MBA - Executive MBA

Doba štúdia: 12 mesiacov
Titul: MBA
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Nie
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: čeština

Študijný obor je určený hlavne pre pracovníkov stredného a vyššieho managementu súkromných a štátnych spoločností, alebo pre ašpirantov na tieto pozície. Obor je vyučovaný v českom jazyku.

Prihláste sa do 30. 6. za zvýhodnenú cenu od 3.319,- EUR bez DPH a študujte od októbra.

Vyplniť prihlášku

Hlavné prínosy odboru v praxi

 • stanovíte jasné poslanie, víziu a stratégiu vašej spoločnosti
 • osvojíte si základy diplomatického protokolu pri spoločenských udalostiach na najvyššej úrovni
 • natrénujete si koučovacie techniky a uvoľníte potenciál vašich zamestnancov
 • vytvoríte marketingovú stratégiu pre vašu spoločnosť
 • preniknete do oblasti motivácie, riadenia a výberu vhodných zamestnancov
 • osvojíte si praktické poznatky z korporátneho práva v ČR a SR pre expanziu vašeho podnikania

Máte v hlave námet ku zlepšeniu, hľadáte inšpiráciu k osobnému rastu či expanzii vašej spoločnosti? Zvoľte si ho ako tému diplomovej práce. Naši lektori a profesionáli z praxe vám v rámci štúdia s riešením pomôžu. Máte k dispozícií neobmedzené množstvo konzultácií s našimi lektormi a špecialistami, ktorí sú vám celý rok k dispozícií. Strážime vaše súkromie, a preto sú všetky vypracované materiály neverejné. Ročné štúdium je rozumné z dôvodu rýchlej aplikovateľnosti výsledkov štúdia do praxe. Voľného času si vážime, a preto je štúdium on-line bez zbytočného času stráveného na cestách.

Čo sa ešte naučíte?
Jaroslav Minárik, MBA

Jaroslav Minárik, MBA

Head of Cards Partnerships & Sales - Citibank

"On-line výuka poskytuje nezvyklou míru časové flexibility a upřímně si neumím představit denní studium s časově náročnou prací, kterou mám."

Ďalší absolventi odboru

Lektori odboru

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Garant oboru
 • MBA - Executive MBA
JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M.

JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M.

 • MBA - Executive MBA
Ing. Simona Hašková, Ph.D.

Ing. Simona Hašková, Ph.D.

 • MBA - Executive MBA
Ing. Eva Matoušková

Ing. Eva Matoušková

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment zdravotníctva
Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

 • MBA - Executive MBA
PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Executive MBA
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment verejnej správy
 • MBA - Manažment zdravotníctva
JUDr. Oldřich Vacek

JUDr. Oldřich Vacek

 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment obchodu

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Korporátní právo ČR a SR

Korporátní právo ČR a SR JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M. Sylabus predmetu

Cieľom študijného predmetu je zvládnutie praktických aspektov korporátního práva a práva obchodných společnosti v zmysle aktuálnej českej a slovenskej právnej úpravy. Zvýšená pozornosť je venovaná vzniku, zmenám a zániku obchodných korporácií a obchodných spoločnosti, ako i účasti spoločníkov a štatutárnych zástupcov v nich, vrátane prenesenia týchto zmien do zápisu v obchodnom registri. Pozornosť je venovaná orgánom jednotlivých společnosti, ich kompetenciám a povinnostiam štatutárnych zástpucov pri výkone funkcie. Každá kapitola obsahuje analýzu vybraných obchodne-právnych inštitútov z hľadiska jednotlivých národných právnych úprav.

Viac o predmete

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika Ing. Simona Hašková, Ph.D. Sylabus predmetu

Znalosťami manažéra sa všeobecne rozumejú jeho schopnosti efektívne využívať relevantné informácie a jemu dostupné poznatky k úspešnému riešeniu problémov spadajúcich do jeho kompetencie. Podstatnú časť tejto znalosti, podporenú využívaním elementárnych ekonomických prepočtov, získa poslucháč absolvovaním predmetu Manažérska ekonomika. Výuka bude prebiehať prevažne formou dozorovaného samostatného riešenia cvičných úloh, vychádzajúcich z výukových materiálov k jednotlivým kapitolám, v ktorých sú zhrnuté základné poznatky potrebné k riešeniu. Ku každej kapitole je študentom k dispozícií zložka s výukovými materiálmi a cvičnými úlohami.

Viac o predmete

Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem

Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem Ing. Eva Matoušková Sylabus predmetu

Štúdium predmetu umožňuje študentom zoznámiť sa so základnými pojmamy – manažérska kultúra, jej prvky, štruktúra, zdroje. Objasníme súvislosť so stratégiou firmy. Významné miesto bude venované typológií firemnej kultúry, vzťahov k organizačnej štruktúre,  či prostrediu. Ďalšími témami bude analýza firemnej kultúry vo vzťahu k problémom manažmentu. V časti venovanej manažérskej etike budú vysvetlené ciele výuky praktickej etiky, ako je uplatňovaný etický prístup v súčasnom manažmente, čo obsahuje etický leadership. Vysvetlíme i pojem etický kódex, čo by mal obsahovať a ako ho správne vytvoriť. Záverečná časť modulu v rámci MBA štúdia je venovaná téme spoločenská zodpovednosť firiem, vysvetlíme pojem, obsah, kľúčové oblasti a objasníme výhody, ktoré CSR prináša pre firmy.

Viac o predmete

Marketing a prodej

Marketing a prodej Ing. Eva Matoušková Sylabus predmetu

Cieľom predmetu v rámci štúdia MBA je vysvetliť význam a obsah marketingu a zoznámiť s vývojom marketingových koncepcií. Objasníme obsah obchodného riadenia a činnost marketingového a predajného oddelenia. Pozornosť budeme venovať i procesu obchodného plánovania. Ukážeme si rôzne možnosti analýz prostredia. Predstavíme model 4P a 4C marketingového mixu. Uvedieme príklady tradičných i moderných foriem marketingovej komunikácie a prípravy i vyhodnotenie účinnosti marketingových kampaní.

Viac o predmete

Strategický management

Strategický management PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc Sylabus predmetu

Cieľom modulu Strategický Manažment v rámci štúdia MBA je zoznámiť študentov s metódami strategickej analýzy a ukázať im praktické možnosti jej využitia v oblasti stredného a dlhodobého plánovania. Modul ukazuje niekoľko pohľadov na strategické riadenie a umožňuje študentovi aplikovať ten, ktorý mu podľa oboru a zamerania najviac vyhovuje z hľadiska zmysluplného využitia v danej spoločnosti. Zameriava sa predovšetkým na stanovenie poslania, vízie a strategických cieľov spoločnosti, podporených strategickými analýzami.

Viac o predmete

Študijný plán 2. semestr

Koučování pro manažery a podnikatele

Koučování pro manažery a podnikatele Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC Sylabus predmetu

Cieľom predmetu je získať znalosti o koučovaní a vyskúšať si koučovanie vo vlastnom pracovnom prostredí. Predmet je cielený primárne na tie oblasti koučovania, ktoré možu využívať manažéri a podnikatelia, ako pre svoju vlastnú potrebu, tak i pre vedenie a motiváciu svojich zamestnancov. Študenti budú zoznámení s rozdielmi medzi externým a interným koučovaním. Spoznajú koučovanie ako kľúčovú manažérsku techniku a moderný sposob vedenia ľudí, spoznajú jeho možnosti a aplikácie v konkrétnych situáciach. Čaká ich zoznámenie s dôležitými koučovacími nástrojmi, technikami a postupmi a budú mať možnosti pochopiť aplikáciu koučovania v konkrétnych modelových situáciach (motivácia zamestnancov, zvýšenie pracovného výkonu, spatná vazba, rozvojové plány a pod). Dočkajú sa vysvetlenia rozdielov medzi koučovaním tímov, tandemov, skupín a jednotlivcov, zoznámia sa s využitím koučovania vo vlastním rozvoji. Výukové materiály obsahujú množství praktických nástrojov, testov, kvízov a podobne, ktoré sú študentom poskytované pre jednoduchšiu aplikáciu látky do ich praxe.

Viac o predmete

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus predmetu

Predmet zahrňuje problematiku duševnej hygieny, sebariadenia a efektívneho životného štýlu. Stavia na aplikovaných psychologických poznatkoch a poznatkoch ďalších vied o človeku a spoločnosti. Umožňuje absolventom cielene poznať svoje predpoklady a možnosti, ako i spôsoby, ako zvládnuť samého seba - svoje osobné, študijné, pracovné a partnerské problémy. Ďalej , ako cielene ovládnuť postupy efektívneho sebariadenia a nájdenia žiaduceho work-life balance. Cieľom predmetu je aj optimalizácia uplatnenia absolventov v živote a v manažmente na základe účinného riadenia samého seba, ako nevyhnutného základu pre riadenie iných, a súčasného zvládnutia efektívneho zakotvenia a aktívneho životného štýlu. 

 

Viac o predmete

Mezinárodní obchod

Mezinárodní obchod JUDr. Oldřich Vacek Sylabus predmetu

Cieľom je vysvetliť vznik a vývoj medzinárodného obchodu (MO), významné svetové obchodné a finančné inštitúcie i zapojenie ČR do ich činností. Objasniť súčasnú teritoriálnu i komoditnú štrukúru českého zahraničného obchodu (ZO) a proexportnú podporu štátu. Upozorniť na dôležitosť a prospešnosť zapojenia ČR v Európskej únii, súčasné existujúce problémy únie a eurozóny, dôvody ich vzniku i možnosti riešenia. Zoznámiť sa s pôsobením bánk vo svete a doma, a ich podiel na poslednej svetovej kríze. Cieľom je i naznačiť previazanosť politických a ekonomických záujmov v MO i vplyv medzinárodnej situácie na svetový obchod. 

 

Viac o predmete

Personální management

Personální management JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus predmetu

Cieľom študijného modulu je úspešné zvládnutie vybraných tém personálneho manažmentu. Zvláštna pozornosť bude venovaná otázke personálneho manažmentu a zákonitostiam jeho vzniku. Predovšetkým motivácia ľudí v pracovnom procese, hodnotenie personálu, základným princípom získavania, výberu a hodnotenia pracovníkov, ich rozvoj a odmeňovanie.

Viac o predmete

Společenský styk, obchodní etika, diplomatický protokol

Společenský styk, obchodní etika, diplomatický protokol Ing. Eva Matoušková Sylabus predmetu

Cieľom predmetu je zoznámiť sa so základmi spoločenskej a obchodnej etikety tak, aby sa študenti stali tzv. skutočnými levmi salónov v Českej republike ale i v zahraničí – vrátane krajín s odlišnými kultúrnymi, náboženskými i obchodnými zvyklosťami. Časť prednášok je venovaná i problematike zladenia osobného a firemného image. V študijných textoch nájde študent i informácie o obchodnej diplomacii a jednotlivých súčastiach diplomatického protokolu.

Viac o predmete

Na stiahnutie

Lektori
PDF, 320,3 KB
Študijný plan
PDF, 239,0 KB
Brožúra
PDF, 2 319,3 KB
Kompletné sylaby
PDF, 1 089,6 KB
Harmonogram
PDF, 255,5 KB

Nevyhovuje Vám skladba studia? Sestavte si vlastní v našem unikátním programu MBA Flexi!

Chci si sestavit svůj MBA program
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup