MBA - Verejná správa

Tento obor ocenia predovšetkým starostovia, primátori a tajomníci miest či obcí. Využijú ho však i podnikatelia a zamestnanci firiem pôsobiacich vo verejnej správe, prípadne štátni úradníci, vedúci oborov v štátnej správe i pracovníci obcí s prenesenou pôsobnosťou. Obor je vyučovaný v českom jazyku. Cena už od 360,- EUR za mesiac.

Do kurzov začatých v októbri 2017 môžete posielať prihlášky už len 6 dnů.

Prihláška

Hlavné prínosy odboru v praxi

 • osvojíte si zásady krízovej komunikácie dôležitej hlavne v dnešnej dobe
 • budete úspešnejší pri tvorbe projektov financovaných EU
 • osvojíte si techniky risk-managementu vo verejnej správe
 • zostavíte plán rozvoja regiónu a regionálnej politiky
 • zorientujete se v systéme práva EU a jeho vzťahu k českej legislatíve
 • vďaka moderným konceptom riadenia maximalizujete výkonnosť vašeho úradu

Máte v hlave námet ku zlepšeniu, hľadáte inšpiráciu k osobnému rastu či expanzii vašej spoločnosti? Zvoľte si ho ako tému diplomovej práce a naši lektori a profesionáli z praxe vám v rámci štúdia s riešením pomôžu. Máte k dispozícii neobmedzené množstvo konzultácií s našimi lektormi a špecialistami, ktorí sú vám celý rok k dispozícií. Strážime vaše súkromie, a preto sú všetky vypracované materiály neverejné. Ročné štúdium je rozumné z dôvodu rýchlej aplikovateľnosti výsledkov štúdia do praxe. Voľného času si vážíme, a preto je štúdium on-line bez zbytočného času stráveného na cestách.

Čo sa ešte naučíte?
Bc. Petr Maule, MBA

Bc. Petr Maule, MBA

Poradca pre právne informácie - nezisková organizácia Bílý kruh bezpečí

"Díky studiu jsem přemýšlel o věcech, které nastaly až za 2 roky, konkrétně ohledně voleb do zastupitelstva obce. Měl jsem již vypracovanou SWOT analýzu pro obec a v předvolebních slibech jsem si nemusel vymýšlet, ale pracoval jsem se skutečnými fakty."

Ďalší absolventi odboru

Lektori odboru

Ing. Jana Krbová, Ph.D.

Ing. Jana Krbová, Ph.D.

Garant oboru
 • MBA - Verejná správa
PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Verejná správa
PhDr. Ing. Josef Macas

PhDr. Ing. Josef Macas

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Verejná správa
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

 • MBA - Verejná správa
Ing. Jiří Matoušek

Ing. Jiří Matoušek

 • MBA - Global Business Leadership
 • MBA - Marketing Management and International Business
 • MBA - Verejná správa
Ing. Markéta Novotná

Ing. Markéta Novotná

 • MBA - Verejná správa
Ing. Stanislav Pimek

Ing. Stanislav Pimek

 • MBA - Verejná správa
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment zdravotníctva
 • MBA - Verejná správa

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Informační systémy veřejné správy

Informační systémy veřejné správy Ing. Stanislav Pimek Sylabus predmetu

Študent získa prehľad o problematike informačných systémov vo verejnej správe s dôrazom na informačné systémy miest a obcí. Zoznámi sa s informačnými technológiami využívanými vo verejnej správe. Pozná postupy, ktoré vyžaduje reformovaná verejná správa a ktoré podporujú proces informatizácie verejnej správy. Porozumie legislatívnym, technologickým a organizačným aspektom budovania informačných systémov vo verejnej správe a dozvie sa o posledných trendoch vo vývoji informačných systémov.

Více o předmětu

Krizová komunikace ve veřejné správě

Krizová komunikace ve veřejné správě Ing. Jiří Matoušek Sylabus predmetu

Cieľom tohoto predmetu v rámci MBA štúdia je poskytnúť informácie o dôležitej ale často podceňovanej oblasti komunikácie vo verejnej správe – o komunikácií krízovej. A to nielen v situácií, kedy kríza nastane, ale tiež vo fázi prevencie krízových situácií a následnej analýzy, kedy hlavným cieľom je minimalizovať riziko vzniku krízy v budúcnosti. Predmet sa zaoberá nevyhnutnou teóriou, tj. definíciou pojmov a vymedzením legislatívneho rámca v oblasti krízového riadenia a riešenia kríz vo verejnej správe ČR a SR. Dôležitou súčasťou predmetu je tiež praktická časť, ktorá popisuje možné typy kríz, metódy ich prevencie a konkrétne príklady riešenia krízových situácií. Samostatnú kapitolu predstavuje krízová komunikácia s médiami ako špecifická súčasť PR v rámci verejnej správy.

Více o předmětu

Management ve veřejné správě

Management ve veřejné správě Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus predmetu

Predmet je v rámci MBA štúdia zameraný na základné teoretické východiská fungovania verejnej správy, príčiny a podstatu reforiem verejnej správy, na jednotlivé subsystémy manažmentu vo verejnej správe. Cieľom predmetu je prispieť ku zvýšeniu výkonnosti a efektívnosti fungovania subjektov verejnej správy s využívaním moderných konceptov riadenia.

Více o předmětu

Správní právo

Správní právo JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus predmetu

Cieľom študijného modulu je úspešné zvládnutie vybraných tém správného práva, organizácia a činnosti správnych orgánov Českej republiky a správneho práva hmotného i procesného. Predovšetkým sa jedná o pochopenie pojmov „verejná správa“ a „správne právo“ a o zvládnutie organizácie verejnej správy, prameňov správneho práva, princípov tvorby práva vo verejnej správe, správnych aktov, postupov pri vydávaní správnych aktov a správneho práva trestného.

Více o předmětu

Územní samospráva a finance

Územní samospráva a finance Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus predmetu

Predmet si v rámci štúdia MBA kladia za cieľ zoznámiť študentov s princípmi, postavením a fungovaním sústavy orgánov verejnej správy (hlavne samosprávy), ako jedného z nástrojového mechanizmu výkonnej moci v štáte, vysvetliť základné vzťahy medzi štátnou správou a územnou samosprávou a podať stručný výklad o tom, ako ovplyvňuje verejný a súkromný sektov, vrátane financovania ich činností, posyktnúť základné poznatky o finančných vzťahoch a princípoch hospodárenia s majetkom, postupoch rozpočtového plánovania na územnej úrovni, tvorbe a použití rozpočtu pri zabezpečovaní verejných statkov a rozvoja.

Více o předmětu

Študijný plán 2. semestr

Historie veřejné správy

Historie veřejné správy Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. Sylabus predmetu

Poslaním predmetu v rámci MBA štúdia je zoznámiť poslucháčov s vývojom verejnej správy na našom území od polovice 19. storočia, kedy boly položené základy modernej demokratickej verejnej správy, postavené na dvoch pilieroch, teda štátnej správe a samospráve, do jej súčasnej podoby. Poslucháčom sa súčasne dostanú informácie o tom, aké boli politické dôvody prijatia, respektíve zmien právnej úpravy verejnej správy a súčasne im budú objasnené i základné termíny a inštitúty, ktoré sú v tejto oblasti používané do súčasnosti.

Více o předmětu

Právo EU

Právo EU PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová Sylabus predmetu

Cieľom predmetu je získať prehľad a pochopiť základné principy Európskeho práva, ako súhrnu právnych noriem zaisťujúcich inštitucionálnu sústavu Európskych spoločenstiev a fungovania společného trhu ležiaceho na pomedzí práva medzinárodného a práva vnútroštátneho. Študent by mal pochopiť princíp práva EU ako takého, jako funguje európsky legislatívny systém.

Více o předmětu

Projekty do evropských fondů a veřejné zakázky

Projekty do evropských fondů a veřejné zakázky Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu je v rámci MBA štúdia podať poslucháčom teoretické a praktické základy z oblasti projektového manažmentu (tvorby projektov do Európskych fondov) a zoznámiť sa so základnými parametrami a podmienkami výberových riadení vrátane verejných zakázok. Po úspešnom zvládnutí kurzu budú absolventi schopní orientácie v problematike projektového riadenia, získajú konceptuálny rámec potrebný pre tvorbu projektov (neinvestičních a investičních) a budú zoznámení s metódami a technikami ich tvorby.

Více o předmětu

Regionální management

Regionální management Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus predmetu

Orientácia manažérov v nových podmienkach v oblasti regionálneho rozvoja, vyplývajúcich z regionálnych priestorových javov, procesov a vzťahov, je nevyhnutnou podmienkou ich úspešného pôsobenia v tejto oblasti. Cieľom predmetu v rámci MBA štúdia je podať poslucháčom základné teoretické východiská rozvoja regionóv, ich aplikáciu do regionálnej politiky, upozorniť na zmeny, ktoré v ekonomickom priestore vznikajú, zoznámiť sa s nástrojmi regionálnej politiky. Súčasťou osnov modulu je tiež konceptuálny rámec regionálnej politiky, respektíve politiky súdržnosti, Európskej únie.

Více o předmětu

Risk management pro veřejnou správu

Risk management pro veřejnou správu Ing. Markéta Novotná Sylabus predmetu

Predmet je v rámci štúdia MBA zameraný na zoznámenie sa so základnými princípmi analýzy a riešením rizík, doporučenými postupmi a metódami analýzy a riadenia rizík a ich aplikácie v podmienkach verejnej správy vrátane podmienok legislatívy, konkrétnymi príkladmi z rôznych oblastí verejnej správy a špecifickými podmienkami uplatnenia metód. Súčasťou modulu je osvojenie si základných kvantitatívnych a kvalitatívnych metód analýzy a riadenia rizík. Cieľom predmetu je posílenie kompetencií v oblasti verejnej správy a zvýšenie kvality riadenia a efektivity výkonnosti vo verejnej správe.

Více o předmětu

Ke stažení

Brožúra
PDF, 7 628,4 KB
Lektori
PDF, 602,0 KB
Štúdijný plan
PDF, 246,7 KB
Kompletné sylaby
PDF, 762,6 KB
Harmonogram
PDF, 251,3 KB

Školné

Študujte na CEMI a získajte prestížny tituly MBA a LL.M. za výhodné ceny. Vyberte si variantu štúdia, ktorá vám najviac vyhovuje. Uvedené ceny sú za celé jednoročné štúdium.

balíček
počet študentov
počet splátok
cena štúdia pre 1 študenta bez dph

CEMI ŠTANDARD

až 10 splátok
1
až 10
4.399 €

CEMI VÝHODNÉ

1 splátka
1
1
4.399 €
3.999 €

CEMI Akcia 1+1

až 10 splátok pre dvoch študentov
2
až 10
4.399 €
3.599 €

CEMI Americké MBA

jen pre obory Executive MBA a Global Business Leadership
1
až 10
od 7.999 €
Viac informácií v sekcii školné
Chcem vedieť viac

Chcem vedieť viac

Máte otázku ku štúdiu alebo si chcete nechať zasielať naše newslettery? Zanechajte nám na seba telefón či e-mail a my vás radi kontaktujeme.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení, z ich odberu je možné sa kedykoľvek odhlásiť.
frame-scrollup