100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Znáte tyto druhy leadershipu? A který se hodí pro vás?

10. srpen 2023
Znáte tyto druhy leadershipu? A který se hodí pro vás?

V dnešní době je efektivní vedení klíčovým prvkem úspěchu organizací. Existuje mnoho různých přístupů k leadershipu, z nichž každý má své vlastní charakteristiky, výhody a výzvy. V tomto článku se budeme hlouběji zabývat čtyřmi moderními styly vedení: servant leadershipem, purpose-driven leadershipem, noble-purpose leadershipem a gracious leadershipem. Prozkoumáme, co tyto styly obnášejí a porovnáme je z hlediska výhod a nevýhod.

Servant leadership

Servant leadership (leadership zaměřený na službu) je manažerský a vůdcovský přístup, který klade důraz na to, že leader by měl sloužit a podporovat potřeby svých lidí a organizace, namísto toho, aby se soustředil pouze na vlastní moc a autoritu.

Principy servant leadershipu:

1. Služba: Leader je zde především proto, aby sloužil svým lidem a pomáhal jim dosahovat jejich cílů. Tento přístup se zaměřuje na rozvoj a růst týmu.

2. Empatie: Leader projevuje zájem o pocity, potřeby a zájmy svých lidí. Snaží se porozumět jejich perspektivě a vytvořit prostředí, kde se mohou rozvíjet.

3. Zaměření na lidi: Tým je považován za klíčový prvek úspěchu. Leader se snaží podporovat a rozvíjet schopnosti a dovednosti svých lidí, aby se mohli co nejlépe zapojit do pracovního procesu.

4. Naslouchání: Leader aktivně naslouchá svým lidem a bere v úvahu jejich názory a nápady. Tím se vytváří otevřená komunikace.

5. Vytváření prostředí důvěry: Leader se snaží vytvořit atmosféru, kde je každý člen týmu respektován, cítí se uznávaný a má možnost ovlivňovat rozhodnutí týmu.

6. Rozvoj lidí: Leader se angažuje v rozvoji svých lidí, poskytuje jim příležitosti k učení a růstu, ať už v rámci pracovního prostředí nebo osobního rozvoje.

Výhody a nevýhody servant leadershipu:

Tento přístup vedení může vést ke zvýšení výkonnosti, angažovanosti a spokojenosti pracovníků, silnějšímu týmovému duchu, zvýšené loajalitě zaměstnanců, lepší spolupráci a celkovému růstu organizace. Nevýhodou může být riziko nesprávného vyvažování mezi potřebami týmu a cíli organizace.

Purpose-driven leadership

Purpose-driven leadership (účelově orientovaný leadership) se zaměřuje na vedení a řízení organizace nebo týmu s důrazem na jasně definovaný účel nebo smysl. Tento přístup k vedení klade důraz na to, že úspěch a dlouhodobá udržitelnost organizace jsou úzce spjaty se schopností identifikovat a sdílet smysl, proč organizace existuje a čeho chce dosáhnout.

Principy purpose-driven leadershipu:

1. Definovaný účel: Leader, který se řídí tímto přístupem, spolupracuje s týmem a společností na identifikaci konkrétního účelu nebo hlubšího smyslu existence organizace. Tento účel může být mnohem větší než pouhý finanční zisk a může zahrnovat pozitivní dopad na společnost, životní prostředí nebo komunitu.

2. Zaměření na hodnoty: Purpose-driven leadership staví na hodnotách a principech, které organizace zastává. Leader usiluje o to, aby se všechny činnosti, rozhodnutí a strategie řídily těmito hodnotami.

3. Motivace a angažovanost: Když lidé vidí hlubší smysl a účel ve své práci, je pravděpodobnější, že budou motivovaní a angažovaní. Leader, využívající purpose-driven leadership, umožňuje lidem propojit své osobní cíle s cíli organizace.

4. Vytváření pozitivního dopadu: Purpose-driven leadership se soustředí na tvorbu pozitivního dopadu na společnost, zaměstnance, zákazníky a komunitu. Leader se snaží dosáhnout cílů organizace takovým způsobem, který respektuje různé zájmy a přispívá k udržitelnému rozvoji.

5. Vedení příkladem: Leader hraje klíčovou roli, a proto jeho vlastní jednání a rozhodování musí být v souladu se smyslem a hodnotami organizace.

6. Dlouhodobý pohled: Purpose-driven leadership se nezaměřuje pouze na krátkodobý zisk, ale také na dlouhodobý vliv a udržitelnost. Leader se snaží budovat organizaci, která bude mít pozitivní stopu i v budoucnu.

Výhody a nevýhody purpose-driven leadershipu:

"Purpose-driven leadership" může vést k větší motivaci a loajalitě zaměstnanců, lepší spolupráci, inovacím a pozitivnímu vlivu na společnost. Výhodou je jasné směřování a dosažení cílů. Nevýhodou může být riziko nedostatečného zapojení zaměstnanců a nedostatečného důrazu na mezilidské vztahy.

