100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 79.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Získejte titul DBA už za rok a půl

MANAGEMENT JE UMĚNÍ I VĚDA DOHROMADY. VYNIKEJTE V OBOJÍM.

Délka studia: 3 semestry
Nejbližší zahájení: Březen 2023
Udělovaný titul: DBA
Výuka v: češtině

O programu Executive DBA

Studium DBA neboli Doctor of Business Administration v programu Executive DBA je završením manažerského vzdělávání; nejvyšší metou, které je možné v rámci profesního studia dosáhnout.

Toto studium je proto určeno pouze pro posluchače, kteří již mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti z oblasti managementu a chtějí se posunout ještě o úroveň výše. Je určeno pro ty, kteří chtějí proniknout ke kořenům managementu jako vědní disciplíny a kteří chtějí management nejen na každodenní bázi používat, ale rádi by se prostřednictvím stanovování manažerských teorií, jejich vyhodnocování a ověřování v praxi stali jeho spolutvůrci.

Slovo ředitele institutu

"Jsem velmi rád, že Vám mohu představit zbrusu nový studijní program Executive DBA, vedoucí k dosažení celosvětově respektovaného titulu Doctor of Business Administration, který dále rozvíjí znalosti získané studiem MBA či LLM programů, respektive vysokoškolského studia.

Tento jedinečný studijní program v podání institutu CEMI je efektivní kombinací teoretických i praktických znalostí, spolu s networkingem mezi jeho posluchači a dalšími osobnostmi současného byznysu. Nezastupitelnou roli v tomto programu hrají také naši zkušení školitelé, kteří Vám budou cennou oporou při přípravě Vaší disertační práce během celého studia.

Těším se na shledanou s Vámi v průběhu Vašeho úspěšného DBA studia!"

podpis

Mgr. Štěpán Mika, ředitel institutu CEMI

Jak probíhá DBA studium

Tento unikátní program sestává z 5 tematických bloků, které doktorand v rámci svého třísemestrálního studia DBA absolvuje.

Blok 1

Metodická a teoretická základna DBA studia

První blok je orientován na metody výzkumu a vědecké práce, s přihlédnutím k jejich využití zejména v oblasti managementu a společenských věd. Je tedy teoretickou základnou pro návrh a přípravu disertační práce a dalších odborných textů.

Seznámíte se v něm také s obsahovými a formálními požadavky na disertační práci, včetně práce se zdroji, bibliografickými citacemi a stylem akademického psaní. Naučíte se, jak správně provádět rešerši a kritické zhodnocení literatury a jak si udělat přehled dostupných zdrojů pro výzkum.

Ujasníte si, jak identifikovat výzkumný problém, správně zformulovat výzkumný záměr a jeho cíle a formulovat výzkumné otázky či hypotézy. Zjistíte také, jaké metody výzkumu zvolit a také jak samotný výzkum naplánovat a úspěšně realizovat. 

V neposlední řadě se také naučíte popsat a prezentovat či publikovat výsledky svého výzkumu. Tento blok probíhá formou online konzultací s lektory Bloku 1.

Foto - Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Odborný garant programu Executive DBA a přednášející v bloku 1
(Vědecká komunikace a publikování)

Blok 2

Konzultace se zkušeným školitelem jsou již zahrnuty v ceně studia DBA.

Disertační práce a její konzultace

Druhý blok sestává z vlastní disertační práce, jejího návrhu, průběžného řešení pod vedením školitele a přípravy na obhajobu disertační práce.

Disertační práce je klíčovým bodem celého studia DBA, v rámci tohoto bloku se proto v každém semestru máte možnost osobně setkat se svým školitelem a řešit s ním vše potřebné ohledně své práce.

Všichni naši školitelé mají minimálně vysokoškolské vzdělání doktorského stupně, aby byli schopni adekvátně vést doktoranda celým procesem její přípravy až po finální úspěšnou obhajobu před komisí. Každý školitel vede maximálně 3 disertační práce v daném ročníku, aby se mohl svým doktorandům naplno věnovat.

V prvním semestru se zaměříte zejména na návrh Vaší disertační práce a ujasníte si se školitelem, čeho chcete dosáhnout, jaké metody použijete a s jakými odbornými zdroji budete pracovat.

Ve druhém a třetím semestru průběžně konzultujete se školitelem svůj postupný pokrok v přípravě práce.

Koncem třetího semestru se pak spolu se svým školitelem soustředíte na přípravu obhajoby disertační práce, které bude přítomen i Váš školitel.

V případě zájmu je možné disertační práci psát v angličtině, samozřejmostí je slovenština.

Blok 3

Publikační činnost v rámci DBA studia

Součástí studia DBA je také odborná publikační činnost, v níž doktorand prokazuje svoji expertízu v dané oblasti. K této publikační činnosti plně využijete znalosti, získané již v rámci Bloku 1.

Publikační činnost by měla souviset s tématem disertační práce, proto i zpracování odborných článků probíhá pod vedením stejného školitele, s následnou publikací v odborných tištěných periodikách či online médiích.

V rámci svého studia tak doktorand zpracuje a publikuje 2 odborné články (1 ve druhém semestru a 1 ve třetím semestru). Před publikací musí být článek schválen školitelem.

Publikace jednoho článku může být také nahrazena příspěvkem na doktorandské konferenci, která se koná ve druhém semestru a je určena pro doktorandy studia Executive DBA.

V případě zájmu je možné články psát v angličtině, samozřejmostí je slovenština.

Blok 4

Business networking a doktorandská konference

Smyslem modulů Business networkingu je umožnit pravidelné setkávání doktorandů mezi sebou navzájem a navíc získat možnost se osobně setkat také s inspirativními osobnostmi současného českého a slovenského businessu, vědy a společenského dění.

S nimi budete mít možnost v rámci komorní platformy o maximálně 15 lidech diskutovat aktuální manažerská témata a trendy.

V rámci této platformy můžete konzultovat i praktické využití vlastních výzkumných záměrů, na nichž v rámci svého DBA studia pracujete a navazovat důležité kontakty se svými kolegy.

Tato část studia probíhá formou 4 odpoledních prezenčních setkání v institutu CEMI. Termíny setkání a jejich náplň budou vždy upřesněny v příslušném semestru.

Jedním z těchto setkání je také doktorandská konference pro studenty DBA, kde mohou studenti prezentovat své příspěvky připravené v rámci Bloku 3.

 

STÁHNOUT SBORNÍK Z 1. DOKTORANDSKÉ KONFERENCE

Blok 5

Volitelné moduly DBA studia

V posledním bloku Vašeho DBA studia máte možnost zvolit si celkem 3 moduly, které svým zaměřením vhodně doplňují téma Vaší disertační práce, odborného článku nebo mají pro Vás jiný profesní přínos.

Vybírat můžete z více než 60 manažerských či odborných modulů pod vedením zkušených lektorů institutu CEMI, a to nejen v češtině, ale i v angličtině. Všechny moduly probíhají 100% online.

Studiem volitelných modulů máte možnost průběžně konzultovat reálné problémy z Vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované seminární práce. Výstupem po absolvování modulů je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve Vaší firmě či zaměstnání.

Tyto 3 moduly máte možnost absolvovat ve vlastním tempu - například v každém semestru jeden, ale třeba také všechny 3 již v prvním semestru. Záleží na Vás.

5 důvodů, proč studovat DBA na CEMI

 1. Absolutní vrchol manažerského vzdělávání
 2. Individuální studium pod vedením zkušených školitelů
 3. Unikátní kombinace teorie, praxe a networkingu
 4. Studium 100% slučitelné s kariérou
 5. Osobní přístup a kvalitativní standard CEMI zaručen

Mám zájem o DBA

Jedná se o nezávaznou poptávku DBA studia, po odeslání formuláře Vás budeme kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
* - povinné položky

Rezervujte si své exkluzivní místo v programu Executive DBA ještě dnes!

10 míst

FAQ (často kladené otázky)

Co je titul DBA?

Titul DBA neboli Doctor of Business Administration představuje nejvyšší stupeň profesního manažerského titulu, který je možné získat. Studium vedoucí k zisku titulu DBA je určeno především manažerům, kteří chtějí získat nejvyšší dosažitelnou úroveň vzdělání v manažerské oblasti po teoretické a metodické stránce a zajímají se i o vědecko-výzkumný aspekt manažerské práce.

Co je studium DBA?

DBA je profesní doktorské studium se zaměřením na management, které navazuje na MBA (případně na magisterské vysokoškolské vzdělání) a po jeho úspěšném ukončení získá absolvent profesní titul DBA (neboli Doctor of Business Administration). Jedná se tak o nejvyšší dosažitelný stupeň manažerského vzdělávání. Stěžejní částí studia je zpracování disertační práce pod dohledem odborného vedoucího (školitele), nezbytnou součástí studia je také publikační činnost, která je jednou z podmínek pro úspěšné absolvování studijního programu DBA.

Jaký je rozdíl mezi studiem DBA a MBA?

Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma druhy studia spočívá v jejich zaměření – MBA studium je orientováno ryze prakticky, oproti studiu DBA, které je zaměřeno více na vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti managementu, avšak také s následnou aplikací do praxe. V ideálním případě na sebe tyto dva stupně manažerského studia navazují, úspěšní absolventi MBA studia s vědecko-výzkumnými ambicemi tak dále pokračují ve studiu DBA, jehož hlavním cílem je vytváření a ověřování nových teorií a jejich následná adaptace pro praktické využití.

Jaký je rozdíl mezi studiem Ph.D. a DBA?

Rozdíl mezi těmito druhy studia spočívá v tom, že Ph.D. je doktorské studium s orientací pouze na teorii, kdežto DBA je studium, které klade velký důraz na praktické využití výsledků a závěrů výzkumu, na němž doktorand během studia DBA pracuje. Na rozdíl od studia Ph.D. je tak DBA zaměřeno spíše na aplikovaný než na teoretický vědecký výzkum. Rozdíl je také v tom, že titul DBA je považován za profesní, kdežto Ph.D. za akademický titul.

Jaké jsou podmínky pro přijetí ke studiu DBA?

Pro přijetí ke studiu DBA na CEMI je nezbytné ukončené studium MBA či LLM nebo magisterské vysokoškolské vzdělání (zakončené např. tituly Mgr., Ing., JUDr., MUDr., MDDr., PhDr., apod.). Vyžadováno je také minimálně 5 let profesní praxe.

Kdy je možné zahájit studium DBA?

Studium Executive DBA na institutu CEMI je možné zahájit 2x ročně, a to vždy v říjnu nebo v březnu. Z důvodu zachování vysoké míry individuálního přístupu je kapacita programu v jednom ročníku omezena na 10 osob, doporučujeme proto přihlásit se ke studiu s dostatečným předstihem.

Co mi může DBA ještě dát, když už mám MBA či Ph.D.?

Jak bylo již zmíněno, DBA studium je podstatně odlišné od obou těchto typů studia a zcela jistě pro Vás bude přínosem, ať již máte titul MBA anebo Ph.D. Studium DBA v podstatě dále navazuje na MBA a bez titulu MBA (respektive bez magisterského vysokoškolského vzdělání) dokonce není možné ke studiu DBA ani nastoupit.

Probíhá studium DBA prezenčně nebo online?

Jedná se o kombinaci obou forem, zvolenou tak, aby studium bylo slučitelné s kariérou a osobním životem, avšak bez jakýchkoli kompromisů v kvalitě výuky. Moduly Bloku 1 (Metodická a teoretická základna studia) probíhají formou online konzultací s lektory. V rámci modulů Bloků 2 a 3 (Disertační práce, Publikační činnost) se vždy na začátku semestru máte možnost osobně setkat se svým školitelem, pod jehož vedením budete zpracovávat disertační práci a také odborné články. V průběhu semestru je Vám pak školitel k dispozici průběžně online po celou dobu studia. Moduly Bloku 4 (Business Networking) probíhají formou odpoledního prezenčního setkání. Volitelné moduly Bloku 5 probíhají 100% online.

Musím během studia skládat nějaké zkoušky?

Opět se zde jedná o kombinaci různých způsobů zakončení. Moduly Bloku 1 (Metodická a teoretická základna studia) se zakončují pouze zápočtem. U Bloků 2 a 3 (Disertační práce, Publikační činnost) zakončení probíhá na základě hodnocení průběžného pokroku zpracování disertační práce Vaším školitelem, respektive na základě publikace a schválení článku školitelem (1 článek přitom může být nahrazen příspěvkem na doktorandské konferenci). Moduly Bloku 4 (Business Networking + Doktorandská konference) probíhají formou odpoledního prezenčního setkání a k jejich zápočtu je potřeba účast na Doktorandské konferenci + alespoň na 1 dalším Networkingovém setkání. U volitelných modulů Bloku 5 probíhá zakončení zpracováním seminární práce na vybrané téma pod vedením lektora daného modulu. Hlavním bodem celého studia je pak obhajoba disertační práce před komisí.

Kolik stojí studium DBA?

Kompletní standardní školné studia DBA stojí 179.900,- Kč bez DPH při úhradě v jedné splátce (7.196 €), respektive 189.900,- Kč bez DPH při úhradě v dvanácti měsíčních splátkách. Jedná se o kompletní školné za celé třísemestrální studium Executive DBA.

Neváhejte nás kontaktovat na email lucia.michajlovska@cemi.cz či telefonicky na +420 602 617 296 ohledně aktuálních slev či jiných akčních nabídek.

Co je součástí školného studia DBA?

 • Online konzultace s lektory v rámci Bloku 1
 • Konzultace se školitelem disertační práce po dobu 3 semestrů studia (v rámci Bloku 2)
 • Konzultace se školitelem pro publikační činnost (v rámci Bloku 3)
 • 4 x networkingové setkání v institutu CEMI včetně cateringu (v rámci Bloku 4)
 • Online konzultace s lektory volitelných modulů (v rámci Bloku 5)
 • Plná administrativní podpora studijního oddělení po celou dobu studia
 • 3 pokusy na každou seminární práci z volitelných modulů
 • Neomezený přístup do studijního systému po dobu studia
 • Neomezený přístup do online knihovny Bookport s odbornou literaturou
 • Slavnostní promoce v Břevnovském klášteře
 • Vystavení DBA diplomu v češtině
 • Profesionální video + fotodokumentace z promoce

Jak vypadá orientační harmonogram studia?

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.