MBA - Ekonomika a finančný manažment

Doba štúdia: 12 mesiacov
Titul: MBA
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Nie
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: čeština

Absolventi tohto oboru získajú ucelený prehľad o ekonomických a finančných aspektoch podnikania, s ohľadom nielen na český trh, ale taktiež na medzinárodné prostredie, v ktorom dnes pôsobí väčšina firiem. Obor je vyučovaný v českom jazyku.

Prihláste sa do 30. 6. 2019 a študujte od októbra 2019.

Prihlásenie ku štúdiu na CEMI je rýchle, ľahké a ZDARMA.

Vyplniť prihlášku

Hlavné prínosy odboru v praxi

 • jasne idendifikujete finančné zdravie vašeho podniku na základe znalosti finančných výkazov
 • naučíte sa cielene zvyšovať hodnotu podniku a pomenovať príležitosti rastu
 • vytvoríte pevnú stratégiu, víziu a poslanie vašej spoločnosti
 • zoznámite sa s nástrojmi predchádzania kurzového rizika a možnosťami finančného investovania
 • uvedomíte si silu manažérského účtovníctva pri vašom rozhodovaní
 • naučíte sa lepšie zhodnocovať voľné prostriedky za využitia nástrojov finančného trhu

Máte v hlave námet ku zlepšeniu, hľadáte inšpiráíciu k osobnému rastu či expanzii vašej spoločnosti? Zvoľte si ho ako tému diplomovej práce a naši lektori a profesionáli z praxe vám v rámci štúdia s riešením pomôžu. Máte k dispozícií neobmedzené množstvo konzultácií s našimi lektormi a špecialistami, ktorí sú vám celý rok k dispozícií.

Štúdiom jednotlivých predmetov získavate možnosť priebežne konzultovať problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom – expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovaných prípadových štúdií (seminárne práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania údajov ďalšími študentami. Výstupom z absolvovania každého predmetu je cenný dokument, ktorý je ihneď použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam s odborníkom.

Strážime vaše súkromie, a preto sú všetky vypracované materiály neverejné. Ročné štúdium je rozumné z dôvodu rýchlej aplikovateľnosti výsledkov štúdia do praxe. Voľného času si vážíme, a preto je štúdium on-line bez zbytočného času stráveného na cestách.

Čo sa ešte naučíte?
Hodnotenie absolventov
Hodnocení 4.75/5
Hodnotilo 33 uživatelů
Bc. Tomáš Zajíček, MBA

Bc. Tomáš Zajíček, MBA

jednatel, EU komplet-servis, s.r.o.

„Největší přednost studia je v tom, že se člověk může vzdělávat doma a většinu zkoušek absolvovat přes e-learning. Časová flexibilita studia je úžasná, člověk se mu může věnovat, právě když má čas.“

Ďalší absolventi odboru
>
Erika Gallego, MBA

Erika Gallego, MBA

Relationship Manager for MICRO Clients - Raiffeisenbank a.s.

„Až se budu posouvat na manažerskou pozici, studium na CEMI mi velmi pomůže, protože praktické znalosti, které jsem na škole získala, uvedu i do praxe.“

Ďalší absolventi odboru
>
Ing. Aneta Bučková, MBA

Ing. Aneta Bučková, MBA

Finančná riaditeľka - WESTech, spol. s r.o., Bratislava

"Informačný systém mi plne vyhovoval, úplná spokojnosť so študijným oddelením, rýchle reakcie, perfektné spracovanie materiálov. Určite odporučím štúdium MBA na CEMI. Ďakujem.“

Ďalší absolventi odboru
>
Ing. Irena Hornová, MBA

Ing. Irena Hornová, MBA

Finančný špecialista - Siemens

„Díky studiu na CEMI, které je zaměřeno prakticky, se mi podařilo propojit teoretické znalosti s těmi praktickými a dalo mi možnost se dále ve svém oboru zdokonalit, a to převážně díky skvělému profesionálnímu přístupu všech vyučujících."

Ďalší absolventi odboru
>
Ing. Karel Plunder, MBA

Ing. Karel Plunder, MBA

Štátny zamestnanec - Ostrava

„Vyzvedl bych formu studia, práci a vstřícný přístup lektorů, přívětivost studijního oddělení a to vše zabaleno do kostky správně nakombinovaných předmětů v daném studijním oboru."

Ďalší absolventi odboru
>
Ing. Libor Stoklásek, MBA

Ing. Libor Stoklásek, MBA

Burzový maklér, analytik a manažér - Grant Capital, a. s.

„Velmi oceňuji vstřícnost vedení institutu a flexibilitu při řešení studijních problémů a dotazů. Online studium je to, co v dnešní době maximálně oceňuji."

Ďalší absolventi odboru
>
Ing. Stanislav Brei, MBA

Ing. Stanislav Brei, MBA

Zástupca riaditeľa vo Vojenské lázeňské léčebně Karlovy Vary

„V době studia jsem byl nucen hledat si novou práci a fakt, že studuji MBA, mi rozhodně pomohl. Ze strany potenciálních zaměstnavatelů jsem cítil naprosto jiný přístup.“

Ďalší absolventi odboru
>
Mgr. Hana Zakouřilová, MBA

Mgr. Hana Zakouřilová, MBA

Psychoterapeut, poradenské služby - Psychoterapeutické centrum Hradec Králové

„Studium na CEMI se zcela odlišovalo od mých předchozích studií, a to především svoji online formou. Své znalosti uplatním v rozvoji spolku,kde působím jako předsedkyně a v práci s klienty, kteří pracují ve vedoucích pozicích firem."

Ďalší absolventi odboru
>
Mgr. Marek Pobežal, MBA

Mgr. Marek Pobežal, MBA

Špecialista reklamného priestoru - Seznam.cz

"Důležitým předmětem pro mě byl Strategický management, který mi umožnil vidět za horizont a lépe tak odhadnout možné scénáře plynoucí z dílčích rozhodnutí."

Ďalší absolventi odboru
>
Radim Synek, MBA

Radim Synek, MBA

Člen dozornej rady - Banka CREDITAS

„Byl jsem velmi spokojen s moderním e-learningovým systémem umožňujícím studium v podstatě kdykoli a kdekoli, protože k výuce stačí pouze připojení k internetu."

Ďalší absolventi odboru
>
Svitlana Michálková, MBA

Svitlana Michálková, MBA

Product Development Manager - Partner in Pet Food CZ s. r. o.

„Lektorský tým je velice profesionální, ochotný, na příjmu. Největší přínos studia vidím v tom, že jsem si vše v hlavě poskládala a udělala jsem si na věci strukturovaný pohled.“

Ďalší absolventi odboru
>
Vladislav Kos, MBA

Vladislav Kos, MBA

Konateľ spoločnosti K&S SERVIS PRAHA s.r.o.

„Co se týká pedagogů na CEMI tak si myslím, že každý z nich patří mezi špičky ve svém oboru. Kdybych měl někoho vyzdvihnout, chtěl bych jmenovat paní doktorku Kubáňkovou, která vedla mou diplomovou práci, je vynikající pedagog a skvělý člověk."

Ďalší absolventi odboru
>

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Aktuálne otázky svetovej ekonomiky

Aktuálne otázky svetovej ekonomiky Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu je preskúmať nové tendencie, vývojové procesy a javy v súčasnej svetovej ekonomike ako vonkajšom prostredí, do ktorého vstupuje Česká republika (a Slovenská republika) a jej ekonomické subjekty s podnikatelskými, hospodársko – politickými, koordinačními aktivitami. Po úspešnom zvládnutí predmetu v rámci štúdia MBA sa študenti budú oientovať v základných fenoménoch charakterizujúcich svetovú ekonomiku na začiatku 21. storočia, ale takisto v jej príčinách, vzájomných súvislostiach a dopadoch. Táto poznatková báza by mala vytvoriť základ pre schopnost absolventa odhadnúť vplyv určitých procesov a javov prebiehajúcich vo svetovej ekonomike pre národnú ekonomiku (a jej subjekty), tieto skutočnosti analyzovať a hľadať cesty ako využiť jej pozitívne dopady k efektívnejšiemu zapojeniu príslušných aktérov do medzinárodnej deľby práce a ako zabrániť, respektíve oslabiť ich negatívny vplyv.

