LLM - Korporátne právo

Doba štúdia: 12 mesiacov
Titul: LLM
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Nie
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: čeština

Obor doporučujeme pre právnikov, či už sú podnikovo, samostatne pôsobiaci, alebo zamestnanci či majitelia a partneri právnych kancelárií, ktorí si chcú ďalej prehĺbiť svoju kvalifikáciu nielen v oblasti korporátneho práva.

Prihláste sa do 30. 6. 2019 a študujte od októbra 2019.

Prihlásenie ku štúdiu na CEMI je rýchle, ľahké a ZDARMA.

Vyplniť prihlášku

Hlavné prínosy odboru v praxi

 • zoznámite sa s medzinárodnou príslušnosťou súdov a reguláciou medzinárodného práva
 • osvojíte si súdne rozhodnutie po rekodifikácií súkromného práva v ČR
 • spoznáte právne pozadie personálneho managementu vo firmách
 • prehĺbite si znalosti v oblasti medzinárodných obchodných vzťahov
 • zoznámite sa s problematikou priebehu insolvenčného riadenia a úpadku
 • zorientujete sa v medzinárodnom práve súkromnom a návaznostiach  v našej praxi

Máte v hlave nápad na zlepšenie, hľadáte inšpiráciu k osobnému rastu či expanzii vašej spoločnosti? Zvoľte si ho ako tému diplomovej práce a naši lektori a profesionáli z praxe vám v rámci štúdia pomôžu s riešením. Máte k dispozícií neobmedzené množstvo konzultácií s našimi lektormi a špecialistami, ktorí sú vám celý rok k dispozícií. Strážime vaše súkromie, a preto sú všetky vypracované materiály neverejné. Ročné štúdium je rozumné z dôvodu rýchlej aplikovateľnosti výsledkov štúdia do praxe. Voľného času si vážíme, a preto je štúdium on-line bez zbytočného času stráveného na cestách.

Čo sa ešte naučíte?
Hodnotenie absolventov
Hodnocení 4.7/5
Hodnotilo 31 uživatelů
Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M.

Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M.

Konateľ - Consultest s.r.o.

„Institut jsem si vybral z důvodu, že jsem zde absolvoval již jiný program. Musím ocenit přirozenost a ochotu všech lidí v týmu, protože člověk se vrací nejenom za poznáním, ale i prostředím, které tady je."

Ďalší absolventi odboru
>
Jitka Šmilo, LL.M.

Jitka Šmilo, LL.M.

Vedúci právneho oddelenia - Centrum preventivní medicíny s. r. o.

„Lektoři jsou velice fundovaní, vzdělaní a empatičtí lidé, kteří rozumí své práci. Online systém výuky je velice dobře propracovaný i uživatelé, kteří nejsou příliš zběhlí, si ho snadno osvojí."

Ďalší absolventi odboru
>
JUDr. Maroš Vince, LL.M.

JUDr. Maroš Vince, LL.M.

Hlavný štátny radca na Ministerstve financií SR

„Štúdium na CEMI som si zvolil kvôli tomu, aby som si mohol rozšíriť svoj obzor, ale nielen z teoretického povedomia, ale hlavne z praktického.“

Ďalší absolventi odboru
>
JUDr. Miroslav Michálek, LL.M.

JUDr. Miroslav Michálek, LL.M.

Notár - Notársky úrad

„Novela obchodního zákoníku nahrála tomu, že bych stejně studovanou problematiku musel připravovat a musel jsem se ji pro své povolání učit, takže se mi podařilo spojit příjemné s užitečným.“

Ďalší absolventi odboru
>
JUDr. PhDr. Marek Tóth, LL.M.

JUDr. PhDr. Marek Tóth, LL.M.

Právnik/manažér

„Určite som ziskal oveľa väčší rozhľad a širší obzor na celú problematiku Corporate Law."

Ďalší absolventi odboru
>
Matúš Tanko, LL.M., MBA

Matúš Tanko, LL.M., MBA

Majiteľ strojárskej firmy

„V diplomovej práci som sa venoval problematike svojej firmy a vďaka konzultáciám s lektormi a úspešnom naplnení cieľa diplomovej práce som mohol nadobudnuté poznatky preniesť do praxe a vynaložené prostriedky do štúdia sa mi už niekoľkokrát vrátili."

Ďalší absolventi odboru
>
Mgr. et Mgr. Pavlína Zímová, LL.M.

Mgr. et Mgr. Pavlína Zímová, LL.M.

Podnikový právník - DL Centrum s. r. o.

„Pozitivně bych ohodnotila moderní formu výuky a možnost pracovat s e-learningovým systémem. Skladba předmětů v oboru byla dle mého názoru kompaktní a zaměřená na využití v praxi."

Ďalší absolventi odboru
>
MUDr. Bc. Patrik Palacka, PhD. MPH, MBA, LLM

MUDr. Bc. Patrik Palacka, PhD. MPH, MBA, LLM

Primár - Národný onkologický ústav

„Prínosom do mojej praxe je predovšetkým diplomová práca. Mimoriadne pozitívne hodnotím skutočnosť, že tému diplomovej práce sme si mohli zvoliť sami. Po mojej ročnej skúsenosti so štúdiom LL.M. na CEMI, jednoznačne môžem toto štúdium odporučiť.“

Ďalší absolventi odboru
>
Petr Bahník, MBA, LL.M.

Petr Bahník, MBA, LL.M.

Manažér - NOVY, s. r. o.

„Byl jsem velice spokojen s přístupem pedagogů, s obsahem učiva a velice příjemně mě překvapil i přístup ze strany studijního oddělení.“

Ďalší absolventi odboru
>

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Corporate Governance

Corporate Governance JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu v rámci LLM štúdia je prehĺbiť znalosti študentov v oblasti corporate governance a to štúdiom relevantních historických súvislostí, deskripcií súčasného globálního stavu v oblasti akciových spoločnosti a ďalších ekonomických entít. Pozornosť bude venovaná systémom corporate governance a to ako z pohľadu ekonomického tak i právneho, potom jednotlivým atribútom tejto problematiky ako sú fiduciárne povinnosti, odmeňovanie manažérov alebo fúzie a akvizície.

Viac o predmete

Hospodárske a obchodné právo EÚ

Hospodárske a obchodné právo EÚ Doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu LLM štúdia je prehĺbiť znalosti študentov v oblasti obchodného a hospodárského práva EÚ a to mimo relevantných rozsudkov Súdneho dvora EÚ a správ Európskej komisii o zaobchádzaní s vybranými smernicami a nariadeniami. Absolventi LLM kurzu získajú tiež základnú orientáciu pri práci s databázami ako je EUR-LEX, Pre-Lex a OEIL. Tento kurz takisto zoznámi študentov s rôznymi druhmi súdneho riadenia pred Súdnym dvorom EÚ, ktoré možu použiť hospodárske subjekty pri presadzovaní svojich práv. Stranou záujmu nezostanú ani mimosúdne mechanizmy riešení sporov zaštíťované či podporované Európskou úniou.

Viac o predmete

Korporátne právo

Korporátne právo JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu je prehĺbiť znalosti študentov v oblasti korporátneho práva po rekodifikácií súkromného práva, ako aj zákonu č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníku a zákonu č. 90/2012 Sb., zákonu o obchodných korporáciach. V strede záujmu a pozornosti budú taktiež zmeny novej právnej úpravy oproti predchádzajúcej právnej úprave, rovnako i zhodnotenie vybraných súdnych rozhodnutí, hlavne Najvyššieho súdu Českej republiky, z hľadiska, či zostávajú aj naďalej relevantné, alebo či sa dá o nich zákonodarne odchýliť. Stranou nezostane ani európsky rozmer korporátneho práva. Reflektovaná bude rovnako aj úprava kapitálových spoločností.

Viac o predmete

Manažérska kultúra a etika, obchodná etiketa, marketing

Manažérska kultúra a etika, obchodná etiketa, marketing Ing. Eva Matoušková Sylabus predmetu

Cieľom predmetu v rámci MBA štúdia je poskytnúť základné informácie k oborom, ktorých vybrané temy možu prispieť k úspech kancelárie či organizácie. Poslucháči získajú informácie o vhodnej typológií organizačnej kultúry. Budú zoznámení s odlišnosťami v obchodných jednaniach i spoločenských zvyklostiach rôznych národností. Tri kapitoly budú venované základom z marketingu – najviac sa zameriame na obsah marketingového mixu, analýzu trhu a konkurencie. Veľmi prínosná bude iste i časť venovaná možnostiam využitia tradičních foriem marketingu v porovnaní s použitím moderných nástrojov marketingovej komunikácie. Rovnako Vás zoznámime s obsahom etického riadenia firmy a s výhodami etického správania. Poskytneme vám i návod ako zostaviť etický kódex.

Viac o predmete

Medzinárodné právo súkromné

Medzinárodné právo súkromné doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu LLM štúdia „Medzinárodné právo súkromné“ je prehĺbenie orientácie a znalostí v špecializovanom právnom odvetví, kterého význam v dobe globalizácie a migrácie obyvateľstva vzrastá a ktorého aplikácií sa dnes v právnej praxi len sťažka dá vyhnúť. Študenti sa podrobne zoznámia s najvýznamnejšími pojmami, inštitútmi a recentným vývojom medzinárodného práva súkromného, ktorého neoddeliteľnou súčasťou v súčasnej dobe je i medzinárodné civilné procesné právo. Dôraz bude kladený rovnako na zmeny, ktoré prináša vnútroštátna právna úprava medzinárodného práva súkromného, zákon č. 91/2012 Sb., o medzinárodnom práve súkromnom, prijatá v rámci kodifikácie českého súkromného práva.

Viac o predmete

Študijný plán 2. semestr

Európske medzinárodné právo súkromné

Európske medzinárodné právo súkromné Doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom tohoto predmetu LLm štúdia je prehĺbiť znalosti študentov v oblasti európskeho medzinárodneho práva súkromného, ktorého kľúčovou oblasťou je Brusel I, upravujúce medzinárodnú príslušnosť súdov a nariadenia Rím I a Rím II, regulujúce rozhodné práva pre zmluvné a mimozmluvné závazky. V strede pozornosti LLM kurzu bude schválená revízia nariadenia Brusel I, označovaná ako Brusel la. Súčasťou výkladu bude taktiež analýza vybraných rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie, týkajúcich sa aplikácie nariadení Brusel I, vrátane predbežných otázok, ktorými české súdy obohatili európsku judikatúru v skúmanej oblasti.

Viac o predmete

Insolvenčné právo a možnosti riešenia úpadku

Insolvenčné právo a možnosti riešenia úpadku PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová Sylabus predmetu

Seminár poskytne účastníkom informácie o problematike insolvenčného práva, priebehu insolvenčného riadenia a riešenia úpadku konkurzom, oddlžením a reorganizáciou. Na seminári budú preberané povinnosti dlžníka v úpadku, postup pri uplatňovaní pohľadávok v insolvenčnom riadení či dopady insolvenčného riadenia na tretie osoby.

Viac o predmete

Manažment osobného rozvoja

Manažment osobného rozvoja Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus predmetu

Predmet zahrňuje problematiku duševnej hygieny, sebariadenia a efektívneho životného štýlu. Stavia na aplikovaných psychologických poznatkoch a poznatkoch ďalších vied o človeku a spoločnosti. Umožňuje absolventom cielene poznať svoje predpoklady a možnosti, ako i spôsoby, ako zvládnuť samého seba - svoje osobné, študijné, pracovné a partnerské problémy. Ďalej , ako cielene ovládnuť postupy efektívneho sebariadenia a nájdenia žiaduceho work-life balance. Cieľom predmetu je aj optimalizácia uplatnenia absolventov v živote a v manažmente na základe účinného riadenia samého seba, ako nevyhnutného základu pre riadenie iných, a súčasného zvládnutia efektívneho zakotvenia a aktívneho životného štýlu. 

 

Viac o predmete

Personální management pro právníky

Personální management pro právníky JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus predmetu

Cieľom študijného modulu je úspešné zvládnutie vybraných tém personálneho manažmentu a právnej podpory tejto oblasti. Zvláštna pozornosť je venovaná úzkému prepojeniu otázky personálneho manažmentu s príslušnou legislatívou. Predovšetkým zákonitostiam vzniku personálneho manažmentu, motivácií ľudí v pracovnom procese, hodnotenie personálu, základným princípom získavania, výberu a hodnotenia pracovníkov, ich rozvoju a odmeňovaniu.

Viac o predmete

Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů

Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu „Právo medzinárodného obchodu a riešenie sporov“ je jednak prehĺbenie vedomostí vo vybraných oblastiach medzinárodných obchodných vzťahov a zoznámenie sa s relevantními právnymi predpismi, vrátane neštátnych prostriedkov úpravy medzinárodného obchodu, s dôrazom na zmeny v súvislosti s rekodifikáciou českého súkromného práva a jednak priblíženie súčasných foriem riešenia sporov s medzinárodným prvkom ako v riadení před súdmi, tak mimosúdne, predovšetkým moderných spôsobov alternatívneho riešenia sporov (ADR), akými sú mimi tradičné arbitráže, v súčasnej dobe napríklad mediácie alebo collaborative law.

Viac o predmete

Lektori odboru

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

Garant oboru
 • LLM - Korporátne právo
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment verejnej správy
 • MBA - Manažment zdravotníctva
PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment verejnej správy
JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.

JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.

 • LLM - Korporátne právo
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

 • LLM - Korporátne právo
Doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

Doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

 • LLM - Korporátne právo
PhDr. Ing. Josef Macas

PhDr. Ing. Josef Macas

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Manažment verejnej správy
Ing. Eva Matoušková

Ing. Eva Matoušková

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment zdravotníctva
doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

 • LLM - Korporátne právo
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment verejnej správy
 • MBA - Manažment zdravotníctva

Nevyhovuje Vám skladba studia? Sestavte si vlastní v našem unikátním programu MBA Flexi!

Chci si sestavit svůj MBA program

Na stiahnutie

Lektori
PDF, 515,3 KB
Kompletné sylaby
PDF, 1 072,7 KB
Študijní plán
PDF, 262,8 KB
Brožúra
PDF, 3 307,7 KB
Harmonogram
PDF, 510,0 KB
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup