100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

AI - aktuální trendy a využití v podnikové praxi

AI - aktuální trendy a využití v podnikové praxi
AI - aktuální trendy a využití v podnikové praxi

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu - AI - aktuální trendy a využití v podnikové praxi 

Ing. Kamil Hofrichter, MBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte přehled o problematice využití umělé inteligence (AI) v podnikové praxi, o vývoji a trendech v této oblasti. Lépe se budete orientovat v tom, co je v současné době možné a odlišíte to od vizí budoucího vývoje. Naučíte se analyzovat potřeby podniků a rozhodovat o výhodnosti, či nevýhodnosti, využití AI ve vztahu k možnostem současných produktů využívajících AI. Poznáte, kde dělá AI chyby a proč. Vyvarujete se nerealistických očekávání.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBSAH PŘEDMĚTU V BODECH
 • Co je to umělá inteligence = Artificial Intelligence (AI)?
 • Definice AI
 • Jak pracuje AI
 • Typy AI
 • Učící modely AI
 • Typy neuronových sítí pro AI
 • Přínosy AI
 • Příklady využití umělé inteligence (AI)
 • Jaká jsou využití a jaké přínosy AI v některých branžích?
 • Produkty s AI
 • Chyby a úzká místa související s AI.
 • Způsoby eliminace chyb AI
 • Etické aspekty včetně otázky autorství
 • Regulace AI v EU a ve světě
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Vhodnost a efektivnost využívání produktů s algoritmy AI
Oblast 2 - Chyby (halucinace) AI
Oblast 3 - Originalita autorské tvorby s pomocí AI
Oblast 4 - Trendy v AI
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1.  Navrhněte využití AI ve vybrané branži nebo ve vybraném podniku.       
2.  Vyhodnoťte přínosy AI pro konkrétní činnost.
3.  Uveďte příklady praktického využívání AI tam, kde se to osvědčilo.
4.  Uveďte chyby AI zjištěné ve vybrané konkrétní praxi.
5.  Uveďte konkrétní příklady, kde AI nesplnila očekávání a nebo měla velké negativní dopady a v důsledku
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
KNIHOVÁ, Ladislava. AI marketing playbook: jak ChatGPT a umělá inteligence mění svět marketingu. Praha: Grada, 2024. ISBN 978-80-271-5226-1. (Online ZDE)
CHOLLET, François. Deep learning v jazyku Python: knihovny Keras, Tensorflow. 2., přepracované a rozšířené vydání. Přeložil Rudolf PECINOVSKÝ. Knihovna programátora (Grada). Praha: Grada Publishing, 2023. ISBN 978-80-271-5133-2. (Online ZDE)
ZANDL, Patrick. Mýty a naděje digitálního světa: vše, co potřebujete vědět o kryptoměnách, umělé inteligenci a dalších převratných technologiích. Pod povrchem. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2022. ISBN 978-80-7555-175-7. (Online ZDE)
ČERNÝ, Michal. Informační systémy ve vzdělávání: od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro učení. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8326-4. (Online ZDE)
GÁLA, Libor; POUR, Jan a ŠEDIVÁ, Zuzana. Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. 3., aktualizované vydání. Management v informační společnosti. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5457-4. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
 
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
https://www.sap.com/cz/products/scm.html

https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence#section-1

https://www.eset.com/cz/umela-inteligence-ai/

https://deepmind.google/technologies/

https://deepmind.google/discover/visualising-ai/

https://artificialintelligenceact.eu

https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence/Methods-and-goals-in-AI

https://www.sap.com/products/artificial-intelligence/ai-ethics.html

https://www.sap.com/products/artificial-intelligence/what-is-artificial-intelligence.html

https://deeply.cz/umela-inteligence-zdarma

https://ai.google/build

https://www.state.gov/artificial-intelligence/

https://www.gov.uk/business-and-industry/artificial-intelligence

https://aicrunch.cz

https://aiindex.stanford.edu/report/

https://www.investopedia.com/terms/a/artificial-intelligence-ai.asp

https://code.org/ai

https://www.gartner.com/en/topics/artificial-intelligence

https://www.whitehouse.gov/ostp/ai-bill-of-rights/

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.