Viac o predmete

Bankovníctvo

Bankovníctvo Ing. Milan Ulrich Sylabus predmetu

Cieľom tohoto modulu MBA štúdia je poskytnúť ucelený prehľad o českom bankovom systéme a jednotlivých činnostiach a službách poskytovaných obchodnými bankami z pohľadu peňažného ústavu i klienta. Súčasne poskytnúť základný prehľad o fungovaní investičního bankovníctva vo svete s hlavným dorazom na súčasný stav a prax v Českej republike s detailným zoznámením sa s činnosťami a službami poskytovanými inštitúciami a jednotlivcami v rámci kapitálového trhu.

Viac o predmete

Manažérske účtovníctvo

Manažérske účtovníctvo Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Sylabus predmetu

Naučiť poslucháčov riadiť procesy v organizácií s použitím nástroja manažérskeho účtovníctva. Zoznámiť sa a naučiť sa používať kalkulácie, rozpočty, analýzu odchýlok pre riadenie pridanej hodnoty produktu organizácie. Ďalej sa poslucháči naučia zostaviť a vyhodnotiť podnikateľský plán, budú vedieť posúdiť rentabilitu novej podnikateľskej aktivity. Pozornosť bude venovaná strategickému riadeniu, riadeniu inovácií a výskumu a vývoju.

Viac o predmete

Medzinárodné financie

Medzinárodné financie Ing. Daniela Čermáková Sylabus predmetu

Cieľom tohoto modulu je zoznámiť sa so základnými poznatkami v oblasti medzinárodných financií, predovšetkým devízovým trhom a jeho fungovaním, možnosťami riešenia kurzového rizika a využitie finančných derivátov. Modul sa ďalej zameriava na analýzu platobnej bilancie a jej dopad na ekonomiku, predovšetkým na devízový dopyt a ponuku, ďalej na problematiku fungovania devízových trhov, devízové operácie a možnosti zaistenia devízovej expozície a devízového rizika.

Viac o predmete

Strategický management

Strategický management Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom modulu Strategický Manažment v rámci štúdia MBA je zoznámiť študentov s metódami strategickej analýzy a ukázať im praktické možnosti jej využitia v oblasti stredného a dlhodobého plánovania. Modul ukazuje niekoľko pohľadov na strategické riadenie a umožňuje študentovi aplikovať ten, ktorý mu podľa oboru a zamerania najviac vyhovuje z hľadiska zmysluplného využitia v danej spoločnosti. Zameriava sa predovšetkým na stanovenie poslania, vízie a strategických cieľov spoločnosti, podporených strategickými analýzami.

Viac o predmete

Študijný plán 2. semestr

Dane v podnikaní

Dane v podnikaní Ing. Vladimíra Filipová, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu MBA štúdia je osvojenie si základných znalostí o daniach, schopnost spracovať jednotlivé daňové priznania a osvojiť si povinnosti podnikatelského subjektu vo vzťahu ku správcovi dane. Po úspešnom absolvovaní porozumejú študenti daňovej problematike, predovšetkým v oblasti daní z príjmu fyzických osob. K ich schopnostiam bude patriť vypracovanie daňového priznania pre fyzické osoby, priznanie k diaľničnej dani, dani z nehnuteľnosti a priznanie k DPH. Zoznámia sa s celou radou ďalších formulárov určených ako pre fyzické osoby, tak i pre právnické osoby a budú schopní určiť ich daňové zaťaženie.

Viac o predmete

Finančný manažment podniku

Finančný manažment podniku Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Sylabus predmetu

Hlavným cieľom študijného modulu je naučiť poslucháčov orientovať sa v podnikových financiách a finančnom riadení podniku, aby po jeho absolvovaní mohli lepšie riadiť krátkodobé i dlhodobé financovanie podniku. V priebehu kurzu sa poslucháči naučia pracovať s časovou hodnotou peňazí, kalkuláciou rizika, ale takisto lepšie porozumejú účtovným výrazom, ktoré sa naučia analyzovať. Študijný modul uvádza poslucháčov do problematiky úloh, ktoré v praxi rieši finančný manažér podniku, kde ide predovšetkým o rozhodovanie a spôsobe financovania obežného majetku podniku, financovania dlhodobých investícií (vrátane výzkumných a vývojových aktivit), rozhodovania a rozdeľovania zisku či spôsoboch úhrady strát.

Viac o predmete

Manažment osobného rozvoja

Manažment osobného rozvoja Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus predmetu

Predmet zahrňuje problematiku duševnej hygieny, sebariadenia a efektívneho životného štýlu. Stavia na aplikovaných psychologických poznatkoch a poznatkoch ďalších vied o človeku a spoločnosti. Umožňuje absolventom cielene poznať svoje predpoklady a možnosti, ako i spôsoby, ako zvládnuť samého seba - svoje osobné, študijné, pracovné a partnerské problémy. Ďalej , ako cielene ovládnuť postupy efektívneho sebariadenia a nájdenia žiaduceho work-life balance. Cieľom predmetu je aj optimalizácia uplatnenia absolventov v živote a v manažmente na základe účinného riadenia samého seba, ako nevyhnutného základu pre riadenie iných, a súčasného zvládnutia efektívneho zakotvenia a aktívneho životného štýlu. 

 

Viac o predmete

Obchodování na finančních trzích

Obchodování na finančních trzích Ing. Daniela Čermáková Sylabus predmetu

Cieľom tohoto modulu je predstaviť teoretické fungovanie finančného trhu, jeho segmenty a krátkodobé a dlhodobé nástroje, ktoré sa na ňom obchodujú. Zároveň tiež predstaviť praktický pohľad na trendy súčasného finančného trhu, problémy s inštitúciou a regulačnú ochranu.

Viac o predmete

Oceňování podniku

Oceňování podniku Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Sylabus predmetu

Cieľom predmetu MBA štúdia Oceňovanie podniku je pochopiť pojem oceňovania, jeho účel, poznať základné členenie metód a kategórií oceňovania a základné postupy pri oceňovaní podniku. Chápať strategickú analýzu oceňovaného podniku ako rámec pre oceňovanie a vypracovanie finančného plánu, ako základu pre ocenenie podniku výnosovými metódami. Vedieť kvantifikovať a špecifikovať riziko, vyhľadať bezrizikovú výnosovú mieru, tržné riziko. Poznať metódy stanovenia rizikových prémií. Vedieť definovať a skonštruovať typy výnosov odpovedajúcich rôznym výnosovým metódam, ďalej poznať i možnosti využitia majetkových a tržných metód a vedieť ich prípadne zakomponovať do súhrnného ocenenia. Študenti by mali byť schopní zapracovať súhrnné ocenenie vybraného podniku.

Viac o predmete

Lektori odboru

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Garant oboru
 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment verejnej správy
 • MBA - Manažment zdravotníctva
Ing. Daniela Čermáková

Ing. Daniela Čermáková

 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
Ing. Vladimíra Filipová, Ph.D.

Ing. Vladimíra Filipová, Ph.D.

 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Executive MBA
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Manažment obchodu
Ing. Milan Ulrich

Ing. Milan Ulrich

 • MBA - Ekonomika a finančný manažment

Nevyhovuje Vám skladba studia? Sestavte si vlastní v našem unikátním programu MBA Flexi!

Chci si sestavit svůj MBA program

Na stiahnutie

Študijný plan
PDF, 173,4 KB
Lektori
PDF, 636,2 KB
Kompletné sylaby
PDF, 1 046,1 KB
Brožúra
PDF, 3 307,7 KB
Harmonogram
PDF, 510,0 KB
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup