LLM - Korporátne právo

Doba štúdia: 12 mesiacov
Titul: MBA
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Nie
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: čeština

Obor doporučujeme pre právnikov, či už sú podnikovo, samostatne pôsobiaci, alebo zamestnanci či majitelia a partneri právnych kancelárií, ktorí si chcú ďalej prehĺbiť svoju kvalifikáciu nielen v oblasti korporátneho práva. Do tohoto oboru aktuálne prijímame prihlášky pre zahájenie v októbri 2018.

Cena štúdia tohto odboru je aktuálne 3 599 € (pôvodná cena: 4 299 €).

Vyplniť prihlášku

Hlavné prínosy odboru v praxi

 • zoznámite sa s medzinárodnou príslušnosťou súdov a reguláciou medzinárodného práva
 • osvojíte si súdne rozhodnutie po rekodifikácií súkromného práva v ČR
 • spoznáte právne pozadie personálneho managementu vo firmách
 • prehĺbite si znalosti v oblasti medzinárodných obchodných vzťahov
 • zoznámite sa s problematikou priebehu insolvenčného riadenia a úpadku
 • zorientujete sa v medzinárodnom práve súkromnom a návaznostiach  v našej praxi

Máte v hlave nápad na zlepšenie, hľadáte inšpiráciu k osobnému rastu či expanzii vašej spoločnosti? Zvoľte si ho ako tému diplomovej práce a naši lektori a profesionáli z praxe vám v rámci štúdia pomôžu s riešením. Máte k dispozícií neobmedzené množstvo konzultácií s našimi lektormi a špecialistami, ktorí sú vám celý rok k dispozícií. Strážime vaše súkromie, a preto sú všetky vypracované materiály neverejné. Ročné štúdium je rozumné z dôvodu rýchlej aplikovateľnosti výsledkov štúdia do praxe. Voľného času si vážíme, a preto je štúdium on-line bez zbytočného času stráveného na cestách.

Čo sa ešte naučíte?
Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M.

Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M.

Konateľ - Consultest s.r.o.

"Jako člověk pohybující se zejména v technické oblasti jsem si potřeboval dostudovat obor LLM a seznámit se se základními právními pojmy, protože se bohužel i v technické praxi v mnoha případech spíše dostáváme do právnické oblasti."

Ďalší absolventi odboru

Lektori odboru

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

Garant oboru
 • LLM - Korporátne právo
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment zdravotníctva
PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment verejnej správy
JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.

JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.

 • LLM - Korporátne právo
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

 • LLM - Korporátne právo
JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

 • LLM - Korporátne právo
PhDr. Ing. Josef Macas

PhDr. Ing. Josef Macas

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Manažment verejnej správy
Ing. Eva Matoušková

Ing. Eva Matoušková

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment zdravotníctva
JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

 • LLM - Korporátne právo
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment verejnej správy
 • MBA - Manažment zdravotníctva

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Corporate Governance

Corporate Governance JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu v rámci LLM štúdia je prehĺbiť znalosti študentov v oblasti corporate governance a to štúdiom relevantních historických súvislostí, deskripcií súčasného globálního stavu v oblasti akciových spoločnosti a ďalších ekonomických entít. Pozornosť bude venovaná systémom corporate governance a to ako z pohľadu ekonomického tak i právneho, potom jednotlivým atribútom tejto problematiky ako sú fiduciárne povinnosti, odmeňovanie manažérov alebo fúzie a akvizície.

Viac o predmete

Hospodářské a obchodní právo EU

Hospodářské a obchodní právo EU JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu LLM štúdia je prehĺbiť znalosti študentov v oblasti obchodného a hospodárského práva EÚ a to mimo relevantných rozsudkov Súdneho dvora EÚ a správ Európskej komisii o zaobchádzaní s vybranými smernicami a nariadeniami. Absolventi LLM kurzu získajú tiež základnú orientáciu pri práci s databázami ako je EUR-LEX, Pre-Lex a OEIL. Tento kurz takisto zoznámi študentov s rôznymi druhmi súdneho riadenia pred Súdnym dvorom EÚ, ktoré možu použiť hospodárske subjekty pri presadzovaní svojich práv. Stranou záujmu nezostanú ani mimosúdne mechanizmy riešení sporov zaštíťované či podporované Európskou úniou.

Viac o predmete

Korporátní právo

Korporátní právo JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu je prehĺbiť znalosti študentov v oblasti korporátneho práva po rekodifikácií súkromného práva, ako aj zákonu č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníku a zákonu č. 90/2012 Sb., zákonu o obchodných korporáciach. V strede záujmu a pozornosti budú taktiež zmeny novej právnej úpravy oproti predchádzajúcej právnej úprave, rovnako i zhodnotenie vybraných súdnych rozhodnutí, hlavne Najvyššieho súdu Českej republiky, z hľadiska, či zostávajú aj naďalej relevantné, alebo či sa dá o nich zákonodarne odchýliť. Stranou nezostane ani európsky rozmer korporátneho práva. Reflektovaná bude rovnako aj úprava kapitálových spoločností.

Viac o predmete

Manažerská kultura a etika, obchodní etiketa, marketing

Manažerská kultura a etika, obchodní etiketa, marketing Ing. Eva Matoušková Sylabus predmetu

Cieľom predmetu v rámci MBA štúdia je poskytnúť základné informácie k oborom, ktorých vybrané temy možu prispieť k úspech kancelárie či organizácie. Poslucháči získajú informácie o vhodnej typológií organizačnej kultúry. Budú zoznámení s odlišnosťami v obchodných jednaniach i spoločenských zvyklostiach rôznych národností. Tri kapitoly budú venované základom z marketingu – najviac sa zameriame na obsah marketingového mixu, analýzu trhu a konkurencie. Veľmi prínosná bude iste i časť venovaná možnostiam využitia tradičních foriem marketingu v porovnaní s použitím moderných nástrojov marketingovej komunikácie. Rovnako Vás zoznámime s obsahom etického riadenia firmy a s výhodami etického správania. Poskytneme vám i návod ako zostaviť etický kódex.

