Aktuální otázky světové ekonomiky

Aktuální otázky světové ekonomiky
Aktuální otázky světové ekonomiky

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium

 • Název předmětu: Aktuální otázky světové ekonomiky
 • Lektor: prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu:  Test – jeho úspěšné splnění dle klasifikační stupnice CEMI

Cíl předmětu: Cílem předmětu je prozkoumat nové tendence, vývojové procesy a jevy v soudobé světové ekonomice jako vnějším prostředí, do kterého vstupuje Česká republika (Slovenská republika) a její ekonomické subjekty s podnikatelskými, hospodářsko-politickými, koordinačními aj. aktivitami. Po úspěšném zvládnutí předmětu v rámci studia MBA se studenti budou orientovat v základních fenoménech charakterizujících světovou ekonomiku na počátku 21. století, ale také v jejich příčinách, vzájemných souvislostech a dopadech. Tato poznatková báze by měla vytvořit základ pro schopnost absolventa odhadnout vliv určitých procesů a jevů probíhajících ve světové ekonomice na národní ekonomiku (a její subjekty), tyto skutečnosti analyzovat a hledat cesty, jak využít jejich pozitivních dopadů k efektivnějšímu zapojení příslušných aktérů do mezinárodní dělby práce a jak zabránit, resp. oslabit jejich negativní vliv. 


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Světová ekonomika jako vnější prostředí pro mezinárodní aktivity subjektů (obecné vymezení)
  Světová ekonomika jako sociálně ekonomický systém – prvky světové ekonomiky, mezinárodní ekonomické vztahy, vlastnosti prvků, vztahů a systému jako celku. Struktura a stav světové ekonomiky. Okolnosti vzniku současné etapy vývoje světové ekonomiky – nová globální situace, nové stádium vývoje dlouhodobých tendencí, nové rysy současné světové ekonomiky. 
 • 2. kapitola: Struktura a stav soudobé světové ekonomiky (konkrétní výchozí charakteristika)
  Struktura světové ekonomiky. Členění zemí. Rozvojové země – jejich koncepce a specifické skupiny. Současný stav a problémy světové ekonomiky. Ekonomický růst a strukturální změny ve světové ekonomice. Přetrvávající mezera mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi. Diferenciace soudobé světové ekonomiky dle ekonomické moci, ekonomické vyspělosti a nerovnosti v rozdělování příjmů. Globální problémy.
 • 3. kapitola: Dlouhodobé tendence ovlivňující světovou ekonomiku
  Pokračující internacionalizace, narůstající vzájemná závislost mezi subjekty a fragmentace světové ekonomiky. Definice globalizace. Současná vlna globalizace a její hybné síly. Role vědecko-technického rozvoje, strategií nadnárodních společností a liberalizace. Dopady globalizace na světovou ekonomiku. Posilující homogenizace a zintenzivňující se interdependence ve světové ekonomice.
 • 4. kapitola: Liberalizace soudobé světové ekonomiky a její úrovně
  Liberalizace jako nástroj dynamizace mezinárodních ekonomických vztahů mezi subjekty světové ekonomiky. Pozitivní a negativní dopady liberalizace. Úrovně liberalizace (multilateralismus, regionalismus, unilateralismus). Slábnoucí dynamika multilaterální liberalizace. Rychlý rozvoj regionální integrace. Rozmach unilateralismu a hospodářská politika rozvojových zemí. Formování nového obchodního řádu a otevřený regionalismus.
 • 5. kapitola: Měnící se role subjektů světové ekonomiky
  Národní státy jako subjekty s absolutní normotvornou funkcí – změna jejich role ve světové ekonomice a vliv globalizace na jejich ekonomické systémy. Subjekty aspirující na normotvornou funkci v globalizované ekonomice: nadnárodní společnosti, regionální integrační seskupení, mezinárodní organizace a režimy. Proměna jejich poslání a postavení ve světové ekonomice a jejich další vývojové trendy.
 • 6. kapitola: Mezinárodní mobilita zboží, služeb a výrobních faktorů
  Obchod výsledky výroby – vývoz a dovoz zboží, vývoz a dovoz služeb. Pohyb výrobních faktorů – pohyb přímých zahraničních investic, migrace pracovní síly, přenos vědecko-technických informací. Aktuální trendy v mezinárodním obchodu zbožím a službami, v pohybu mezinárodního kapitálu, mezinárodní migraci a pohybu znalostí a informací. Faktory růstu obchodních transakcí, pohybu kapitálu, pracovní síly a know-how.
 • 7. kapitola: Governance jako nástroj řešení aktuálních problémů ve světové ekonomice
  Jak se vyrovnat s problémy vztahu státu s ostatními subjekty světové ekonomiky? Problémy vztahu státu s nadnárodními společnostmi, regionálními seskupeními a mezinárodními organizacemi a režimy. Budoucnost národního státu a transformace globální governance. Existuje nový světový obchodní řád? Základní rysy nového světového obchodního řádu a jeho implikace pro systém governance.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ CIHELKOVÁ, Eva. (2015): Aktuální otázky světové ekonomiky. Online studijní texty.
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
CIHELKOVÁ, Eva. (2012): Aktuální otázky světové ekonomiky. Proměny a governance. 1. vyd. Praha: Professional Publishing. ISBN 978-80-7431-104-8.
OBADI, Saleh Mothana a kol. (2012): Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. 1. vyd. Bratislava: Ekonomický ústav SAV. ISBN 978-80-7144-197-7.
KUNEŠOVÁ, Hana – KOCOUREK, Aleš – BEDNÁŘOVÁ, Pavla – CIHELKOVÁ, Eva – NOVÝ, Miloš (2014): Světová ekonomika – nové jevy a perspektivy. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-502-2.
UNCTAD (2014). Handbook of Statistics 2014. New York: United Nations Conference on Trade and Development. ISBN: 978-92-1-012077-7 [2015-07-07]. Dostupné z: , event. následně vydané ročníky.
WB (2014). World Development Report 2014. World Risk and Opportunity. Managing Risk for Development. Washington, D. C.: World Bank. ISBN: 978-0-8213-9903-3. [2015-07-07]. Dostupné z: , event. následně vydané ročníky.
WTO (2014): World Trade Report 2014. Trade and development recent trends and the role of WTO. Geneva: World Trade Organization. ISBN 978-92-870-3815-9. [2015-08-05] Dostupné z: , event. následně vydané ročníky.
 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup