100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 94.900 KČ!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Management mezinárodního obchodu

Management mezinárodního obchodu
Management mezinárodního obchodu

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Management mezinárodního obchodu

JUDr. Oldřich Vacek
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte přehled o problematice mezinárodního obchodu (MO) i postavení, které Česká republika, jako země výrazně na MO závislá, v něm zaujímá. Seznámíte se s řadou zajímavých a důležitých informací, které Vám lektor může díky své dlouholeté manažerské působnosti v oblasti MO, resp. zahraničního obchodu nabídnout. Uvědomíte si souvislost mezi politickými a obchodními zájmy jednotlivých zemí a hospodářských seskupení. A díky tomu jistě najdete odpověď na otázku, proč jsou tyto zájmy občas rozdílné a proč je složité je v rámci hospodářských bloků koordinovat. Seznámíte se s posláním i problémy bankovních domů a nástroji, kterými se finanční transakce uskutečňují. K obchodním aktivitám patří i široká škála právních, speditérských, pojišťovacích i celních služeb a informace o nich obohatí Vaše znalosti a podpoří Vaše manažerské rozhodování. Management MO Vás svým zaměřením provede teritoriální a komoditní strukturou českého (i slovenského) zahraničního obchodu, upozorní na nové formy zpracování trhu, způsob vytváření prodejních a zastupitelských sítí, zakládání firem se zahraniční účastí v ČR a naopak i firem v zahraničí s českou účastí. Získáte přehled o pomoci státu a zájmových svazů výrobním a obchodním firmám, zvláště těm začínajícím. (start-upy)

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - MO, vznik, světové instituce, hospodářská seskupení, nová světová centra.
Oblast 2 - Bankovní svět, krize, české bankovnictví po roce 1990, užívané finanční nástroje, obchodní případ – vzorový průběh.
Oblast 3 - Teritoriální a komoditní struktura českého zahraničního obchodu, její přednosti a slabiny, potřeba budoucí restrukturalizace. Koordinace politických a obchodní zájmů
Oblast 4 - Budoucnost Evropské unie, řešení problémů eurozóny i otázku a přijetí eura.
Oblast 5 - Lidský faktor v MO, budování partnerských vztahů, umění vyjednávat.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Vývoj mezinárodního obchodu v dnešní době, vznik hospodářských seskupení, nová světová finanční a obchodní centra (Čína, S. Arabie, Katar aj.).
2.Prosazení nového výrobku na zahraničním trhu – průzkum, analýza, zahájení akvizice, vytvořeni prodejní a zastupitelské sítě, průběh obchodního případu (posluchač využije své konkrétní profesní zaměření)
3. Globalizace bank a bankovní systém v ČR. Celosvětově užívané bankovní nástroje. Progresivní metody uplatňované bankovními domy ve prospěch exportérů.
4. E-business – významná součást mezinárodního obchodu. Specifika tradičních forem MO.
5. Budoucnost Evropské unie a eurozóny. Zůstane EU ve stávající podobě?
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

STROUKAL, Dominik. Ekonomické bubliny: kdo je nafukuje, proč praskají a jak v další krizi neztratit vše. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2194-6. (Online ZDE)

SVATOŠ, Miroslav. Zahraniční obchod: teorie a praxe. Praha: Grada, 2009. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2708-0. (Online ZDE)

 

MACHKOVÁ, Hana, Eva ČERNOHLÁVKOVÁ a Alexej SATO. Mezinárodní obchodní operace. 6., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4874-0. (Online ZDE)

 
KORDA, Philippe. Zlatá pravidla obchodního vyjednávání: jak obhájit své ceny a marže a stát se mistrem ve vyjednávání. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3752-2. (Online ZDE)  
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

JAY, Ros a Richard TEMPLAR. Velká kniha manažerských dovedností. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1279-2.

INFO OECD 2017, 2018

Trade News, Businessinfo.cz, blog Hospodářské komory ČR.

Blogy Svazu průmyslu a dopravy ČR, Asociace malých a středních podniků ČR
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.