MBA - Ekonomika a finančný manažment

Doba štúdia: 12 mesiacov
Titul: MBA
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Nie
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: čeština

Absolventi tohto oboru získajú ucelený prehľad o ekonomických a finančných aspektoch podnikania, s ohľadom nielen na český trh, ale taktiež na medzinárodné prostredie, v ktorom dnes pôsobí väčšina firiem. Obor je vyučovaný v českom jazyku

Prihláste sa do 30. 6. za zvýhodnenú cenu od 3.319,- EUR bez DPH a študujte od októbra.

Vyplniť prihlášku

Hlavné prínosy odboru v praxi

 • jasne idendifikujete finančné zdravie vašeho podniku na základe znalosti finančných výkazov
 • naučíte sa cielene zvyšovať hodnotu podniku a pomenovať príležitosti rastu
 • vytvoríte pevnú stratégiu, víziu a poslanie vašej spoločnosti
 • zoznámite sa s nástrojmi predchádzania kurzového rizika a možnosťami finančného investovania
 • uvedomíte si silu manažérského účtovníctva pri vašom rozhodovaní
 • naučíte sa lepšie zhodnocovať voľné prostriedky za využitia nástrojov finančného trhu

Máte v hlave námet ku zlepšeniu, hľadáte inšpiráíciu k osobnému rastu či expanzii vašej spoločnosti? Zvoľte si ho ako tému diplomovej práce a naši lektori a profesionáli z praxe vám v rámci štúdia s riešením pomôžu. Máte k dispozícií neobmedzené množstvo konzultácií s našimi lektormi a špecialistami, ktorí sú vám celý rok k dispozícií. Strážime vaše súkromie, a preto sú všetky vypracované materiály neverejné. Ročné štúdium je rozumné z dôvodu rýchlej aplikovateľnosti výsledkov štúdia do praxe. Voľného času si vážíme, a preto je štúdium on-line bez zbytočného času stráveného na cestách.

Čo sa ešte naučíte?
Mgr. Marek Pobežal, MBA

Mgr. Marek Pobežal, MBA

Špecialista reklamného priestoru - Seznam.cz

"Důležitým předmětem pro mě byl Strategický management, který mi umožnil vidět za horizont a lépe tak odhadnout možné scénáře plynoucí z dílčích rozhodnutí."

Ďalší absolventi odboru

Lektori odboru

PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

Garant oboru
 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment verejnej správy
 • MBA - Manažment zdravotníctva
Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Manažment obchodu
Ing. Daniela Čermáková

Ing. Daniela Čermáková

 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
Ing. Vladimíra Filipová, Ph.D.

Ing. Vladimíra Filipová, Ph.D.

 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Manažment obchodu
Ing. Milan Ulrich

Ing. Milan Ulrich

 • MBA - Ekonomika a finančný manažment

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Aktuální otázky světové ekonomiky

Aktuální otázky světové ekonomiky Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu je preskúmať nové tendencie, vývojové procesy a javy v súčasnej svetovej ekonomike ako vonkajšom prostredí, do ktorého vstupuje Česká republika (a Slovenská republika) a jej ekonomické subjekty s podnikatelskými, hospodársko – politickými, koordinačními aktivitami. Po úspešnom zvládnutí predmetu v rámci štúdia MBA sa študenti budú oientovať v základných fenoménoch charakterizujúcich svetovú ekonomiku na začiatku 21. storočia, ale takisto v jej príčinách, vzájomných súvislostiach a dopadoch. Táto poznatková báza by mala vytvoriť základ pre schopnost absolventa odhadnúť vplyv určitých procesov a javov prebiehajúcich vo svetovej ekonomike pre národnú ekonomiku (a jej subjekty), tieto skutočnosti analyzovať a hľadať cesty ako využiť jej pozitívne dopady k efektívnejšiemu zapojeniu príslušných aktérov do medzinárodnej deľby práce a ako zabrániť, respektíve oslabiť ich negatívny vplyv.

Viac o predmete

Bankovnictví

Bankovnictví Ing. Milan Ulrich Sylabus predmetu

Cieľom tohoto modulu MBA štúdia je poskytnúť ucelený prehľad o českom bankovom systéme a jednotlivých činnostiach a službách poskytovaných obchodnými bankami z pohľadu peňažného ústavu i klienta. Súčasne poskytnúť základný prehľad o fungovaní investičního bankovníctva vo svete s hlavným dorazom na súčasný stav a prax v Českej republike s detailným zoznámením sa s činnosťami a službami poskytovanými inštitúciami a jednotlivcami v rámci kapitálového trhu.

Viac o predmete

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Sylabus predmetu

Naučiť poslucháčov riadiť procesy v organizácií s použitím nástroja manažérskeho účtovníctva. Zoznámiť sa a naučiť sa používať kalkulácie, rozpočty, analýzu odchýlok pre riadenie pridanej hodnoty produktu organizácie. Ďalej sa poslucháči naučia zostaviť a vyhodnotiť podnikateľský plán, budú vedieť posúdiť rentabilitu novej podnikateľskej aktivity. Pozornosť bude venovaná strategickému riadeniu, riadeniu inovácií a výskumu a vývoju.

Viac o predmete

Mezinárodní finance

Mezinárodní finance Ing. Daniela Čermáková Sylabus predmetu

Cieľom tohoto modulu je zoznámiť sa so základnými poznatkami v oblasti medzinárodných financií, predovšetkým devízovým trhom a jeho fungovaním, možnosťami riešenia kurzového rizika a využitie finančných derivátov. Modul sa ďalej zameriava na analýzu platobnej bilancie a jej dopad na ekonomiku, predovšetkým na devízový dopyt a ponuku, ďalej na problematiku fungovania devízových trhov, devízové operácie a možnosti zaistenia devízovej expozície a devízového rizika.

Viac o predmete

Strategický management

Strategický management PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc Sylabus predmetu

Cieľom modulu Strategický Manažment v rámci štúdia MBA je zoznámiť študentov s metódami strategickej analýzy a ukázať im praktické možnosti jej využitia v oblasti stredného a dlhodobého plánovania. Modul ukazuje niekoľko pohľadov na strategické riadenie a umožňuje študentovi aplikovať ten, ktorý mu podľa oboru a zamerania najviac vyhovuje z hľadiska zmysluplného využitia v danej spoločnosti. Zameriava sa predovšetkým na stanovenie poslania, vízie a strategických cieľov spoločnosti, podporených strategickými analýzami.

Viac o predmete

Študijný plán 2. semestr

Daně v podnikání

Daně v podnikání Ing. Vladimíra Filipová, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu MBA štúdia je osvojenie si základných znalostí o daniach, schopnost spracovať jednotlivé daňové priznania a osvojiť si povinnosti podnikatelského subjektu vo vzťahu ku správcovi dane. Po úspešnom absolvovaní porozumejú študenti daňovej problematike, predovšetkým v oblasti daní z príjmu fyzických osob. K ich schopnostiam bude patriť vypracovanie daňového priznania pre fyzické osoby, priznanie k diaľničnej dani, dani z nehnuteľnosti a priznanie k DPH. Zoznámia sa s celou radou ďalších formulárov určených ako pre fyzické osoby, tak i pre právnické osoby a budú schopní určiť ich daňové zaťaženie.

Viac o predmete

Finanční management podniku

Finanční management podniku Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Sylabus predmetu

Hlavným cieľom študijného modulu je naučiť poslucháčov orientovať sa v podnikových financiách a finančnom riadení podniku, aby po jeho absolvovaní mohli lepšie riadiť krátkodobé i dlhodobé financovanie podniku. V priebehu kurzu sa poslucháči naučia pracovať s časovou hodnotou peňazí, kalkuláciou rizika, ale takisto lepšie porozumejú účtovným výrazom, ktoré sa naučia analyzovať. Študijný modul uvádza poslucháčov do problematiky úloh, ktoré v praxi rieši finančný manažér podniku, kde ide predovšetkým o rozhodovanie a spôsobe financovania obežného majetku podniku, financovania dlhodobých investícií (vrátane výzkumných a vývojových aktivit), rozhodovania a rozdeľovania zisku či spôsoboch úhrady strát.

Viac o predmete

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus predmetu

Predmet zahrňuje problematiku duševnej hygieny, sebariadenia a efektívneho životného štýlu. Stavia na aplikovaných psychologických poznatkoch a poznatkoch ďalších vied o človeku a spoločnosti. Umožňuje absolventom cielene poznať svoje predpoklady a možnosti, ako i spôsoby, ako zvládnuť samého seba - svoje osobné, študijné, pracovné a partnerské problémy. Ďalej , ako cielene ovládnuť postupy efektívneho sebariadenia a nájdenia žiaduceho work-life balance. Cieľom predmetu je aj optimalizácia uplatnenia absolventov v živote a v manažmente na základe účinného riadenia samého seba, ako nevyhnutného základu pre riadenie iných, a súčasného zvládnutia efektívneho zakotvenia a aktívneho životného štýlu. 

 

Viac o predmete

Obchodování na finančních trzích

Obchodování na finančních trzích Ing. Daniela Čermáková Sylabus predmetu

Cieľom tohoto modulu je predstaviť teoretické fungovanie finančného trhu, jeho segmenty a krátkodobé a dlhodobé nástroje, ktoré sa na ňom obchodujú. Zároveň tiež predstaviť praktický pohľad na trendy súčasného finančného trhu, problémy s inštitúciou a regulačnú ochranu.

Viac o predmete

Oceňování podniku

Oceňování podniku Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Sylabus predmetu

Cieľom predmetu MBA štúdia Oceňovanie podniku je pochopiť pojem oceňovania, jeho účel, poznať základné členenie metód a kategórií oceňovania a základné postupy pri oceňovaní podniku. Chápať strategickú analýzu oceňovaného podniku ako rámec pre oceňovanie a vypracovanie finančného plánu, ako základu pre ocenenie podniku výnosovými metódami. Vedieť kvantifikovať a špecifikovať riziko, vyhľadať bezrizikovú výnosovú mieru, tržné riziko. Poznať metódy stanovenia rizikových prémií. Vedieť definovať a skonštruovať typy výnosov odpovedajúcich rôznym výnosovým metódam, ďalej poznať i možnosti využitia majetkových a tržných metód a vedieť ich prípadne zakomponovať do súhrnného ocenenia. Študenti by mali byť schopní zapracovať súhrnné ocenenie vybraného podniku.

Viac o predmete

Na stiahnutie

Študijný plan
PDF, 173,4 KB
Lektori
PDF, 636,2 KB
Brožúra
PDF, 2 319,3 KB
Kompletné sylaby
PDF, 933,6 KB
Harmonogram
PDF, 255,5 KB

Nevyhovuje Vám skladba studia? Sestavte si vlastní v našem unikátním programu MBA Flexi!

Chci si sestavit svůj MBA program
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup