100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 99.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem

Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem
Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem

Ing. Eva Matoušková
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studium předmětu umožní studentům seznámit se se základními pojmy souvisejícími s manažerskou kulturou. Budou jim představeny nejdůležitější prvky a jejich zdroje. Objasníme vzájemnou souvislost manažerské kultury se strategií firmy a vliv organizační kultury na výkonnost organizace. Doporučíme, jak byste měli postupovat při vytváření či změně firemní kultury. Významné místo bude věnováno typologii firemní kultury ve vztahu k organizační struktuře, k prostředí, k fázi vývoje a k různým kulturám.

V části věnované manažerské etice bude vysvětlen vztah morálky a etiky, vysvětlíme obsah etiky v podnikání a podstatu etického řízení. Uvedeme příklad aplikace manažerské etiky do praxe. Seznámíme s vývojem, významem a procesem tvorby etického kodexu. Ukážeme, co by měl obsahovat a jak ho správně vytvořit.

V závěrečné části se budeme věnovat tématu společenská odpovědnost firem (SOF resp. CSR). Zmíníme historický vývoj a změny v chápání obsahu SOF. Budeme charakterizovat klíčové oblasti – základní pilíře. Budeme Vás informovat i o různých přístupech k problematice SOF (CSR). Objasníme výhody, které CSR přináší, ale ozřejmíme i kritický pohled na tento v současnosti často skloňovaný módní pojem a  diskutovanou problematiku.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Kultura – pojem, obsah, druhy, Manažerská kultura – definice, obsah, síla, zdroje, prvky (Scheinův model)
Oblast 2 - Vztah organizační kultury a strategie, Vliv organizační kultury na výkonnost organizace
Oblast 3 - Typologie manažerské kultury – ve vztahu k organizační struktuře, k vlivu prostředí (oboru), ve vztahu k fázi vývoje organizace, ve vztahu k různým kulturám
Oblast 4 - Utváření žádoucí organizační kultury – postup, typy změn, rizika, implementace, vyhodnocení změny
Oblast 5 - Manažerská etiketa - vztah morálky a etiky, etiketa v podnikání, aplikace manažerské etiky do praxe, etické řízení, etický leadership
Oblast 6 - Etický kodex (nástroj manažerské etiky) - vývoj, význam, tvorba a náležitosti
Oblast 7 - Společenská odpovědnost firem – historický vývoj, definice pojmu, klíčové oblasti, výhody zavedení, přístupy k SOF (CSR), praktické aplikace SOF
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Popište současnou manažerskou kulturu ve Vaší organizaci a předložte návrhy na zlepšení..
2. Do jaké míry je v korelaci manažerská kultura a strategie Vaší firmy? Jaké navrhujete změny?
3. Charakterizujte manažerskou kulturu Vaší organizace podle typologií uvedených ve studijním materiálu. Domníváte se, že je tato firma pro vás vhodná a že dostatečně oceňuje vaše kvality a umožňuje Vám dostatečně osobní rozvoj?
4. Došlo ve Vaší organizaci v poslední době k nějakým změnám v organizaci? Jaký to mělo dopad na utváření či změnu organizační kultury. Jak byla změna probíhala a jak byla přijata zaměstnanci?
5. Jak hodnotíte řízení ve Vaší organizace z hlediska dodržování etických zásad? Kde spatřujete největší problémy, jaké navrhujete změny?
6. Máte ve Vaší organizaci etický kodex? Jak vznikal? Co je jeho obsahem? Jak je přijímán zaměstnanci, ale i dalšími zúčastněnými stranami např. obchodními partnery apod.?
7. Chová se vaše organizace společensky odpovědně? Uveďte konkrétní příklady, příp. předložte návrhy na zlepšení.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

CEJTHAMR, Václav a Jiří DĚDINA. Management a organizační chování. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, c2010. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3348-7. (Online ZDE)

KAŠPAROVÁ, Klára a Vilém KUNZ. Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování. Praha: Grada, 2013. Management (Grada). ISBN 978-80-247-4480-3. (Online ZDE)

 

LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, 2010. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2951-0. (Online ZDE)

PAVLÍK, Marek a Martin BĚLČÍK. Společenská odpovědnost organizace: CSR v praxi a jak s ním dál. Praha: Grada, 2010. Management (Grada). ISBN 978-80-247-3157-5.  (Online ZDE)

SEKNIČKA, Pavel a Anna PUTNOVÁ. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5545-8. (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

HAVLÍČEK, Karel. Management & controlling: malé a střední firmy. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. Eupress. ISBN 978-80-7408-056-2.

BLAŽEK, Ladislav a Alena ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ. Nadnárodní společnosti v České republice: vývojové trendy, organizace a řízení, kultura a odpovědnost. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-478-0. 

ČERNOHORSKÁ, Lenka a Anna PUTNOVÁ. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit?. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. ISBN 978-80-7204-806-9.

DYTRT, Zdeněk. Manažerská etika v otázkách a odpovědích: jde morálka a úspěch v byznysu dohromady?. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3344-6.

HAJEROVÁ MŰLLEROVÁ, Lenka a Zdeněk ŠIMEK. Podniková kultura. 2., aktualiz. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2012. ISBN 978-80-86730-84-4.

KACETL, Jaroslav. Obchodní a podnikatelská etika. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-80-7435-095-5.
PÍCHA, Kamil. Společenská odpovědnost podniku v aktuálních trendech a souvislostech. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. Ekonomie studium. ISBN 978-808-7197-554.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.