100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Podmínky ochrany osobních údajů – studium

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR)

 

Správce osobních údajů: CEMI MBA Studies s.r.o., se sídlem Mezi vodami 639/27, Modřany, 143 00 Praha 4, IČO: 24133311, sp.zn.: C 181632 vedená u Městského soudu v Praze, email: info@cemi.cz , web: www.cemi.cz (dále jen „společnost“ nebo „správce“).

 

 

PREAMBULE

 

Tyto podmínky obsahují informace o zpracování osobních údajů předaných správci v rámci uzavření smlouvy o studiu a studia. Nevztahují se na zpracování osobních údajů na základě udělení souhlasu, a nevztahují se na zpracování osobních údajů v rámci komunikace správce se zájemci o studium a ostatními osobami.

 

 

I. STUDIUM

 

1. Jako správce vašich osobních údajů odpovídáme za jejich ochranu a zavazujeme se je zpracovávat s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. Jsou-li nám předány v rámci uzavření smlouvy o studiu a studia, zpracováváme je vždy za níže uvedených podmínek.

 

2.  Účel, právní základ zpracování a doba zpracování vašich osobních údajů je následující:

 

a) účel: uzavření smlouvy o studiu a plnění smluvních či zákonných povinností souvisejících s poskytováním vzdělávacích služeb; právní základ: plnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); doba zpracování: 5 let od ukončení studia,

 

(b) evidence absolventů studia za účelem ověření absolvování a vydávání souvisejících potvrzení, vystavování duplikátů diplomů, a za účelem zjištění jejich uplatnění na trhu v souvislosti s ověřováním praktického využití vzdělání poskytovaného institutem; právní důvod: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) apod.; právní důvod: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); délka zpracování: 40 let od ukončení studia,

 

(c) účel: prezentace vzdělávacích aktivit - budování dobrého jména a pověsti institutu prostřednictvím pořizování a uveřejňování foto a video dokumentace; právní důvod: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); délka zpracování: 10 let od ukončení studia,

 

(d) účel: přímý marketing - nabízení souvisejících vzdělávacích služeb, zejména formou obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu (ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti), právní důvod: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); délka zpracování: 3 roky po ukončení studia,

 

(e) účel: archivace účetních dokladů na základě povinnosti vyplývající z účetních právních předpisů; právní titul: splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR); doba zpracování: určená příslušným právním předpisem,

 

f) účel: případné vymáhání právních nároků z uzavřené smlouvy, spory o náhrady škody, případně jiné související právní spory; právní základ: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); délka zpracování: 5 let po ukončení studia.

 

3.  Nemáte povinnost nám osobní údaje poskytnout, jedná se však o podmínku pro realizaci objednávky (uzavření smlouvy) -  zpracování budeme provádět ze smluvních důvodů.

 

4. V rámci zpracování osobních údajů můžeme předat Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům a příjemcům:

 

 • poskytovatelé softwaru – pro usnadnění provozu e-shopu a zajištění jeho technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém,   kancelářské aplikace apod.),
 • provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru - za účelem zajištění řádného provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat,
 • účetní kancelář - za účelem vedení účetní agendy a související archivace daňových dokladů,
 • daňový poradce, auditor, advokátní kancelář za účelem poradenství v souvislosti s provozem e-shopu,
 • inkasní agentury - za účelem vymáhání či inkasa pohledávek společnosti,
 • bance za účelem přijetí platby,
 • orgánům státní správy v případech stanovených právními předpisy,
 • vše podle aktuálních potřeb a v rozsahu nezbytném pro organizační a technické zajištění řádného provozu institutu.

 

5. Pro vyjádření nesouhlasu (námitky) se zpracováním vašich osobních údajů, jakož i uplatnění dalších práv, které můžete vůči nám během zpracování uplatnit, použijte tuto adresu info@cemi.cz.

 

II. VAŠE PRÁVA

 

Po dobu, kdy zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo:

 

 • požadovat po společnosti informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po společnosti vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
 • vyžádat si u společnosti přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
 • přenést vaše osobní údaje k jinému správci,
 • vznést námitku v případě zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti (viz. čl. I odst. 2 písm. c,d, a e) a čl.II odst. 2 písm. a), b),
 • odhlásit se z odběru obchodních sdělení ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 

Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: info@cemi.cz. V případě pochybností, zda-li zpracováváme vaše osobní údaje řádně - podle příslušných právních předpisů, můžete se obrátit rovněž na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Domů

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.