100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 94.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Strategic Marketing & Product Management

Strategic Marketing & Product Management
Strategic Marketing & Product Management

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu - Strategic Marketing & Product Management

Dr. Kester Osahenye
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Cíl předmětu MBA studia:
Znát pojmy spojené s procesem vývoje nového výrobku, být schopen uvést argument, proč je takový proces důležitý, pochopit, co může způsobit odchylky od tohoto procesu a předvídat aktivity v každé fázi pro různá průmyslová odvětví. Osvojit si marketingové teorie a teorie konceptu výrobku v souladu s vyjádřením o strategii nových produktů. Znát klíčové otázky, které klást při posuzování koncepce produktu, a jak na ně odpovědět. Kurz pomůže studentům získat dovednosti a znalosti, aby uměli naplánovat uvedení produktu na trh, řídit produkt včetně přesvědčivé argumentace o cenové strategii, identifikovat distribuční kanály a kriticky hodnotit názvy výrobků. Tento MBA kurz zahrnuje principy a teorie vývoje nového produktu v rámci marketingu a marketingového řízení. Tyto zásady a teorie se pak mohou použít s ohledem na nové možnosti pro vývoj produktů v různých kontextech. Tento kurz je nesmírně cenný pro naučení se, porozumění a zlepšení dovedností vývoje výrobku; osvojení si těchto dovedností je důležité a je použitelné prakticky ve všech profesních prostředích. Studenti, kteří absolvují tento kurz, pochopí metody, postupy a nástroje dostupné pro vrcholové manažery v budování, udržování a zlepšování jejich produktového portfolia a kapitálu svých různých značek. Doporučoval bych, aby každý student, který tento kurz absolvuje, využíval získané znalosti každý den po zbytek svého život.

Obsah předmětu:
Obsah je zaměřen jak na teorii, tak na praxi. V materiálech je zahrnuto strategické plánování, vývoj a uvedení nových produktů na trh a řízení značek z hlediska marketingového manažera. Obsahem kurzu je marketingová strategie, s důrazem na úlohu vývoje produktů ve schopnosti podniku dosáhnout konkurenční výhody. Kurz podrobně probírá produktové strategie, cenové strategie distribuční strategie a propagační strategie. Po absolvování kurzu budou mít studenti MBA znalosti o procesu vývoje produktu (výsledek učení = "popsat, definovat a identifikovat zásady pro vývoj nových produktů"), pochopí nástroje a dovednosti zapojené do vývoje nových produktů (výsledek učení = "demonstrovat a aplikovat tyto nástroje a dovednosti") a bude schopen vyhodnocovat tyto cesty k rozvoji (výsledek učení = "vyhodnotit a zvolit odpovídající cesty").

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Proces vývoje nového produktu
Přehled kurzu, role produktového manažera, strategie pro řízení produktu a životní cyklus produktu.
Oblast 2 - 4C produktového managementu
Makroprostředí - Zákazníci (Customers), Konkurence (Competitors), Spolupracovníci (Collaborators), Společnost (Company).
Oblast 3 - Budování strategie pro rychle se měnící obchodní prostředí
Nastavení prohlášení o produktu, které se hodí na různé trhy a odvětví, za použití teoretických rámců: PEST, Porters 5 Forces & SWOT.
Oblast 4 - Empirická konkurenční analýza
Role konkurence v nastavení strategie, konkurování prostřednictvím inovace, představení a pojmenování nových produktů a značky
Oblast 5 - 360 stupňů produktového managementu
Cross nebo multifunkční řízení produktů: Výzkum a vývoj, prodej, oddělení financí, CRM atd.
Oblast 6 - Zákaznický management pro vrcholové manažery
Naslouchání zákazníkům; mapování zákazníků; jsou potřeby zákazníků předmětem vyjednávání? Management produktů/značek napříč geografickými hranicemi a tržními segmenty.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním písemné práce.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:
Crawford, M., & Di Benedetto, A. (2015). New Products Management (11th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
Haines, S. (2014). The Product Manager´s Desk Reference (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
Mironov, R. (2008). The Art Of Product Management: Lessons from a Silicon Valley Innovator. North Charleston, South Carolina: Createspace Independent Pub.
Cagan, M. (2008). Inspired: How to Create Products Customers Love. CA: SVPG Press.
Kapferer, J., & Bastien, V. (2012). The Luxury Strategy: Break the Rules of Marketing to Build the Luxury Brands (2nd ed.). NY: Kogan Page.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
 
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.