni, o nadnárodní spolupráci v oblasti krizového řízení a plánování, řešení krizí a ochrany obyvatelstva. Předmět pracuje se základními strategickými dokumenty z oblasti bezpečnosti a navazujícími právními předpisy ústavního charakteru, krizovou a brannou legislativou, v níž se také studenti učí orientovat.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Bezpečnost jako pojem a přístupy ke konceptualizaci bezpečnosti.
  Vymezení pojmu „bezpečnost“. Přístupy ke konceptualizaci bezpečnosti. Vojenský a politicko-mocenský význam pojmu a teorie mezinárodních vztahů (realistická tradice, revoluční tradice, racionalistická tradice). Kodaňská škola (subjekty bezpečnosti – aktéři, sektory či dimenze bezpečnosti, intenzita či práh bezpečnosti). Human Security. Řízení bezpečnosti a řízení rizik.
 • 2. kapitola: Bezpečnostní systém České republiky – právní úprava
  Strategická úroveň zajišťování bezpečnosti České republiky. Základy právní úpravy zajišťování bezpečnosti České republiky. Bezpečnostní systém České republiky a jeho úloha.
 • 3. kapitola: Bezpečnostní systém České republiky a jeho prvky
  Ústřední a územní úroveň bezpečnostního systému České republiky, jeho komponenty, jejich působnost a vzájemné vazby. Subjekty, které zajišťují bezpečnost České republiky a subjekty, které se podílejí na jejím zajišťování.
 • 4. kapitola: Krizové řízení v České republice
  Pojem „krizové řízení“ a základní terminologie oboru. Právní úprava krizového řízení v České republice. Implementace povinnosti k ochraně evropské kritické infrastruktury do krizové legislativy. Krizová situace vojenského a nevojenského charakteru. Orgány krizového řízení a jejich kompetence. Druhy krizových stavů a jejich charakteristika. Krizová opatření a jejich charakteristika. Principy zavedení krizových stavů a krizových opatření.
 • 5. kapitola: Postavení jednotlivce v krizové situaci a jeho ochrana
  Možnosti a limity omezení práv a svobod fyzických a právnických osob při řešení krizových situací a mimořádných událostí. Účel krizových opatření. Právní aspekty implementace krizových opatření do praxe. Ochrana jednotlivce před nelegálními zásahy moci veřejné do jeho privátní sféry. 
 • 6. kapitola: Ochrana kritické infrastruktury
  Pojmy „kritická infrastruktura“, „evropská kritická infrastruktura“, „prvek kritické infrastruktury“, „průřezová kritéria“, „odvětvová kritéria“, „ochrana kritické infrastruktury“, „subjekt kritické infrastruktury“. Ochrana kritické infrastruktury ve světě – historický exkurz. Ochrana kritické infrastruktury v ČR – vývoj a současnost. Ochrana kritické infrastruktury na mezinárodní úrovni (NATO, EU).
 • 7. kapitola: Mezinárodní spolupráce v oblasti krizového řízení
  Zapojení České republiky do mezinárodních bezpečnostních struktur. „Crisis management“ a jeho pojetí v Evropské unii. Přístupy Evropské unie k řešení krizí. Legislativní rámec Evropské unie v oblasti „Civil Protection“, krizového řízení a plánování. Omezování rizika vzniku ozbrojeného konfliktu silami OSN. Spolupráce OSN v oblasti humanitární intervence a prevence katastrof. Civilní nouzové plánování ve vazbě na struktury NATO.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
JAKUBCOVÁ, Lenka a Ján ŠUGÁR. Bezpečnost a krizové řízení. 1. vyd. Praha: PAČR v Praze, 2013. 154 s. ISBN 978-80-7251-400-7.
HRIVNÁK, Ján, Lenka BURDOVÁ a Lubomír POLÍVKA. Metody a nástroje řešení krizových situací. (Metody a nástroje řízení bezpečnosti). Základní údaje. 1. vyd. Praha: PAČR v Praze, 2009. 152 s. ISBN 978-80-7251-304-8.
TARČÁNI, Ondrej a kol. Teorie a praxe krizového řízení. II. díl. 1. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2011. 107 s. ISBN 978-80-7251-357-4.
TARČÁNI, Ondrej a kol. Teorie a praxe krizového řízení. III. díl. 1. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2011. 171 s. ISBN 978-80-7251-362-8.
MARTÍNEK, Bohumír a Jan TVRDEK. Základy integrovaného záchranného systému. 1. vyd. Praha: Policejní

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup