100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 77.900 KČ JEN DO 12. BŘEZNA 2021!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Management mezinárodního obchodu

Management mezinárodního obchodu
Management mezinárodního obchodu

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Management mezinárodního obchodu

JUDr. Oldřich Vacek
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte přehled o problematice mezinárodního obchodu (MO) i postavení, které Česká republika, jako země výrazně na MO závislá, v něm zaujímá. Seznámíte se s řadou zajímavých a důležitých informací, které Vám lektor může díky své dlouholeté manažerské působnosti v oblasti MO, resp. zahraničního obchodu nabídnout. Uvědomíte si souvislost mezi politickými a obchodními zájmy jednotlivých zemí a hospodářských seskupení. A díky tomu jistě najdete odpověď na otázku, proč jsou tyto zájmy občas rozdílné a proč je složité je v rámci hospodářských bloků koordinovat. Seznámíte se s posláním i problémy bankovních domů a nástroji, kterými se finanční transakce uskutečňují. K obchodním aktivitám patří i široká škála právních, speditérských, pojišťovacích i celních služeb a informace o nich obohatí Vaše znalosti a podpoří Vaše manažerské rozhodování. Management MO Vás svým zaměřením provede teritoriální a komoditní strukturou českého (i slovenského) zahraničního obchodu, upozorní na nové formy zpracování trhu, způsob vytváření prodejních a zastupitelských sítí, zakládání firem se zahraniční účastí v ČR a naopak i firem v zahraničí s českou účastí. Získáte přehled o pomoci státu a zájmových svazů výrobním a obchodním firmám, zvláště těm začínajícím. (start-upy)

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Vývoj mezinárodního obchodu, světové hospodářské a finanční instituce, hospodářská seskupení, nová centra světového obchodu. Vliv pandemie na mezinárodní obchod v roce 2021.
Oblast 2 - Bankovní svět, jeho problémy a předpokládaný vývoj. České bankovnictví, tradiční i nové finanční nástroje
Oblast 3 - Teritoriální a komoditní struktura českého zahraničního obchodu. Její přednosti a slabiny, nutnost budoucí restrukturalizace. Průběh standardního obchodního případu.
Oblast 4 - Budoucnost Evropské unie po odchodu Velké Británie. Problémy eurozony, možné rozšíření unie, postoj ČR k přijetí eura.
Oblast 5 - Lidský faktor v mezinárodním obchodě. Budování partnerských vztahů, umění vyjednávat. 
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. Dle potřeb a požadavků posluchačů lze s lektorem v rámci jeho působnosti dohodnout další témata.
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
Uvedené příklady nejsou obligatorní, dle požadavků a praktické potřeby posluchačů budou vždy vybrána ta,  která jsou pro  profesi posluchače (posluchačky) zajímavá a využitelná.
1. Mezinárodní obchod (MO) v roce 2021 a  zapojení ČR do MO. Postavení ČR ve světových obchodních a finančních organizacích. Význam českého členství v Evropské unii. Budoucnost EU po odchodu V. Británie
2. Globalizace bankovního sektoru, mezinárodní finanční organizace. Bankovní systém v ČR, postavení ČNB, celosvětově užívané finanční nástroje
3. Prosazení domácí produkce na zahraničních trzích. Průzkum trhu, analýza, akvizice, vytvoření prodejní, servisní a zastupitelské sítě   
4. E-business -  důležitá součást mezinárodního obchodu. Měnová politika, tradiční měny, kryptoměny. Zvláštní obchodní a finanční operace, specifické vývozní a dovozní režimy. 
5. Specifika jednání s domácími i  zahraničními obchodními partnery. Příprava jednání, zajištění průběhu, dodržování přijatých závazků. Jak postupovat při vzniklých problémech (platební neschopnost, porušení smlouvy aj.)
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

STROUKAL, Dominik. Ekonomické bubliny: kdo je nafukuje, proč praskají a jak v další krizi neztratit vše. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2194-6. (Online ZDE)

SVATOŠ, Miroslav. Zahraniční obchod: teorie a praxe. Praha: Grada, 2009. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2708-0. (Online ZDE)

 

MACHKOVÁ, Hana, Eva ČERNOHLÁVKOVÁ a Alexej SATO. Mezinárodní obchodní operace. 6., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4874-0. (Online ZDE)

 
KORDA, Philippe. Zlatá pravidla obchodního vyjednávání: jak obhájit své ceny a marže a stát se mistrem ve vyjednávání. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3752-2. (Online ZDE)  
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
JAY, Ros a Richard TEMPLAR. Velká kniha manažerských dovedností. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1279-2.
INFO OECD 2018,2019,2020
Trade news, Businessinfo.cz, Euro, Ekonom, Hospodářské noviny
Blogy Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.