Personální management

Personální management
Personální management

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Personální management

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Cílem předmětu „Personální management“ je úspěšné zvládnutí vybraných institutů personálního managementu. Jeho studiem proto získáte možnost seznámit se s personálním managementem - jako jedním z rozhodujících prvků úspěšného plnění cílů organizace či podniku – jakož i se zákonitostmi jeho vzniku. Naučíte se chápat rozhodující význam motivace, probíhající v pracovním procesu. Dokážete rozlišovat a také ovládat jednotlivé způsoby a možnosti získávání a výběru pracovníků. Zvládnete rovněž existující možnosti a způsoby hodnocení jednotlivých pracovníků. Pochopíte rovněž nezastupitelnou roli a význam personálního rozvoje pro samotnou úspěšnost daného podniku. Protože zvláštní pozornost a možnosti konzultace budou věnována především Vašemu zvládnutí problematiky otázek motivace lidí v pracovním procesu, základním principům získávání, výběru a hodnocení personálu, jejich rozvoji a odměňování, získáte tím větší význam pro vaši organizaci a tím i silnější pozici na trhu práce.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Personální management
Oblast 2 - Motivace v pracovním procesu
Oblast 3 - Náborová činnost
Oblast 4 - Hodnocení a odměňování
Oblast 5 - Personální rozvoj
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1.  Uplatňování personálního managementu ve vaší organizaci.
2.  Možnosti motivace v pracovním procesu a jejich způsoby uplatňované ve vaší organizaci.
3.  Nejčastěji využívané metody získávání a výběr pracovníků ve vašem podniku.
4.  Způsoby hodnocení a odměňování pracovníků ve vaší organizaci.
5. Význam a formy personálního rozvoje pro vaši organizaci.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

ŠIKÝŘ, Martin. Personalistika pro manažery a personalisty. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2016. Manažer. ISBN 978-80-247-5870-1. (Online ZDE)

ŠIKÝŘ, Martin. Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2014. Manažer. ISBN 978-80-247-5212-9. (Online ZDE)

 
KOUBEK, Josef. Personální práce v malých a středních firmách. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. Management (Grada). ISBN 978-80-247-3823-9.  (Online ZDE)
WAGNEROVÁ, Irena. Hodnocení a řízení výkonnosti. Praha: Grada, 2008. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-2361-7. (Online ZDE)
BĚLOHLÁVEK, František. Jak vybrat správného člověka na správné místo: úspěšný personální výběr. Praha: Grada, 2016. Manažer. ISBN 978-80-247-5768-1. (Online  ZDE)
TRACY, Brian. Zaměstnejte ty nejlepší lidi a udržte si je: 21 jednoduchých, osvědčených a ihned použitelných technik. Přeložil Jiří ZBOŘIL. Praha: Synergie, [2015]. ISBN 978-80-7370-433-9. (Online
 ZDE
)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
KASPER, H.,  MAYRHOFER, W. Personální management. Řízení - organizace. Praha: LINDE nakladatelství s.r.o., 2005, ISBN 80-86131-57-2.
URBAN, J. Management lidských zdrojů. Praha: Ústav práva a právní vědy, o.p.s. 2013, ISBN 978-80-905247-4-3.
KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Druhé vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, ISBN 80-7179-453-8.
NAKONEČNÝ, M. Motivace lidského chování. Praha: ACADEMIA, 1996, ISBN 80-200-0592-7.
DEIBLOVÁ, M. Motivace jako nástroj řízení. Praha: LINDE nakladatelství s.r.o., ISBN 80-902105-8-9
KOLMAN, L. Výběr zaměstnanců.  Praha: LINDE nakladatelství s.r.o., ISBN 80-86131-57-2.
MAKOVSKÝ, P. Analýza nabídky manažerského vzdělávání v České republice. Vzdělávání dospělých. Příležitosti a úskalí v globalizovaném světě. Praha: EDUCA SERVICE, 2013, ISBN 978-80-87306-12-3.
MUŽÍK, J. Evropská unie a podpora dalšího profesního vzdělávání. Trendy a možnosti rozvoje dalšího vzdělávání dospělých v kontextu sjednocující se Evropy. Praha: Česká andragogická společnost, 2010, ISBN 978-80-87306-06-2.
MUŽÍK, J. Mýty, polopravdy a nepravdy kolem vzdělávání a dalšího vzdělávání. Vzdělávání dospělých. Příležitosti a úskalí v globalizovaném světě, Praha: EDUCA SERVICE, 2013, ISBN 978-80-87306-12-3.
KOLMAN, L. Výcvik zaměstnanců.  Praha: LINDE nakladatelství s.r.o., ISBN 80-86131-92-9.

Zákony:

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění.

Zákon č. 311/2001 Z.z., zákonník práce, aktuálne znenie.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
Personalistika a řízení lidských zdrojů (Human Resources Management) : https://managementmania.com/cs/personalistika-a-lidske-zdroje
Audit personálních a manažerských rizik organizace : https://www.praceamzda.cz/kategorie/personalni-management
Outsourcing personálních personálních služeb : https://www.youtube.com/watch?v=XfTp3gKX9f0
Jak se dnes hledá práce a zaměstnanci na LinkedInu? : https://www.youtube.com/watch?v=8DApMvCWix0
Jak by měla vypadat zdravá firma? : https://www.youtube.com/watch?v=NV0E4w3VcU0
Jak maximálně vytěžit pracovní potenciál lidí : https://www.youtube.com/watch?v=ChbD7XuxXu0
The best of Zákoník práce : https://www.youtube.com/watch?v=S59e-MmGfZQ

 

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia