100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Uplatnění etických norem v manažerské činnosti v prostředí soukromých bezpečnostních firem v ČR

15. únor 2024
Uplatnění etických norem v manažerské činnosti v prostředí soukromých bezpečnostních firem v ČR

PhDr. Mgr. Dávid Dömény, MBA, student oboru Executive DBA na CEMI

Tento příspěvek se zaměřuje na aplikaci etických norem v manažerské praxi soukromých bezpečnostních společností v České republice. Etika je definována jako část morální filozofie, zabývající se hodnocením toho, co je morálně správné či špatné. Historický vývoj filozofie ukazuje, jak se filozofové snažili pochopit a vysvětlit etické principy v různých problémových situacích. Etika zkoumá základní otázky týkající se praktického rozhodování a stanovuje měřítka pro hodnocení lidských jednání. Relevanci má etika také v policejní praxi, kde etické principy hrají důležitou roli. Pojmy etika a morálka jsou úzce propojeny, přičemž etika se v současnosti často používá v kontextu, kde by se dříve mluvilo o morálce. Tradičně byla etika chápána jako studium morálky, ale dnes se její význam rozšířil. Etika, ačkoliv je součástí filozofie, se dotýká i jiných oblastí, jako jsou antropologie, biologie, ekonomie, historie, politika, sociologie a teologie. Navzdory jejímu multidisciplinárnímu charakteru, etika se liší od jiných vědních oborů tím, že se soustředí na normativní teorie a jejich aplikaci na morální problémy. Příspěvek tak podává ucelený pohled na etiku v kontextu manažerské činnosti a její význam v současném profesionálním prostředí.

Úvod

Tématem mého příspěvku je uplatnění etických norem v manažerské činnosti v prostředí soukromých bezpečnostních firem v ČR. Etika je ve filozofických odborných zdrojích označována jako součást tzv. morální filosofie, jako disciplína zabývající se tím, co je morálně dobré a špatné a co je morálně správné a nesprávné. Termín se také používá pro jakýkoli systém nebo teorii morálních hodnot nebo principů. (Kol. autorů, 2021) Filozofové v průběhu historického filozofického vývoje se snažili poznat a vysvětlit různé problémové situace s ohledem na etické principy. Etika se různými otázkami obecně zabývá na všech úrovních. Jejím předmětem jsou základní otázky praktického rozhodování a mezi její hlavní problémy patří povaha konečné hodnoty a měřítka, podle nichž lze lidské jednání posuzovat jako správné či nesprávné. Je to též relevantní s ohledem na etiku a etické principy v policejní praxi. (Kol. autorů, 2020)

Hlavní část

Pojmy etika a morálka spolu úzce souvisejí. V současné době se běžně hovoří o etických soudech nebo etických principech tam, kde by kdysi bylo přesnější hovořit o morálních soudech nebo morálních principech. Tyto aplikace jsou rozšířením významu pojmu etika. V dřívějším užití se tento termín nevztahoval na morálku jako takovou, ale na oblast studia nebo obor zkoumání, jehož předmětem je morálka. V tomto smyslu je etika ekvivalentem morální filozofie. Ačkoli etika byla vždy považována za obor filozofie, její všeobjímající praktická povaha ji spojuje s mnoha dalšími oblastmi studia, včetně antropologie, biologie, ekonomie, historie, politiky, sociologie a teologie. Přesto zůstává etika od těchto oborů odlišná, protože se nejedná o věcné poznání tak, jako je tomu u přírodních věd a jiných oborů. Spíše se zabývá určováním povahy normativních teorií a aplikací těchto souborů principů na praktické morální problémy. (Sobotka, 2015)

Společenská odpovědnost firem (dále jako CSR) je definována jako "strategie a činnosti, které lze považovat za nejlepší zájmy dané společnosti obecně a životního prostředí." (Thompson, 2001). Různé další definice odkazují na podnikatelské procesy, které poskytují scénáře win/win v situacích pro všechny zúčastněné strany (Lussier, 2005). McWilliams et al. (2006) tvrdí, že pro definici společenské odpovědnosti firem neexistuje společný konsenzus. Proto CSR zůstává v podstatě "sporným konceptem" (Moon et al., 2005). Z historického hlediska Carroll (1979) definoval společenskou odpovědnost podniků tak, že zahrnuje chování podniku, které je ekonomicky ziskové, dodržuje zákony, je etické a filantropické. Celkově tyto definice naznačují, že společenská odpovědnost firem souvisí s činnostmi, které podnik činí ve vztahu k potřebám svých různých zainteresovaných stran. Konečně je tento přístup v přímém rozporu se zásadní prací Miltona Friedmana (1970), který tvrdil, že společenskou odpovědností podniku je pouze zvyšování jeho zisku. Lockett et al. (2006) dospěli na základě studia odborné literatury o CSR za období deseti let k závěru, že "poznatky o CSR lze nejlépe popsat jako neustále vznikající", a přestože je tato oblast dobře etablovaná, není charakterizována konkrétním teoretickým přístupem nebo předpoklady.

Nástrojem, který lze považovat za projev etického chování v podnikání a CSR, je "etický kodex chování". Existuje však mnoho definic toho, co představuje etický kodex chování, přičemž obecně přijímanou definici uvádějí Kaptein a Schwartz (2001), kteří jej definují jako „písemný, zřetelný a formální dokument, který se skládá z morálních norem používaných k usměrňování chování zaměstnanců nebo firem.“ Naopak se obecně uznává, že neexistuje jediná přesahující definice týkající se účelu, obsahu, vývoje, implementace nebo používání a dopadu etických kodexů chování (Stevens, 2008; Messikomer, Cirka, 2010). Mnoho autorů se však shoduje na tom, že etický kodex chování by měl být formálním a písemným dokumentem (Schwartz, 2001; Pater, Gils, 2003). Etický kodex chování je obvykle veden "hodnotami" a skládá se z morálně orientovaných zásad, které fungují jako vodítko, jež zajišťuje, aby se zaměstnanci a organizace chovali eticky.

Fischer a Lovell (2009) identifikovali odlišnosti mezi kodexy chování a etickými kodexy. Uvádějí, že kodexy chování jsou obvykle pokyny týkající se chování. V důsledku toho je pravděpodobné, že kodexy chování budou mít normativní charakter, pokud jde o konkrétní aspekty chování zaměstnanců. Naproti tomu etické kodexy mají zpravidla "obecný" význam a nabádají zaměstnance, aby projevovali konkrétní vlastnosti jako je loajalita, čestnost, objektivita, poctivost a integrita. Tento názor podporuje Weaver (2001), který tvrdí, že etické kodexy jsou morálními pokyny vydanými vedením. Studie Farrella a Cobbina (1996) citovaná ve Fischer a Lovell (2009) pojednává o rozdílech mezi kodexy chování a etickými kodexy. Došli k závěru, že ve studiích o kodexech chování byla zjištěna mnohem vyšší úroveň předpisu, a to v průměru 31 pravidel. To bylo porovnáno s průměrným počtem 17 pravidel obsažených v etických kodexech (Fisher a Lovell 2009). Přestože takové rozlišení a různé terminologie existují, v literatuře i v organizacích se tyto pojmy často používají zaměnitelně (viz kapitola 2.0 - Přehled literatury). Pro účely tohoto výzkumného šetření se proto bude používat terminologie „etické kodexy chování“ a v některých případech její kratší verze „kodexy chování“.

Messikomer a Cirka (2010) tvrdí, že proces tvorby etických kodexů zůstává nedostatečně rozvinutý na rozdíl od četných empirických studií, které zkoumají jejich obsah a účinnost. Kaptein a Schwartz (2008) tento argument podporují závěrem, že v obecné oblasti pochopení procesu vývoje etických kodexů chování chybí výzkum. Podle Vrielinka a van Montforta (2009) se jedno z témat, kterému byla věnována velká výzkumná pozornost, týká obsahu etických kodexů chování, přičemž empirické studie vytvářejí především soupisy nebo obsahové analýzy existujících kodexů. Druhým směrem zkoumání, kterému byla věnována velká pozornost, je efektivita; ta se zabývá účinky etického kodexu na chování zaměstnanců, organizací nebo profesí. Podle Stevense (1994) v polovině 90. let trpěla většina studií etických kodexů chování nedostatkem informací o tom, jak byly kodexy v organizaci komunikovány a zda byly účinné. Helin a Sandstrom (2007) uvedli, že tato mezera ve znalostech v literatuře o etických kodexech chování přetrvává. Dodnes se většina studií zaměřuje na obsah kodexů, často bez explicitního využití teorie, ale stejný nebo větší zájem je věnován behaviorálním účinkům kodexu chování (Vrielink a van Montfort, 2009).

I když se objevilo velké množství literatury týkající se kodexů chování (Schwartz, 2001; Kaptein, 2004; Stevens, 2008; Webley a Werner, 2008; Preuss 2009), většina výzkumu pochází z USA. Schlegelmilch (1989) poukazuje na kulturní rozdíly a naznačuje, že britské společnosti vnímají kodexy chování jako další kolo "amerikanizace". S tím souvisí i to, že evropské země často považují kodexy chování za příliš obecné na to, aby byly přínosem. Tuto představu podporuje Weaver (2001), který tvrdí, že "Američané mají tendenci kodifikovat sociální vztahy v organizacích, zatímco ostatní kultury se přiklánějí k implicitnějším formám vedení". Podobně se Enderle (1996) a La Cross a Bernardi (2006) domnívají, že USA se více zabývají mikro otázkami ve srovnání s evropskou legislativou, která se zaměřuje především na makro otázky.

LaCross a Bernardi (2006) zkoumali přijetí etických kodexů chování jak na mezinárodní úrovni, tak konkrétně v USA, a dospěli k závěru, že k nárůstu zavádění etických kodexů chování a následných výzkumných studií, které z této legislativy vyplynuly, přispěl především Sarbanes Oxley Act. Prostřednictvím longitudinální studie tvrdili, že zatímco americké společnosti zvýšily používání kodexů, v Evropě míra jejich přijetí na počátku roku 2000 ve skutečnosti klesla. Lze tvrdit, že historie ukazuje, že podniky v jiných zemích zaostávaly za podniky v USA ve formalizaci etických postupů (Schlegelmilch, 1989). Podle Sirgy et al. (2006) se výzkum při analýze etických kodexů chování zaměřil na konkrétní odvětví. Jako příklad lze uvést vydavatelství (Borkowski a Welsh, 2000), vzdělávání (Sirgy a kol., 2006), účetnictví (Preston a kol., 1995), profesionální prodejce (Valentine a Barnett, 2002) a poradenství (Pater a Van Gils, 2003). Jak však bylo uvedeno výše, většina studií se nezaměřovala na konkrétní odvětví, ale spíše vybírala obecné nadnárodní organizace. Tyto studie jsou často prováděny tak, že jako subjekty jsou použity společnosti z FTSE 100 nebo společnosti, které se objevují na seznamech "Most Admired", bez ohledu na jejich specifický charakter nebo odvětví.

Bylo však provedeno jen málo výzkumů, které by porovnávaly organizace v různých odvětvích. Souhrnně lze říci, že literatura a výzkum etických kodexů chování se soustředí na větší organizace a ve vztahu k malým a středním podnikům uvádí jen omezený výzkum. Současný výzkum etických kodexů chování se zaměřuje spíše na obsah a účinnost v nadnárodních podnicích v USA. Dříve provedené výzkumy proto opomíjely význam malých a středních podniků a jejich roli v ekonomice a v rámci místních komunit (Demuijnck a Hgnodjom, 2013). Směr zkoumání, který je zatím v počátcích, se zajímá o to, jaké mechanismy může organizace přijmout, aby zajistila realizaci etického kodexu (Vrielink a van Montfort, 2009). Hlavním přínosem tohoto výzkumu je proto zhodnocení způsobu, jakým se malé a střední podniky zapojují do dodržování etických kodexů ve Velké Británii.

Podle Santose (2011) je výzkum zapojení malých a středních podniků do CSR a etických kodexů přinejlepším neúplný, což ukazuje na potřebu dalšího studia v této oblasti, zejména s ohledem na nové etické i právní výzvy i technické a technologické inovace. Raný výzkum CSR však vycházel z předpokladu, že normou pro tuto oblast činnosti jsou velké podniky (Jenkins, 2004). Dalším předpokladem bylo, že malé a střední podniky jsou "malými velkými firmami" a mohou přebírat politiky velkých společností a uplatňovat je v menším rozsahu (Tilley, 2000). Lze tvrdit, že angažovanost malých a středních podniků v oblasti CSR je důležitější než angažovanost nadnárodních korporací (MNC), protože ačkoli malé a střední podniky obecně nepřitahují pozornost celostátních médií jako MNC, tvoří přibližně 99 % všech podniků (Spence a Rutherford, 2020). Je možné obecně uvést, že CSR je odlišný koncept od etických pravidel, pokud se aplikuje na malé a střední podniky, a to na základě vnitřních rozdílů mezi velkými společnostmi a malými a středními podniky (Russo a Perrini, 2010).

Kulturní rozdíly mezi velkými a malými podniky mají vliv na způsob jejich fungování a podnikání (Gibb, 2000). CSR byla tradičně spojována s velkými společnostmi, nicméně stále více se projevuje uznání rostoucího významu CSR v malých a středních podnicích (Fuller, 2003). Thompson a Smith (1991) uvádějí, že při porovnání etiky podnikání v malých a středních podnicích a v nadnárodních společnostech existují velké rozdíly, což naznačuje, že malé podniky nemají dostatečné zdroje. Thompson a Smith (1991) také uznávají, že výzkumné metodiky vytvořené pro velké společnosti nejsou snadno přizpůsobitelné malým firmám a že mají mnohem menší veřejný profil než jejich větší protějšky. Klíčový rozdíl v aktivitách v oblasti sociální odpovědnosti podniků mezi malými a středními podniky a nadnárodními společnostmi spočívá v rozsahu realizace. Studie Jenkinse (2006) zkoumala dvacet pět malých a středních podniků a dospěla k závěru, že malé a střední podniky by se měly méně zaměřovat na konkrétní politiky, postupy a vnější prvky a více se soustředit na vnitřní faktory. Některé podniky se domnívají, že jsou společensky odpovědné už jen tím, že podporují místní komunitu, přinášejí do oblasti bohatství a poskytují místní pracovní místa (Jenkins, 2006). V českém firemním prostředí však zatím takové přístupy ještě nejsou zcela běžným a totéž je možné uvést pro segment soukromých bezpečnostních firem.

Požadavek na další výzkum vztahu malých a středních podniků k CSR a EBP vychází z předpokladu, že teorii vytvořenou pro velké podniky nelze aplikovat na malé podniky (Tilley, 2000). Přístup "jedna velikost pro všechny" nefunguje vzhledem k zásadním rozdílům mezi MSP a MNC. Ve srovnání s MNC je u malých a středních podniků větší pravděpodobnost, že zkrachují, zažijí zpomalený růst, trpí finančními problémy, mají nedostatek lidských zdrojů a nejsou schopny se přizpůsobit a čelit tlakům, jako je tlak životního prostředí (Hillary, 2000). Pro malé a střední podniky je specifická řada charakteristik, například to, že mají přímější vazby v rámci komunity, v níž působí. Vyakarnam et al. (1997) tvrdí, že malé a střední podniky těží z toho, že jsou uznávány jako pevná součást komunity, v níž podnikají, a musí zlepšovat a udržovat svou pověst v komunitě. Lze považovat za paradox, že malé a střední podniky tradičně nezavádějí iniciativy v oblasti sociální odpovědnosti podniků, přestože k tomu mají klíčové charakteristiky, jako je důvěra, neformální budování vztahů a otevřenost (MacGregor a Fontrodona, 2011).

Malé a střední podniky proto musí v budoucnu využít těchto charakteristik ke zlepšení své CSR (Russo a Perrini, 2010). Malé a střední podniky se vyznačují vyšší mírou zapojení a angažovanosti všech zaměstnanců v rámci celé společnosti (Jenkins, 2004). To je dáno "plochou" strukturou společnosti a menším rozsahem, což znamená, že komunikace a rozhodování mohou probíhat rychle a změny strategie mohou být rychle implementovány (Russo a Perrini, 2010), což je hlavní rozdíl oproti formálně strukturovaným MNC. Další charakteristikou malých a středních podniků ve vztahu k sociální odpovědnosti je jejich schopnost rychle se přizpůsobovat a využívat nové příležitosti a inovace. Malé a střední podniky jsou také schopny využívat nové tržní niky pro výrobky a služby, které zahrnují sociální a environmentální prvky (Goffee a Scase, 1995). Jenkins (2004; 2006) tvrdí, že malé a střední podniky jsou ve srovnání se svými většími protějšky obvykle vnímány jako neformální, nebyrokratické, nejednoznačné a spontánní.

Existuje myšlenková škola, která podporuje názor, že v malých organizacích převládají odpovědné obchodní postupy. Tyto praktiky však nejsou snadno identifikovatelné vzhledem k obtížnému propojení teorie podnikatelské etiky a etiky podnikání a postupy, které se obvykle používají ve větších podnicích (Jenkins, 2004; Moore, Spence, 2004). Russo a Tencati (2009) tvrdí, že u malých a středních podniků se stále častěji objevuje trend přeorientování se na odklon od srovnávání činností v oblasti řízení sociální odpovědnosti podniků s většími organizacemi. Někteří výzkumníci se domnívají, že teoretické modely vztahu mezi velkými podniky a CSR jsou při vysvětlování vztahu CSR a MSP nedostatečné (Russo a Tencati, 2009). Rámec pro výzkum v kontextu malých a středních podniků a odpovědných obchodních praktik vypracoval Spence (1999). Tento rámec rozděluje předchozí výzkum na otázky, které lze kategorizovat do tří širokých oblastí: makroúroveň, mezo úroveň a mikroúroveň. Na makroúrovni se otázky týkají odpovědných podnikatelských postupů malých a středních podniků a jejich dopadu na konkurenceschopnost, udržitelný růst, inovace a rozvoj dovedností (Moore, Spence, 2006).

Otázky na mezo úrovni se týkají odpovědné podnikatelské praxe, jako je podpora vztahů se zúčastněnými stranami, zákazníky, komunitami a dodavatelskými řetězci. A konečně mikroúroveň zahrnuje oblast otázek týkajících se podnikatele, jeho stylu řízení a také toho, jak se chová k zaměstnancům v rámci každodenní praxe (Spence, 1999). Tento rámec je vhodný pro analýzu kontextu malých a středních podniků, protože ukazuje potřebu zohlednit všechny tři úrovně a různé oblasti, které se týkají etického podnikání malých a středních podniků. Souhrnně lze říci, že vzhledem k různým zvláštnostem je třeba malé a střední podniky a větší společnosti považovat za dva odlišné subjekty ve vztahu k CSR a EBP (Post et al., 2002; Russo a Perrini, 2010). Malé a střední podniky mají své vlastní charakteristiky, které utvářejí jejich vztah k CSR a způsob, jakým se do těchto procesů zapojují. Klíčové rozdíly zkoumané v této části naznačují, že MSP jsou malé (z hlediska počtu zaměstnanců a majetku), nezávislé, interně financované, s omezenou hotovostí, flexibilní, inovativní, místní a rychle se chopí nových příležitostí (Post et al., 2002).

Podle Banerjeeho (2002) vlastníci-manažeři malých a středních podniků obvykle definují CSR z hlediska svých vlastních hodnot a norem, které prokazatelně ovlivňují strategická rozhodnutí v jejich podnicích. Tilley (1999) tvrdí, že existuje přímá vazba mezi vlastníky-manažery malých a středních podniků a environmentálním chováním podniků. Předchozí studie však ukázaly, že bez ohledu na hodnoty vlastníka-manažera mají malé a střední podniky velké potíže s převedením rétoriky CSR do reality (Roxas a Coetzer, 2012). Malé a střední podniky často působí jako odraz nebo obraz vlastníka-manažera, a to potvrzují Spence a Lozano (2000), kteří zjistili, že malé a střední podniky mají osobní styl vedení a nedostatek formální struktury a postupů řízení. Hlavní charakteristikou malých a středních podniků je úroveň kontroly, kterou má vlastník-manažer, kde vlastnictví společnosti a kontrola spočívá na stejné osobě (Jenkins, 2006).

Jenkins (2006) dále tvrdí, že aby CSR ve společnosti fungovala, je pro její úspěch rozhodující angažovanost nejvyššího vedení. Podle Soppeho (2002) se vlastníci-manažeři chovají v souladu se svou osobní morální odpovědností, protože jednají dobrovolně, a proto jsou nezávislí vlastníci schopni personalizovat vztahy mezi svým podnikem a společností (Russo a Tencati, 2009). Podle Cranea a Mattena (2007) si vlastníci-manažeři často vytvoří velmi odlišné způsoby myšlení a hodnocení etiky podnikání, a to především díky svým silným vztahům v rámci místních komunit. Předchozí výzkumy však ukázaly, že vlastníci-manažeři mají špatné znalosti nebo nedostatek znalostí a dovedností potřebných pro řízení etiky podnikání a jsou skeptičtí při využívání externí podpory (Spence et al., 2012). Jenkins (2006) ve studii provedené na dvaceti čtyřech malých a středních podnicích zjistil, že "CSR" je pojem, kterému jeho respondenti nerozumějí a který se v malých a středních podnicích běžně nepoužívá. Studie dospěla k závěru, že termín "CSR" je považován za "žargon" a že se na malé a střední podniky nevztahuje (Jenkins, 2006).

Podobně se někteří výzkumníci domnívají, že samotný termín "CSR" je pro malé a střední podniky nevhodný, protože jej považují za reakci velkých podniků na společenský tlak, která zavádí více formalit a byrokracie, než je nutné (Jenkins, 2004, 2006; Murillo a Lozano, 2006). Obecně se uznává, že CSR není ideálním termínem pro zapojení malých a středních podniků do sociálních otázek, a to na základě terminologie. Výrazy jako CSR a podnikové kodexy chování nejsou příliš vhodnými termíny používanými v kontextu malých a středních podniků (Moore a Spence, 2006). Slovo "Corporate" ve slově CSR vykresluje obraz velké podnikatelské činnosti (Southwell, 2004). Demuijnck a Hgnodjom (2013:654) dále tvrdí, že tento termín je "poněkud extrémní", aby mohl být považován za užitečný pro malé a střední podniky. Spíše než CSR se pro popis angažovanosti malých a středních podniků v sociálních otázkách používá "odpovědné chování podniků" (Ortiz Avram a Kuhne, 2008), zatímco Southwell (2004) tvrdí, že vhodnějším termínem je "odpovědná podnikatelská praxe". Podobně Demuijnck a Hgnodjom (2013) tvrdí, že podnikatelé z malých a středních podniků se při vysvětlování své odpovědnosti vyhýbají obvyklé terminologii, jako je podnikatelská etika a CSR.

Argumentují tím, že slova jako "firemní" a "sociální" jsou pro podnikání malých a středních podniků méně relevantní. Jenkins (2006) tvrdí, že některým malým a středním podnikům je nepříjemné propagovat svou CSR u externích zainteresovaných stran a že by si ji rády nechaly pro sebe; mnohé tvrdí, že je to "věc velké společnosti". Odborná literatura však ukazuje, že mnoho malých a středních podniků je sociálně uvědomělých, aniž by tuto činnost označovaly jako "CSR". Jenkins (2006) tvrdí, že malé a střední podniky jsou sociálně aktivní na požadované úrovni, která vychází z jejich velikosti a rozsahu, ale že to není to, co lze považovat za úroveň CSR. Perrini et al. (2006) tvrdí, že mnoho malých a středních podniků se věnuje aktivitám v oblasti CSR, ale nepropagují je a nazývají je "zapadlou CSR" nebo, jak o tom hovoří Jenkins (2004), "tichou CSR". Podle Fassina (2008) se malé a střední podniky domnívají, že existuje jen málo externích zdrojů a podpory, které by jim pomohly se sociální odpovědností podniků, a věří, že veškerá podpora je zaměřena na nadnárodní společnosti. Formální nástroje CSR vyžadují od MSP větší poměrnou investici času, financí a energie, a proto jsou méně nakloněny účasti na těchto aktivitách (Spence, et al., 2000).

Zhodnocení

V posledním desetiletí se však objevila řada iniciativ v oblasti CSR vedených externími zdroji, včetně obchodních komor, profesních svazů a konzultantů (Demuijnck a Hgnodjom, 2013). To vedlo k tomu, že do mnoha programů nevstupovaly malé a střední podniky, což mělo za následek omezený "buy-in" těchto procesů (Fassin, 2008; Painter- Morland a Dobie, 2008). Předpokládá se, že zapojení malých a středních podniků do sociální odpovědnosti podniků bude v budoucnu ještě rozsáhlejší. Evropská komise (EK) se domnívá, že malé a střední podniky v Evropě, které se stanou sociálně uvědomělejšími, budou světovými špičkami (CEC, 2006). Fisher et al. (2009) tuto myšlenku podporují a domnívají se, že na rozdíl od obecného přesvědčení je CSR v malých a středních podnicích rozšířená, ale že nabývá jiného významu a formy než větších podnikatelských subjektů.

Malé a střední podniky čelí při zapojení do CSR řadě potenciálních překážek, protože menší organizace mají ze své podstaty omezenou kapacitu zabývat se mnoha otázkami CSR, které řeší větší podniky (Fay, 2000). Malé a střední podniky se často zaměřují spíše krátkodobě a jejich bezprostřední prioritou je přežití podniku. Baker (2008) se domnívá, že v současné době je pro CSR hlavním problémem otázka jak ovlivnit praxi milionů malých a středních podniků. Podle Faye (2000) se malé a střední podniky tradičně nezapojují do CSR, což má tyto hlavní důvody:

  • Malé a střední podniky neznají své dopady na životní prostředí a související právní předpisy.

  • Neuvědomují si význam udržitelnosti.

  • Jsou cynické, pokud jde o přínosy samoregulace a nástrojů řízení, které by mohly pomoci při řešení CSR.

  • Mají potíže komunikovat a řídit zlepšení, pokud jde o jejich CSR.

V souvislosti s těmito překážkami dospěly dřívější studie k závěru, že malé a střední podniky se nepodílejí na CSR kvůli nedostatku formálních systémů řízení a finančních a lidských zdrojů (Baumann-Pauly et al., 2013; McWilliams, Siegel, 2001). Podle Bakera (2003) je 60 % malých a středních podniků jednoduše rádo, že přežívá, a CSR proto může být v souvislosti se strategií "na vedlejší koleji". Hlavním problémem pro malé a střední podniky, které se zapojují do CSR, jsou časová a zdrojová omezení a také zapojení zaměstnanců (Jenkins, 2006). Mezi další obtíže, které identifikovali majitelé-manažeři malých a středních podniků, patří měření přínosů CSR, udržení počátečního nadšení, realizace aktivit a podpora nových inovativních nápadů (Jenkins, 2006). V šetření, které provedl Perera (2008), považovalo 45 % zkoumaných malých a středních podniků nedostatek času za hlavní překážku při zlepšování své společenské odpovědnosti. Von Weltzien Hoivik a Shankar (2011) tvrdí, že malé a střední podniky mají ve srovnání s nadnárodními společnostmi nedostatek právních znalostí "uvnitř". Russo a Tencati (2009) tvrdí, že malým a středním podnikům chybí formální nástroje, jako je kodex chování, protože ty vyžadují investice času, finančních zdrojů a kompetencí k zavedení nových organizačních postupů, které nejsou MSP schopny realizovat.

Závěr

Místo toho jsou malé a střední podniky schopny fungovat v méně strukturovaném kontextu, který se skládá z důvěry, neformálnosti a vytváření sítí (Russo a Tencati, 2009; Spence, 1999). Studie 3626 podniků, která porovnávala formální a neformální procesy, a to jak ve velkých, tak v malých podnicích, zjistila, že v malých podnicích převažují neformální postupy v oblasti CSR; jedná se o: instruktáže se zaměstnanci, interní komunikaci, školení a flexibilní pracovní dobu. Bylo však zjištěno, že tyto aktivity jsou běžné i ve větších organizacích, stejně jako formálnější metody (Russo a Tencati, 2009). Clark (2000) se domnívá, že malé a střední podniky jsou reaktivní, ale zároveň se řídí dodržováním předpisů, což naznačuje, že jsou proti samoregulaci, ale identifikují, že kodex chování by mohl být vhodnou metodou pro implementaci CSR. Z historického hlediska bylo obtížné regulovat malé a střední podniky, protože stereotypně nedůvěřují byrokracii. Stejně tak se zdráhaly přijmout dobrovolnou regulaci (Jenkins, 2006). To je možná důvodem, proč předchozí výzkumy ukázaly, že CSR není v agendě malých a středních podniků na prvním místě. Nově vznikající výzkumy však naznačují, že tyto předpoklady o malých a středních podnicích nejsou přesné, že mnoho malých a středních podniků začleňuje prvky CSR do své činnosti, aniž by k tomu přistupovaly formálněji jako větší podniky (Lepoutre, Heene, 2006).

Russo a Perrini (2010) tvrdí, že malé a střední podniky musí zavést formální nástroje a procesy, které začlení CSR do jejich hlavní strategie a zapojí do ní své zainteresované strany. Proto mohou být přijata v komunitě a na pracovišti pravidla a předpisy spíše, než sociální výkaznictví a srovnávací analýzy. Závěrem této podkapitoly rigorózní práce byly identifikovány jak "hnací síly", tak "faktory", pokud jde o zavádění etických kodexů chování. Tyto teoretické perspektivy mají jak pozitivní, tak negativní konotace, které jsou zkoumány v části této práce věnované šetření. Překážky, o nichž se v této části hovoří, mají většinou tendenci být interně generovány, například vnímání nadměrné dokumentace zavedené v důsledku splnění etických kodexů chování. Podnikatelská etika a výkonnost malých a středních podniků v oblasti sociální odpovědnosti podniků jsou od nového tisíciletí předmětem zkoumání různých zainteresovaných stran. Regulační orgány, zákazníci, zaměstnanci, pojistitelé, sponzoři a místní komunita požadují, aby se podniky zabývaly CSR a aby nicnedělání již nebylo možné (Fay, 2000). Předchozí studie (Merritt, 1998; Holland, Gibbon, 1997) naznačují, že malé a střední podniky si uvědomují rostoucí tlak na CSR.

Seznam použitých zdrojů

BOHATÁ, M. Etika a integrita veřejné správy. Praha: Grada Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-3311-6.

FERRELL, L., FRAEDRICH, J., FERRELL, O. C. Podnikatelská etika: etické rozhodování a případy. (9. vydání). Mason: Cengage Publishers, 2012.

FISCHER, O. Profesionalita, ctnosti a etika povolání. Praha: Karolinum, 2021. ISBN 978-80-2464-906-1.

GAVIN, T., ROY, R.,  SUMNERS, G. Podnikový kodex chování: role interního auditora. Managerial Auditing Journal, (5), 2, 2007.

HILLARY, R. Systémy environmentálního řízení a menší podniky. Journal of Cleaner Production, (12), 2004, s. 561-569.

HREHOVÁ, H. ET AL. Obecná etika. Univerzita Komenského: Filozofická fakulta, 2020. ISBN 978-80-568-0345-5.

HUHMANN, B.,  CONNER, S. Podpora etiky podnikání prostřednictvím výroční zprávy. Journal of Financial Services Marketing, 19, 2014, s. 17-28.

JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton, 2018. ISBN 978-80-7553-414-9.

JENKINS, H. Kritika konvenční teorie CSR: pohled malých a středních podniků. Journal of General Management, 29 (4), 2004, s. 37-57.

JENKINS, H. Šampioni malých podniků v oblasti společenské odpovědnosti firem. Journal of Business Ethics, 67 (3), 2006, s. 254-256.

KAMENÍK, J. A KOL. Komerční bezpečnost. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 344 s. ISBN 978-80-7598-303-9.

KAPTEIN, M., KLAMER, H.,  WIERINGA, A. Podnikový etický kodex: příčina, obsah, implementace a účinnost. Haag: NCW, 2003.

KAPTEIN, M., SCHWARTZ, M. S. Účinnost obchodních kodexů: kritické přezkoumání stávajících studií a vývoj integrovaného výzkumného modelu. Journal of Business Ethics, 77, 2008, s. 111-127.

KAPTEIN,M., WEMPE, J. Vyvážená společnost: teorie podnikové integrity. Oxford: Oxford University Press, 2002.

KOL. AUTORŮ. Dejiny filozofie. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2021. ISBN 978-80-10-01391-3.

KOL. AUTORŮ. Kniha filozofie. Praha: Universum, 2020. ISBN 978-80-242-3912-5.

MACHÁČEK, I. Zaměstnanecké benefity a daně. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 264 s. ISBN 978-80-7598-362-6.

Malé a střední podniky [online]. EU: Evropská komise, 2022 [cit. 2022-12-19]. Dostupné z: https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes_en

MESSIKOMER, C.  CIRKA, C. Konstruování etického kodexu: experimentální případ národní profesní organizace. Journal of Business Ethics, 95, 2010, s. 55-71.

MCKEIVER, C., GADENNE, D. Systémy environmentálního řízení v malých a středních podnicích. International Small Business Journal, 23, (5), 2005, s. 513-517.

MCKINNEY, J. A., EMERSON, T. L.,  NEUBERT, M, J. Vliv etických kodexů na etické vnímání jednání vůči zainteresovaným stranám. Journal of Business Ethics, 97, 2010, s. 505-516.

MCWILLIAMS, A., SIEGEL, D. Společenská odpovědnost firem: A theory of the form perspective. Academy of Management Review, 26, (1), 2001, s. 117-127.

MCWILLIAMS, A., SIEGEL, D., WRIGHT, P. M. Společenská odpovědnost podniků: strategické důsledky. Journal of Management Studies, 43 (1): 2006, s. 11-18.

MIJATOVIC, I. S., STOKIC, D. Vliv interních a externích kodexů na praxi CSR: případ společností působících v Srbsku. Journal of Business Ethics, 94, 2010, s. 533-552.

MILLER, G., YANG, K. Handbook of research methods in public administration (2. vydání). London: CRC Publishers, 2007.

MURILLO, D.,  LOZANO, J. Malé a střední podniky a CSR: přístup k CSR jejich vlastními slovy. Journal of Business Ethics, 67 (3), 2006, s. 227-240.

NESVADBA, P. Policejní etika. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. ISBN 9788073801953.

ONDRIOVÁ, I. Etické problémy a dilemata v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-1696-6.

PARBOTEEAH, K., CHEN, H., LIN, Y., CHEN, I., LEE, A.,  CHUNG, A. Vytváření etického klimatu v organizaci: jak fungují manažerské postupy? Journal of Business Ethics, 97, 2010, s. 599-611.

PARISI, C.,  HOCKERTS, K. Manažerské myšlení a systémy řízení výkonnosti nehmotných aktiv souvisejících s CSR. Measuring Business Excellence (Emerald) 12 (2), 2008, s. 51-67.

PATER, A., VAN GILS, A. Stimulace etického rozhodování v podnikatelském kontextu: Vliv etických a profesních kodexů. European Management Journal, 21 (6), 2003, s. 762-772.

PIKNA, P. M. Vnitřní bezpečnost v právu a politice EU. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. ISBN 978-80-7380-783-2.

SEKNIČKA, P., PUTNOVÁ, A. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5545-8.

SLEED, M., DURRHEIM, K., KREIL, A., SOLOMAN, V., BAXTER, V. Účinnost metodiky vinět: A comparison of written and video vignettes in eliciting responses about date rape. South African Journal of Psychology, 32 (3), 2002, s. 21-28.

SOBCZAK, A. Jsou kodexy chování v globálních dodavatelských řetězcích skutečně dobrovolné? Od soft law regulace pracovních vztahů ke spotřebitelskému právu. Business Ethics Quarterly, 16, 2006, s. 167-184.

SOBOTKA, M. Jean Jacques Rousseau: od 'Rozpravy o původu nerovnosti' ke 'Společenské smlouvě'. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2743-4.

SOMERS, M. Etické kodexy chování a organizační kontext: studie vztahu mezi kodexy chování, chováním zaměstnanců a organizačními hodnotami. Journal of Business Ethics, 30, 2001, s. 185-195.

SPENCE, L. Společenská odpovědnost malých podniků: Vydavatelství a nakladatelství, které se zabývají sociální odpovědností podniků. Business Society, 2014.

SPENCE, L. J., RUTHERFORD, R. Malé podniky a empirické perspektivy v podnikatelské etice: editorial. Journal of Business Ethics, 47 (1), 2203, s. 1-5.

SWIFT, L., PIFF, S. Quantitative methods for business, management and finance. (3. vydání). London: Palgrave McMillan, 2010.

TENCATI, A., PERRINI, F., POGUTZ, S. Nové nástroje na podporu společensky odpovědného chování podniků. Journal of Business Ethics, 53, 2004, s. 173-190.

UBALDO, L. Obrazové dějiny filozofie. Praha: Universum, 2006. ISBN 9788024215785.

VON WELTZIEN HOIVIK, H., SHANKAR, D. Jak mohou malé a střední podniky v klastru reagovat na globální požadavky na odpovědnost podniků? Journal of Business Ethics, 101, 2011, s. 175-195.

VRIELINK, M,, VAN MONTFORT, C. Etické kodexy a kodexy praxe. Mezinárodní encyklopedie občanské společnosti, 2009, s. 492-497.

WALLIMAN, N. Váš výzkumný projekt: průvodce krok za krokem pro začínající výzkumné pracovníky (3. vydání). London: Sage Publishers, 2011.

WILEY, C. Etické normy pro profesionály v oblasti řízení lidských zdrojů: srovnávací analýza pěti hlavních kodexů. Journal of Business Ethics, 25, 2000, s. 93-114.

WILLIG, C. Zavedení kvalitativního výzkumu v psychologii. New York: McGraw Hill and Open University Press, 2009.

WINES, W. A. Sedm pilířů podnikatelské etiky: směrem ke komplexnímu rámci. Journal of Business Ethics, 79, 2008, s. 483-499.

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.