Viac o predmete

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu LLM štúdia „Medzinárodné právo súkromné“ je prehĺbenie orientácie a znalostí v špecializovanom právnom odvetví, kterého význam v dobe globalizácie a migrácie obyvateľstva vzrastá a ktorého aplikácií sa dnes v právnej praxi len sťažka dá vyhnúť. Študenti sa podrobne zoznámia s najvýznamnejšími pojmami, inštitútmi a recentným vývojom medzinárodného práva súkromného, ktorého neoddeliteľnou súčasťou v súčasnej dobe je i medzinárodné civilné procesné právo. Dôraz bude kladený rovnako na zmeny, ktoré prináša vnútroštátna právna úprava medzinárodného práva súkromného, zákon č. 91/2012 Sb., o medzinárodnom práve súkromnom, prijatá v rámci kodifikácie českého súkromného práva.

Viac o predmete

Študijný plán 2. semestr

Evropské mezinárodní právo soukromé

Evropské mezinárodní právo soukromé JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom tohoto predmetu LLm štúdia je prehĺbiť znalosti študentov v oblasti európskeho medzinárodneho práva súkromného, ktorého kľúčovou oblasťou je Brusel I, upravujúce medzinárodnú príslušnosť súdov a nariadenia Rím I a Rím II, regulujúce rozhodné práva pre zmluvné a mimozmluvné závazky. V strede pozornosti LLM kurzu bude schválená revízia nariadenia Brusel I, označovaná ako Brusel la. Súčasťou výkladu bude taktiež analýza vybraných rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie, týkajúcich sa aplikácie nariadení Brusel I, vrátane predbežných otázok, ktorými české súdy obohatili európsku judikatúru v skúmanej oblasti.

Viac o predmete

Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku

Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová Sylabus predmetu

Seminár poskytne účastníkom informácie o problematike insolvenčného práva, priebehu insolvenčného riadenia a riešenia úpadku konkurzom, oddlžením a reorganizáciou. Na seminári budú preberané povinnosti dlžníka v úpadku, postup pri uplatňovaní pohľadávok v insolvenčnom riadení či dopady insolvenčného riadenia na tretie osoby.

Viac o predmete

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus predmetu

Predmet zahrňuje problematiku duševnej hygieny, sebariadenia a efektívneho životného štýlu. Stavia na aplikovaných psychologických poznatkoch a poznatkoch ďalších vied o človeku a spoločnosti. Umožňuje absolventom cielene poznať svoje predpoklady a možnosti, ako i spôsoby, ako zvládnuť samého seba - svoje osobné, študijné, pracovné a partnerské problémy. Ďalej , ako cielene ovládnuť postupy efektívneho sebariadenia a nájdenia žiaduceho work-life balance. Cieľom predmetu je aj optimalizácia uplatnenia absolventov v živote a v manažmente na základe účinného riadenia samého seba, ako nevyhnutného základu pre riadenie iných, a súčasného zvládnutia efektívneho zakotvenia a aktívneho životného štýlu. 

 

Viac o predmete

Personální management pro právníky

Personální management pro právníky JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus predmetu

Cieľom študijného modulu je úspešné zvládnutie vybraných tém personálneho manažmentu a právnej podpory tejto oblasti. Zvláštna pozornosť je venovaná úzkému prepojeniu otázky personálneho manažmentu s príslušnou legislatívou. Predovšetkým zákonitostiam vzniku personálneho manažmentu, motivácií ľudí v pracovnom procese, hodnotenie personálu, základným princípom získavania, výberu a hodnotenia pracovníkov, ich rozvoju a odmeňovaniu.

Viac o predmete

Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů

Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu „Právo medzinárodného obchodu a riešenie sporov“ je jednak prehĺbenie vedomostí vo vybraných oblastiach medzinárodných obchodných vzťahov a zoznámenie sa s relevantními právnymi predpismi, vrátane neštátnych prostriedkov úpravy medzinárodného obchodu, s dôrazom na zmeny v súvislosti s rekodifikáciou českého súkromného práva a jednak priblíženie súčasných foriem riešenia sporov s medzinárodným prvkom ako v riadení před súdmi, tak mimosúdne, predovšetkým moderných spôsobov alternatívneho riešenia sporov (ADR), akými sú mimi tradičné arbitráže, v súčasnej dobe napríklad mediácie alebo collaborative law.

Viac o predmete

Na stiahnutie

Lektori
PDF, 320,3 KB
Kompletné sylaby
PDF, 889,6 KB
Študijný plan
PDF, 180,3 KB
Harmonogram
PDF, 244,1 KB
Brožúra
PDF, 2 319,3 KB
 E-book zdarma - Jak být lepším manažerem 

E-book zdarma!

10 TIPŮ, JAK BÝT LEPŠÍM MANAŽEREM

Nevyhovuje Vám skladba studia? Sestavte si vlastní v našem unikátním programu MBA Flexi!

Chci si sestavit svůj MBA program
Chcem vedieť viac

Chcem vedieť viac

Máte otázku ku štúdiu alebo si chcete nechať zasielať naše newslettery? Zanechajte nám na seba telefón či e-mail a my vás radi kontaktujeme.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení, z ich odberu je možné sa kedykoľvek odhlásiť.
frame-scrollup