Noble-purpose leadership

Noble-purpose leadership (leadership s ušlechtilým účelem) je manažerský a vůdcovský přístup, který klade důraz na vedení organizace nebo týmu prostřednictvím zavázání se k hodnotám a účelu, který je založen na vyšších principech a prospěchu pro celou společnost. Tento koncept zdůrazňuje důležitost spojení mezi podnikáním a ušlechtilými cíli, jako je dosahování pozitivního společenského dopadu, etického jednání a péče o blaho zaměstnanců a komunity. Noble-purpose leadership je těsně spojen s purpose-driven leadershipem, protože se oba zaměřují na vyšší účel a hodnoty. Tito vůdci se snaží vést organizaci tak, aby měla pozitivní dopad na společnost a řídila se etikou a integritou.

Principy noble-purpose leadershipu:

1. Ušlechtilý účel: Leader, který se řídí tímto přístupem, se zavazuje k vedení organizace za účelem, který přináší hodnotu nejen pro zisk společnosti, ale také pro společnost jako celek. Tento účel může zahrnovat pozitivní změny ve společnosti, etické podnikání nebo péči o životní prostředí.

2. Hodnotové vedení: Noble-purpose leadership staví na silných hodnotách a etických principech. Leader vede svůj tým a organizaci s ohledem na tyto hodnoty a snaží se je prosazovat ve všech činnostech.

3. Zodpovědnost a udržitelnost: Leader se zavazuje k udržitelnému rozvoji a odpovědnému jednání. Jeho rozhodnutí a akce jsou zaměřeny na dlouhodobý pozitivní dopad na různé zainteresované strany.

4. Zapojení zaměstnanců: Noble-purpose leadership klade důraz na zapojení a angažovanost zaměstnanců. Leader vytváří prostředí, kde se lidé cítí součástí většího celku a mají možnost přispět k ušlechtilým cílům organizace.

5. Inspirace a motivace: Leader, který vede s ušlechtilým účelem, slouží jako inspirace pro ostatní. Jeho vášeň a oddanost ušlechtilým cílům mohou motivovat a mobilizovat tým k dosažení vyšších výkonů.

6. Posilování důvěry: Leader si získává důvěru tím, že jedná s integritou a v souladu s ušlechtilým účelem. Tím se vytváří silnější vztahy s lidmi uvnitř i vně organizace.

Výhody a nevýhody noble-purpose leadershipu:

Noble-purpose leadership může vést k vyšší morálce zaměstnanců, zvýšené loajalitě zákazníků, lepší reputaci organizace a pozitivnímu společenskému dopadu. Nevýhodou může být obtížné vyvažování mezi ušlechtilým cílem a finančními výsledky.

Gracious leadership

Gracious leadership (laskavé vůdcovství) se zaměřuje na styl vedení, ve kterém leader projevuje laskavost, zdvořilost, ohleduplnost a respekt vůči lidem, se kterými pracuje. Tento přístup zdůrazňuje význam lidskosti, empatie a péče o vztahy ve vedení týmu nebo organizace.

Principy gracious leadershipu:

1. Laskavost a ohleduplnost: Leader, který se řídí tímto přístupem, jedná s laskavostí a ohleduplností ke svým lidem. Projevuje úctu a respekt k jejich názorům, potřebám a zkušenostem.

2. Empatie: Gracious leadership klade důraz na schopnost leadera vcítit se do pocitů a perspektivy svých lidí. Leader se snaží pochopit jejich situaci a reagovat na ni s porozuměním.

3. Pozitivní komunikace: Leader se snaží komunikovat laskavým a konstruktivním způsobem. Důležitou součástí toho je naslouchání, vyjadřování uznání a povzbuzování.

4. Podpora a vedení: Gracious leadership zahrnuje podporu rozvoje a růstu svých lidí. Leader motivuje a povzbuzuje k dosažení jejich potenciálu.

5. Řešení konfliktů: Leader se snaží řešit konflikty a problémy s respektem a vytváří prostředí, kde se lidé cítí bezpečně a mohou bez obav sdílet své názory či projevit nesouhlas.

6. Vytváření pozitivního prostředí: Gracious leadership přispívá k vytváření pozitivního pracovního prostředí, kde se lidé cítí uznáváni a ceněni.

7. Vzor pro ostatní: Leader slouží jako vzor laskavého chování a komunikace, což může inspirovat ostatní členy týmu k podobnému přístupu.

Výhody a nevýhody gracious leadershipu:

Cílem "gracious leadership" je vytvořit atmosféru vzájemného respektu, důvěry a podpory, což může vést k vyšší angažovanosti a produktivitě. Nevýhodou může být obtížné nalezené rovnováhy mezi zdvořilostí a autoritou v situacích, kdy je potřeba rozhodnosti a efektivity.

Závěrem

Každý styl vedení má své místo a vhodnost v různých situacích. Klíčem k úspěchu je vybrat a přizpůsobit si styl leadershipu podle charakteru organizace, týmu a cílů. Kromě výše zmíněných existuje také mnoho dalších druhů leadershipu – pokud vás tato oblast zajímá, pak právě pro vás je ideálním studijním MBA oborem Leadership a soft skills, kde se touto tématikou budete zabývat hlouběji.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.